Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Borzęcicach

Witaj na stronie bip Szkoły Podstawowej im. St. Mikołajczyka w Borzęcicach
Zatrzymaj banner przewijany

Statut

 

 

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Stanisława Mikołajczyka

w Borzęcicach

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 

Rozporządzenie MEN z dnia 21 mają 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn zm.)

 

Rozporządzenie MENiS z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562, z późn zm.)

 

Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ  I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§ 1

 

 1. Nazwa szkoły brzmi:

       Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Borzęcicach.

 1. Siedziba szkoły:  Borzęcice 136.
 2. Szkoła używa pieczęci urzędowej o treści:

            Szkoła Podstawowa im. St. Mikołajczyka w Borzęcicach.

 

 

 

§ 2

 

 1. Organem prowadzącym  jest Gmina Koźmin Wielkopolski.
 2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

     

 

§ 3

 

 1. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są zgodnie ze szkolnym planem nauczania.
 2. Do szkoły  uczęszczają dzieci mieszkające w obwodzie szkoły tj. Borzęcice, Wałków, Sapieżyn.
 3. Szkoła może przyjąć uczniów spoza swojego obwodu.
 4. Nauka w szkole trwa 6 lat  i obejmuje dwa etapy :

- I etap edukacyjny kl. I – III edukacja wczesnoszkolna

- II etap edukacyjny kl. IV – VI

 1. Przy szkole prowadzone są oddziały przedszkolne, do których przyjmowane są dzieci od 3 roku życia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział II

Cele i zadania szkoły

 

 

§ 4

 

 1. W realizacji swych celów i zadań szkoła przestrzega zasad zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Deklaracji Praw Człowieka oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka.
 2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególności:

- wyposaża ucznia w zestaw wiadomości i umiejętności niezbędnych do podjęcia dalszych działań edukacyjnych

-zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny i fizyczny zgodnie z ich potrzebami i możliwościami

             -zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w szkole i   

             w czasie zajęć pozalekcyjnych

- kształci i wychowuje w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu

 - rozwija u uczniów poczucie odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie oraz poszanowanie dziedzictwa kulturowego i świata przyrody

- stwarza atmosferę opartą na przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną i społecznością szkolną

- umożliwia  rozwijanie uczniom ich talentów i zainteresowań poznawczych, artystycznych i sportowych,

-  systematycznie diagnozuje  i monitoruje zachowania uczniów i dzieci

- realizuje  program wychowawczy oraz profilaktyczny

- umożliwia spożywania posiłków

- organizuje  pomoc materialną dla uczniów  – w miarę posiadanych środków  finansowych

 

 1. Działania szkoły skupiają się w trzech obszarach: dydaktyki, wychowania i opieki.

- w zakresie dydaktyki:

a)    umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do testu szóstoklasisty

b)   umożliwia rozwijanie uzdolnień i zainteresowań

-w zakresie wychowania:

a)    kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu zasad określonych w Ustawie o systemie oświaty

b)   rozwija u wychowanków poczucie tożsamości narodowej, odpowiedzialności i tolerancji

c)    uczy rozwiązywania konfliktów

d)   przygotowuje do funkcjonowania w społeczeństwie

- w zakresie opieki:

a)    udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej

b)   w miarę możliwości organizuje pomoc socjalną w formie stypendium

c)    w miarę możliwości organizuje pomoc w zakresie ochrony zdrowia uczniów.

 

 1. Szczegółowe działania zapisane są w szkolnym programie wychowawczym, stanowiącym załącznik do statutu.
 2. Szkoła oraz  poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu  zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego  potrzeb i możliwości.

 

§ 5

 

 1. Szkoła realizuje wymienione cele i zadania w następujący sposób:

a)        wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkolnym objęte są obowiązkiem szkolnym

b)        szkoła zatrudnia nauczycieli dobrze przygotowanych do wykonywania zawodu i stara się o kadrę z najwyższymi kwalifikacjami

c)        nauczyciele realizują  programy nauczania na bazie podstaw programowych opracowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, dostosowując treści    i metody do możliwości uczniów

d)        szkoła wychowuje i przygotowuje uczniów do wypełniania obowiązków świadomych obywateli poprzez organizowanie apeli, uroczystości szkolnych     i klasowych, w czasie których wpaja się miłość do Ojczyzny, poszanowanie konstytucji RP, godła i symboli narodowych oraz umożliwia poznanie przeszłości i teraźniejszości kraju, budzi szacunek do tradycji narodowych

e)        szkoła przygotowuje do życia w społeczeństwie i poszanowania prawa poprzez zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami ucznia oraz respektowanie go zarówno przez uczniów jak i nauczycieli

f)          wychowawcy klasowi organizują życie klasy, starając się wyrabiać               u uczniów pozytywne cechy charakteru jak: uczciwość, samodzielność, wytrwałość, obowiązkowość, wrażliwość, życzliwość, prawdomówność           i tolerancję

g)        szkoła organizuje dla uczniów mających trudności w nauce zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne

h)        w celu podtrzymania poczucia tożsamości religijnej szkoła organizuje naukę religii zgodnie z odrębnymi przepisami

i)          szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, organizując koła przedmiotowe       i koła zainteresowań w miarę możliwości i potrzeb uczniów: nauczyciele stawiają większe wymagania uczniom najzdolniejszym, zachęcając ich do poszerzania wiedzy poprzez wskazaną literaturę

j)          szkoła rozwija sprawność fizyczną, kształtuje nawyki uprawiania sportu, turystyki            i innych form aktywnego wypoczynku, organizując zajęcia szkolnego koła sportowego, wycieczki rowerowe i krajoznawczo-turystyczne oraz umożliwia uczniom udział w rozgrywkach sportowych

k)         szkoła włącza uczniów do działań służących ochronie przyrody, uświadamia rolę             i zadania człowieka w kształtowaniu środowiska, nauczyciele wykorzystują treści programów nauczania do wpojenia uczniom zasad harmonijnego współżycia człowieka z przyrodą

l)          szkoła przygotowuje uczniów do aktywnego i twórczego uczestnictwa  w kulturze poprzez kształtowanie zainteresowań literaturą piękną, organizowanie konkursów czytelniczych, wyjazdów do kina, teatru, muzeum, upowszechniając w ten sposób dorobek literatury i kultury narodowej i światowej

m)      szkoła dba o prawidłową higienę i zdrowie uczniów, ściśle wykorzystując wnioski wynikające z bilansów zdrowia do działań profilaktycznych i korekcyjnych oraz wychowawczych i opiekuńczych, wprowadzając prawidłową organizację pracy uczniów zgodnie z zasadami higieny

n)        szkoła przeciwdziała niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji, popularyzując wśród uczniów i rodziców wiedzę z zakresu potrzeb psychicznych dzieci i młodzieży, poznając warunki życia uczniów, zwracając szczególną uwagę na dzieci ze środowisk zagrożonych, przestrzegając zakazu palenia papierosów i spożywania alkoholu na terenie szkoły

 

§ 6

 

       Do realizacji zadań statutowych szkoła posiada: 6 sal lekcyjnych, 2 sale przedszkolne,    

        pracownię komputerową, salę gimnastyczną, bibliotekę, stołówkę, świetlicę, gabinet  

        higienistki.

 

 

 

§ 7

 

Zadania szkoły wynikające z przepisów bhp (rozporządzenie MENiS z dnia 17 sierpnia 1992 r. Dz. U. z 1992 r. Nr 65, poz. 331 z późn. zm.)

 1. Podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia.
 2. Nauczyciel jest zobowiązany prowadzić zajęcia obowiązkowe, pozalekcyjne i inne organizowane przez szkołę zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp (punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć).
 3. Niedopuszczalne jest pozostawianie uczniów podczas zajęć bez opieki.
 4. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących i dojeżdżających własnym środkiem lokomocji do i ze szkoły odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 5. Za bezpieczeństwo uczniów oczekujących na dowóz oraz podczas dowozu odpowiada

       nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły.

       Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przyjeździe do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą rodzice

 1. Szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów.
 3. Systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne, oraz przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową.
 4. Zapewnienie uczniom warunków do spożycia co najmniej jednego ciepłego napoju         w stołówce szkolnej.
 5. Utrzymywanie kuchni, jadalni i urządzeń sanitarnych w stanie pełnej sprawności              i    w stałej czystości.
 6. Uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu i różnorodności zajęć.
 7. Na 30 minut przed rozpoczęciem pierwszej lekcji i 15 min. przed rozpoczęciem zajęć w przedszkolu oraz podczas  przerw pełnione są dyżury nauczycielskie zgodnie z harmonogramem dyżurów.
 8. Harmonogram dyżurów (nazwiska nauczycieli, czas pełnienia dyżurów oraz miejsce pełnienia dyżuru) wywieszony jest w pokoju nauczycielskim i na korytarzach.
 9. Wychowawca klasy zobowiązany jest do zapoznania uczniów z przepisami  i zwyczajami panującymi w szkole.
 10. Dzieci uczęszczające do szkoły i przedszkola podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu  od następstw nieszczęśliwych wypadków, którego koszt ponoszą rodzice.

 

 

 

Rozdział III

Organy szkoły i ich kompetencje

 

§ 8

 

 1. Organami szkoły są:

a)        Dyrektor szkoły

b)        Rada Pedagogiczna

c)        Rada Rodziców

d)        Samorząd Uczniowski

 1. Organy szkoły współpracują ze sobą.
 2. Każdy organ planuje swoją pracę na rok szkolny i jest zobowiązany zapoznać ze swoim planem pozostałe organy.
 3. Organy szkoły mogą włączać się do realizacji planów innych organów i rozwiązywania konkretnych problemów szkoły.
 4. Organy mogą na swoje zebrania zapraszać przedstawicieli innych organów szkoły w celu wymiany informacji i poglądów.
 5. W przypadku powstania w szkole sytuacji konfliktowej wszystkie organy szkoły są zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych działań, leżących w ich kompetencjach, w celu rozwiązania konfliktu i osiągnięcia porozumienia. W przypadku niemożności rozwiązania konfliktu można zwrócić się o pomoc do organu prowadzącego lub nadzorującego szkołę, zgodnie z kompetencjami.

 

 

§ 9

 

       Zadania dyrektora szkoły:

 1. Kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz

a)    wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

b)   sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne

c)    współpracuje z organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego

 1. Realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących.
 2. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
 3. Organizuje proces dydaktyczno-wychowawczy:

a)    sprawuje nadzór pedagogiczny

b)   przygotowuje arkusz organizacyjny na każdy rok szkolny

c)    odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów przeprowadzonych w szkole

d)   dokonuje oceny pracy nauczycieli

e)    motywuje nauczycieli do innowacji, podnoszenia kwalifikacji

 1. Podejmuje decyzje związane z realizacją obowiązku nauki:

a)        zwalnia ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na podstawie opinii lekarza lub poradni psychologiczno-pedagogicznej

b)        skreśla ucznia z list uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego

c)        organizuje nauczanie indywidualne na podstawie orzeczenia poradni pedagogiczno-psychologicznej

d)        organizuje indywidualny tok nauki

e)        wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą

f)          dopuszcza zaproponowany przez nauczycieli program nauczania do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli             i pracowników niebędących nauczycielami. W szczególności decyduje w sprawach:

a)        zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły

b)        przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom          

    i innym pracownikom szkoły

c)        występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,      w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

 1. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną           i samorządem uczniowskim.
 2. Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,  opracowuje Plan Nadzoru Pedagogicznego.
 3. Opracowuje dokumenty programowo -organizacyjne szkoły zgodnie z przepisami, arkusz organizacyjny.
 4. Sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące               w obwodzie szkoły.

 

 

§ 10

 

Zadania Rady Pedagogicznej:

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia i wychowania.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział,          z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji,  których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania przynajmniej na 3 dni przed posiedzeniem. W przypadkach wyjątkowych termin 3 dniowy nie musi być przestrzegany.
 5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,       w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 6. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.
 7. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli  i innych pracowników szkoły.
 8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a)        zatwierdzanie planów pracy szkoły

b)        podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.

c)        ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły

d)        podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów

e)        uchwalenie regulaminu własnej działalności

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a)        organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych              i pozalekcyjnych

b)        programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole

c)        projekt planu finansowego szkoły

d)        wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

e)        propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć       w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 1. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.            O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 2. Zespół statutowy powołany przez dyrektora szkoły spośród członków Rady przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia  Radzie Pedagogicznej.
 3. Rada Pedagogiczna może wystąpić w wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.

 

§ 11

 

Zadania Rady Rodziców:

 1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów szkoły oraz rodziców dzieci     z przedszkola.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 4. Rada Rodziców uchwala szczegółowy regulamin swojej działalności.
 5. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami          i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić          z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.
 7. Środki z funduszu rady mogą być przeznaczone na potrzeby szkoły, gromadzone są na koncie bankowym, upoważnionymi osobami które dysonują środkami są przewodniczący i skarbnik.
 8. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a)        uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego                   i profilaktycznego szkoły

b)        opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły

c)        opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły

d)        zapoznanie z planem nadzoru pedagogicznego oraz wysłuchanie informacji o jego realizacji przedstawionych przez dyrektora

e)        opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników

f)          opiniowanie wprowadzenia do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

§ 12

 

Zadania Samorządu Uczniowskiego:

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski reprezentujący wszystkich uczniów.
 2. Szczegółowe zasady wyboru i działania samorządu określa regulamin Samorządu Uczniowskiego.
 3. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów:

a)        prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami

b)        prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu

c)        prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań

d)        prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu        z dyrektorem

e)        prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

 

 

§ 13

 

Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora w jego pracy, współodpowiedzialności za wszystkie decyzje, dotyczące uczniów oraz stworzenia uczniom bezpiecznych warunków podczas zajęć lekcyjnych, przerw i wszystkich zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły.

 

 

 

 

Rozdział IV

Organizacja pracy szkoły

 

§ 14

 

 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, ferii zimowych i letnich oraz przerw świątecznych określa rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432).
 2. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy:
  1. okres I ( od września do połowy stycznia)
  2. okres II (od połowy stycznia do ferii letnich)

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły, opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego  roku na podstawie szkolnych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacyjny szkoły opiniuje organ nadzoru pedagogicznego, a zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku.
 2. W arkuszu szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie     z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
 3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem higieny pracy ucznia.
 4. Dla dzieci w wieku 5 lat organizowane jest  roczne przygotowanie przedszkolne przez realizację  wybranego Programu Wychowania Przedszkolnego.

 

 

 

§ 15

 

 1. Podstawową jednostką szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy  w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim, ramowym planem nauczania     i programem dla danej klasy, dopuszczonym do użytku szkolnego. Jednostką organizacyjną wychowania przedszkolnego jest oddział przedszkolny, obejmujący dzieci  w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju  i stopnia niepełnosprawności.
 2. Liczba uczniów w oddziale przedszkolnym nie powinna być większa niż 25.
 3. Rozkład zajęć w szkole, jak i w oddziale przedszkolnym realizowany jest w ciągu 5 dni tygodnia.
 4. Dzienny czas pracy w oddziale przedszkolnym wynosi 5 godzin.
 5. W okresie ferii oddziały przedszkolne pełnią dyżur zapewniając opiekę dzieciom, których rodzice wyrażają taką prośbę. Zgłoszenia dzieci należy dokonać u dyrektora szkoły na tydzień przed planowanym terminem ferii. 

 

 

§ 16

 

 1. Każdy oddział szkolny podlega opiece jednego nauczyciela uczącego w tym oddziale, zwanego dalej wychowawcą.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca prowadzi swój oddział poprzez cały tok nauczania.
 3. W sytuacjach konfliktu między zespołem klasowym a wychowawcą, samorząd klasy, rada rodziców, nauczyciele uczący w danej klasie mogą występować z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły o zmianę  wychowawcy klasy.
 4. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej może zmienić wychowawcę klasy.
 5. W przypadku, gdy wychowawca klasy nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, dyrektor szkoły może zmienić wychowawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 17

 

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego.
 2. Nauczyciele zatrudnieni w szkole tworzą następujące zespoły samokształceniowe:

- zespół nauczycieli przedszkola

- zespół nauczycieli kształcenia zintegrowanego

-  zespół wychowawców klas IV – VI

 3. Pracą zespołu kieruje lider, którego wybiera zespół.

 4. Cele i  zadania zespołu obejmują:

- współpracę nauczycieli w zakresie wyborów programów nauczania  i współdziałania w ich realizacji,

- korelowanie treści programowych przedmiotów i porozumiewanie się  co do wymagań programowych oraz organizacji kontroli i diagnozy osiągnięć uczniów,

- wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów i sposoby badania osiągnięć,

- organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

- wspólne poszukiwanie i wdrażanie nowych metod pracy pedagogicznej,

- sprawowanie opieki i udzielanie pomocy i wsparcia  młodym nauczycielom,

- współpraca i wzajemne wspieranie się w zdobywaniu kolejnych stopni awansu zawodowego.

 

 

 

§ 18

 

 

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze    
 2. Wybrane, obowiązkowe zajęcia edukacyjne, koła przedmiotowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, np. w formie wycieczek przedmiotowych.
 3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
 4. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może ustalić inny czas trwania zajęć edukacyjnych, nie dłuższy jednak niż 60 minut i nie krótszy niż 30 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 5. W klasach I - III czas trwania poszczególnych zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 6. W czasie trwania zajęć edukacyjnych organizuje się przerwy międzylekcyjne dziesięciominutowe oraz tzw. dużą przerwę – dwudziestominutową.
 7. Godzina pracy w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin, przy czym:

     - co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę  swobodną

     - co najmniej 1/5 na pobyt w ogrodzie, w parku, na boisku itp.

     - najwyżej 1/5 czasu zajmują zajęcia dydaktyczne

      - pozostały czas 2/5 nauczyciel może dowolnie zagospodarować

6. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone Ramowym Planem Nauczania; szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczycielem prowadzący te zajęcia.

 

 

§ 19

 

Szkoła umożliwia odbycie studenckich praktyk pedagogicznych studentom wyższych uczelni na podstawie umów z tymi uczelniami.

 

 

§ 20

 

Szkoła prowadzi zajęcia świetlicowe. Zorganizowane z myślą o uczniach, którzy muszą dłużej przebywać w szkole  ze względu na czas pracy ich rodziców lub organizację dojazdu do szkoły.

 

 

 

 

Rozdział V

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

§ 21

 

1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom.

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

§ 22

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 23

 

1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.

2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, nauczyciele wychowawcy oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.

3. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:

a) rodzicami uczniów,

b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi,

c) placówkami doskonalenia nauczycieli,

d) innymi szkołami i placówkami,

e) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 

§ 24

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

a) ucznia,

b) rodziców ucznia,

c) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem,

d) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej.

 

§ 25

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

a) zajęć rozwijających uzdolnienia,

b) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

c)zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

f) porad i konsultacji.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom       w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

3. Czas prowadzenia zajęć winien wynikać z Rozporządzenia MEN w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 26

 

1.      Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

2.   Liczba uczestników zajęć, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 8 osób.

3.      Zajęcia, o których mowa w ust. 1, prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.

 

§ 27

 

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizowane są dla uczniów z zaburzeniami                i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

2.        Liczba uczestników zajęć, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 5 osób.

3.        Zajęcia, o których mowa w ust. 1, prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.

 

§ 28

 

1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami                i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5.

2. Zajęcia logopedyczne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4.

3. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla uczniów     z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10.

4. Zajęcia, o których mowa w ustępach poprzedzających, prowadzą specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.

 

 

§ 29

 

Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców oraz nauczycieli prowadzą nauczyciele, nauczyciele wychowawcy i specjaliści.

 

§ 30

 

1. Nauczyciele, nauczyciele wychowawcy oraz specjaliści prowadzą działania, mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokajania.

2. Działania, o których mowa w ust. 1, obejmują w klasach I - III obserwację i pomiary pedagogiczne, mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się.

3. Działania, o których mowa w ust. 1, mają także na celu rozpoznanie zainteresowań              i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów.

4. W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, nauczyciel wychowawca lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora.

 

§ 31

 

1. Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do zespołu składającego się z nauczycieli, nauczycieli wychowawców oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.

2. Zespół, o którym mowa w ust. 1, tworzy dyrektor.

3. Zespół tworzony jest dla:

a) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie           o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej -“ niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii,

b) ucznia, w stosunku do którego stwierdzono, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną -“ niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia dziecka taką pomocą.

4. Pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Jedna osoba może koordynować pracę kilku zespołów.

5. Zadania i sposób działania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy szczególne.

§ 32

 

Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów,   w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów,

b) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej       w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,

c) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

 

§ 33

 

Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

a) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,

b) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z tym uczniem,

c) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb,

d) podejmowanie działań profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,

e) współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.

 

Rozdział VI

 

Zadania nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych szkoły

 

 

§ 34

 

 1. Nauczyciel jest zobowiązany prowadzić zajęcia mając na uwadze troskę o dobro ucznia    i poszanowanie jego godności.
 2. Do szczegółowych zadań nauczyciela należy:

a)      dbałość o prawidłowy kształt procesu dydaktyczno-wychowawczego,

b)     dbałość o wysoką jakość kształcenia

c)      indywidualizacja metod i sposobów nauczania w zależności od możliwości uczniów

d)     pomoc w przezwyciężeniu trudności w nauce

e)      troska o bezpieczeństwo ucznia, jego harmonijny rozwój

f)       rozwijanie i wzbogacanie własnego warsztatu pracy, troska o powierzone mu pomoce dydaktyczne i inne mienie szkoły

g)      aktywny udział w pracach zespołów przedmiotowych i problemowych

h)      określenie wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny i konsekwentne ich przestrzeganie

i)        sprawiedliwe i obiektywne ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia

j)       planowanie swoje pracy

k)     prowadzenie wymaganej w szkole dokumentacji.

l)        realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby          i zainteresowania uczniów

m)    przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej

n)      wybór podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego

3.  W zakresie spraw organizacyjnych  szkoły nauczyciel zobowiązany jest:

- przestrzegać tajemnicy rady pedagogicznej,

- wykazywać się znajomością prawa oświatowego i aktualizować akty prawne regulujące jego pracę ,

-  znać podstawowe dokumenty  regulujące pracę szkoły (w tym statut),

- punktualnie rozpoczynać zajęcia,

-  przestrzegać uchwał rady pedagogicznej,

- składać przed radą pedagogiczną sprawozdania z wykonania przydzielonych zadań,

- uzgadniać z dyrekcją szkoły wszelkie zmiany w obowiązującym planie zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych.

4. Nauczyciel w realizacji programu nauczania ma prawo do  swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze  spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne, oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników i  innych pomocy naukowych.

 

 

 

§ 35

 

 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami.
 2. Wychowawca powinien:

a)      organizować zajęcia zespołu klasowego, przedszkolnego, kształtować atmosferę dobrej pracy, życzliwości i koleżeństwa oraz przyjaźni uczniów,

b)     współdziałać z nauczycielami uczącymi w klasie, której jest wychowawcą dla doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i z rodzicami w celu wczesnego wykrywania chorób i skutecznego ich zwalczania oraz eliminowania przyczyn niedostosowania społecznego i ochrony przed skutkami demoralizacji środowiska,

c)      inicjować pomoc uczniom mającym trudności w nauce, otaczać opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej oraz organizować niezbędną pomoc w tym zakresie,

d)     systematycznie informować rodziców o postępach w nauce, trudnościach rozwojowych i zachowaniu uczniów na terenie szkoły oraz organizować kontakty między rodzicami a nauczycielami i dyrektorem szkoły,

e)      współpracować z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych,

f)       inspirować i organizować środowisko wychowawcze na rzecz szkoły i prowadzić możliwie do jak najpełniejszej integracji szkoły ze środowiskiem,

g)      inicjować samorządną działalność uczniów poprzez stwarzanie dogodnych warunków do działalności organizacji uczniowskich działających w szkole oraz sprawować opiekę nad samorządem klasowym,

h)      systematycznie oddziaływać na wychowanków w celu kształtowania ich poczucia odpowiedzialności za własne czyny oraz wyrabiania pożądanych postaw prospołecznych i obywatelskich,

i)        wyrabiać u uczniów trwałe nawyki uczestnictwa w życiu szkoły i zajęciach pozalekcyjnych oraz współdziałać w organizowaniu wypoczynku uczniów w czasie ferii i wakacji,

j)       czuwać nad realizacją obowiązku szkolnego,

k)     podejmować działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów wewnątrz klasy oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,

l)        otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka, inspirując i wspomagając jednocześnie działania zespołowe uczniów,

m)    prowadzić określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej    w klasie.

n)      na miesiąc przed końcem okresu (roku szkolnego) wychowawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia rodziców  (opiekunów) o grożącej ocenie niedostatecznej  z przedmiotu.

 

 1. Wychowawcy spełniają swoje zadania w formach odpowiednich do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych.
 2. Formy pracy wychowawczej w klasach najmłodszych i grupach przedszkolnych polegają głównie na:

a)      poznaniu środowiska rodzinnego powierzonych dzieci,

b)      obserwowaniu zachowań uczniów na zajęciach i zajęciach pozalekcyjnych, a także    w sytuacjach nieprzewidzianych,

c)      indywidualizowaniu pracy wychowawczej na podstawie rozeznania zespołu

d)      oddziaływaniu własnym przykładem, stawaniu się dla dzieci wzorem osobowym         i autorytetem moralnym,

e)      interesowaniu się dzieckiem, jego zamiłowaniami oraz stosunkami  panującymi         w grupie

f)        dodawaniu odwagi i wiary we własne siły, budowaniu motywacji do działania, ukazywaniu perspektyw, preferowaniu pochwał i wyrazów aprobaty, ograniczaniu upomnień i kar,

g)      okazywaniu szacunku dla osobowości, życzliwości, dyskrecji, taktu oraz kultury pedagogicznej z jednoczesnym stawianiem wysokich wymagań,

h)      kształtowaniu pozytywnych cech charakteru, grzeczności i kultury osobistej poprzez wykorzystywanie sytuacji zaistniałych na zajęciach i poza nimi oraz treści wychowawczych zawartych w programach nauczania,

i)        wdrażaniu do poszanowania mienia szkolnego, społecznego, prywatnego  i własnego.

 1. W klasach programowo starszych w/w formy pracy są rozszerzane i pogłębiane. Poza nimi stosuje się:

a)      dobór odpowiedniej tematyki godzin wychowawczych, treści zajęć pozalekcyjnych     i pozaszkolnych,

b)     ukierunkowanie ze względu na potrzeby uczniów różnorodnych zajęć z zakresu umiejętności praktycznych, przydatnych w codziennym życiu,

c)      kompensowanie braków opiekuńczo-wychowawczych wobec uczniów zaniedbanych,

d)     eksponowanie integrującej roli samorządu uczniowskiego.

 1. Formami kontaktów wychowawców i innych nauczycieli z rodzicami są: ogólne zebrania rodziców, wywiadówki klasowe, indywidualne kontakty z rodzicami.
 2. Obowiązkiem wychowawcy jest zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania, określonymi prawem oświatowym oraz z postanowieniami szczegółowymi przyjętymi przez szkołę.
 3. Wychowawca ma prawo do korzystania z pomocy merytorycznej ze strony  SODN. Jednocześnie młody wychowawca w swoim miejscu pracy ma możliwości korzystania    z pomocy i rad doświadczonego wychowawcy, wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły.

 

 

§ 36

 

 1. W szkole działa biblioteka szkolna. Jej nadrzędnym zadaniem jest wspieranie procesu dydaktycznego poprzez gromadzenie księgozbioru, umożliwiającego rozwijanie zainteresowań i wzbogacanie wiedzy uczniów.
 2. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają gromadzenie księgozbioru, korzystanie z zasobów na miejscu oraz wypożyczanie do domu.
 3. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 4. Godziny pracy biblioteki winny umożliwiać korzystanie z księgozbioru zarówno w czasie zajęć lekcyjnych, jak i po ich zakończeniu.
 5. Nauczyciele bibliotekarze ściśle współpracują z nauczycielami poszczególnych przedmiotów w celu jak najlepszego wyposażenia biblioteki w niezbędne lektury, poradniki, filmy i inne zasoby.

 

 

§ 37

 

 1. Zadania nauczyciela bibliotekarza:

a)       bibliotekarz na równi z innymi nauczycielami uczestniczy w dydaktyczno-wychowawczej pracy szkoły i jest członkiem Rady Pedagogicznej,

b)      poprzez współpracę z rodzicami i placówkami pozaszkolnymi wpływa na rozwój czytelnictwa w środowisku.

c)       Do podstawowych form pracy pedagogicznej nauczyciela bibliotekarza należą:

d)      udostępnianie zbiorów,

e)       udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych,

f)        poznawanie uczniów, ich potrzeb czytelniczych i zainteresowań,

g)       przysposobienie czytelniczo-informacyjne prowadzone z poszczególnymi uczniami    i grupami oraz lekcje biblioteczne z zespołami klasowymi,

h)       kontrolowanie i ocenianie wiadomości z zakresu przysposobienia czytelniczego na lekcjach bibliotecznych oraz w postaci testów i konkursów w innych formach swojej działalności,

i)         współdziałanie z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych      i rozwijania kultury czytelniczej uczniów,

j)        informowanie nauczycieli o poziomie i zakresie czytelnictwa uczniów oraz przygotowywanie sprawozdań z działalności biblioteki na posiedzenia Rady Pedagogicznej,

k)      współpraca z rodzicami uczniów, szkolnymi organizacjami, kołami zainteresowań,

l)         współpraca z innymi bibliotekami pozaszkolnymi i instytucjami kultury.

 1. Nauczyciel bibliotekarz spełnia zadania typu administracyjno-technicznego związane      z organizacją pracy bibliotecznej, a więc gromadzeniem, opracowaniem i konserwacją zbiorów oraz ich udostępnieniem, a także planowaniem, sprawozdawczością i statystyką biblioteki.

 

 

 

Rozdział VII

Prawa i obowiązki ucznia

 

§ 38

 

1. Uczeń ma prawo do:

a)    właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej

b)   pomocy ze strony nauczyciela w rozwiązywaniu trudności w nauce

c)    otrzymywania od nauczyciela wyczerpującej informacji o kryteriach oceniania oraz sprawiedliwej i obiektywnej oceny swoich wiadomości i umiejętności

d)   znajomości z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem terminu i zakresu pisemnych prac klasowych, trwających nie mniej niż jedną godzinę lekcyjną

e)    podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym

f)     poszanowania swojej godności

g)    swobodnego wyrażania swoich poglądów, pod warunkiem, że nie naruszają one dobra osób trzecich

h)    wyboru nauczyciela – opiekuna samorządu szkolnego

i)      korzystania z bazy szkoły – pomieszczeń lekcyjnych, sportowych i biblioteki szkolnej.

2. Uczeń ma obowiązek:

a)    przestrzegać postanowień statutu szkoły

b)   postępować w sposób godny i odpowiedzialny, dbać o dobre imię szkoły

c)    aktywnie uczestniczyć w życiu szkolnym

d)   bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, spożywania alkoholu                i używania środków odurzających.

e)    przebywać  podczas zajęć wyłącznie na terenie szkoły (budynek lub boisko)

f)     punktualnie i systematycznie uczęszczać oraz aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły, należycie przygotowywać się do zajęć oraz nie zakłócać przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie, nieobecności usprawiedliwiać w terminie nie przekraczającym 1 tygodnia od dnia powrotu do szkoły

g)    uzupełnić zaległości, wynikające z nieobecności na zajęciach szkolnych

h)    przestrzegać regulaminów pracowni, regulaminu zajęć wychowania fizycznego

i)      nie przynosić do szkoły telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych, wykluczyć przynoszenie do szkoły przedmiotów, które mogą zagrozić zdrowiu i życiu oraz przedmiotów szczególnie cennych,

j)     okazywać należny szacunek wszystkim członkom społeczności szkolnej: uczniom, nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły

k)   przeciwstawiać się przejawom agresji, również agresji słownej

l)      być tolerancyjnym wobec przekonań i poglądów innych, również wobec przekonań religijnych

m)  naprawić wyrządzoną przez siebie szkodę.

 

 

Rozdział VIII

System nagród i kar

 

§ 39

 

Nagrody i wyróżnienia.

 1. Dyrektor może wyróżnić ucznia nagrodą na wniosek każdego organu szkoły oraz wychowawców i nauczycieli.
 2. Rodzaje nagród:

a)      ustna pochwała udzielona przez dyrektora szkoły,

b)      dyplom lub nagroda książkowa na zakończenie roku szkolnego za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach, wyniki sportowe, pracę na rzecz społeczności szkolnej,

c)      list gratulacyjny dla rodziców najlepszych absolwentów.

 1. Nieprzestrzeganie statutu pociąga za sobą nałożenie następujących kar dyscyplinarnych:

a)      nagana udzielona przez wychowawcę klasy

b)      upomnienie udzielone przez dyrektora szkoły

c)      nagana udzielona przez dyrektora szkoły na forum całej społeczności szkolnej.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział IX

Ocenianie, klasyfikacja i promowanie uczniów

 

§ 40

 

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określa wewnątrzszkolny regulamin- Wewnątrzszkolny System Oceniania, Klasyfikowania i Promowania, będący załącznikiem do statutu.

 

 

Rozdział X

 

Sprawdzian w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – kl. VI

 

 

§ 41

Informacje ogólne:

 

 1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.
 2. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu w terminie ustalonym przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 3. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 4. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 5. Opinia powinna być wydana przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną, w tym Poradnię Specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.
 6. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach        i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
 7. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
 8. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu.
 9. Laureaci olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni odpowiednio ze sprawdzianu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.
 10. Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku.
 11.  Za organizację i przebieg sprawdzianu w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest Dyrektor szkoły.

 

 

 

§ 42

Organizacja sprawdzianu:

 

 1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem sprawdzianu może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
 2. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole w szczególności:

1)     przygotowuje listę uczniów przystępujących do sprawdzianu; listę uczniów przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przesyła pocztą elektroniczną lub na nośniku zapisu elektronicznego dyrektorowi komisji okręgowej, w terminie ustalonym przez Dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian,

2)     nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony sprawdzian zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

3)     powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem sprawdzianu,

4)     informuje uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu – przed rozpoczęciem sprawdzianu,

5)     nadzoruje przebieg sprawdzianu,

6)     sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu albo przerwali sprawdzian, oraz niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu przekazuje wykaz Dyrektorowi komisji okręgowej,

7)     zabezpiecza, po zakończeniu sprawdzianu zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniów i niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez Dyrektora komisji okręgowej,

8)     nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu sprawdzianu.

 1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłki zawierające pakiety z zestawami zadań i kartami odpowiedzi.
 2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłki zostały naruszone lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzianu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym Dyrektora komisji okręgowej.
 3. Sprawdzian trwa 60 minut.
 4. Uczeń, który posiada opinię poradni o dostosowaniu warunków do jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych korzysta z dostosowania tych warunków po złożeniu przez rodziców wniosku i kopii opinii do Dyrektora szkoły nie później niż do 15 października danego roku szkolnego.
 5. Opinia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nie może być wydana później niż 30 września danego roku szkolnego w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu.
 6. Uczniowi z opinią Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, na wniosek rodziców można wydłużyć czas pisania sprawdzianu nie więcej niż o 30 minut.
 7. W przypadku gdy sprawdzian ma być przeprowadzony w kilku salach, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu w poszczególnych salach. Zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów.
 8. W skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym:

a)     przewodniczący,

b)     co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole lub w placówce.

 1. Przed rozpoczęciem sprawdzianu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy koperty, zawierające zestawy zadań i karty odpowiednio oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu nie zostały naruszone.
 2. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniom, polecając sprawdzanie, czy zestaw zadań i karta odpowiedzi są kompletne.
 3. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw zadań i kartę odpowiedzi.
 4. Informację o wymianie zestawu zadań lub karty odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole. Protokół czytelnie podpisuje uczeń, który zgłosił braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi.
 5. Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem sprawdzianu wpisuje się kod ucznia, nadany przez komisję okręgową. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi.
 6. W czasie trwania sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku.
 7. Sprawdzian rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.
 8. W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
 9. W czasie trwania sprawdzianu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje.
 10. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego sprawdzian. Informację o unieważnieniu pracy ucznia i przerwaniu sprawdzianu zamieszcza w protokole.
 11. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, Dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z Dyrektorem komisji centralnej, unieważnia sprawdzian tego ucznia. Ze względu na nieprzestrzeganie procedur uczeń przystępuje ponownie do sprawdzianu w terminie ustalonym przez Dyrektora komisji centralnej, nie później niż do 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez Dyrektora komisji okręgowej.
 12. Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów.
 13. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów. Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.
 14. Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.
 15. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu albo przerwał sprawdzian przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym przez Dyrektora komisji centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez Dyrektora komisji okręgowej.
 16. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.
 17. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, Dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek Dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.
 18. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły.
 19. Wynik sprawdzianu komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 20. Wyniki sprawdzianu przekazuje wychowawca klasy indywidualnie każdemu uczniowi.

 

 

§ 43

 

Przepisy wspólne dla sprawdzianu i egzaminu:

 

 1. Obserwatorami sprawdzianu mogą być:

1)      delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

2)      delegowani przedstawiciele komisji centralnej i komisji okręgowych,

3)      delegowani pracownicy ministerstw obsługujących ministrów właściwych dla zawodów,

4)      delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, szkół wyższych i placówek doskonalenia nauczycieli, a w przypadku egzaminu zawodowego także delegowani przedstawiciele pracodawców, upoważnieni przez Dyrektora komisji okręgowej.

 1. Osoby, o których mowa w pkt. 1, nie uczestniczą w przeprowadzaniu sprawdzianu.
 2. Uczeń lub absolwent, który jest chory, w czasie trwania sprawdzianu może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
 3. Uczeń lub absolwent może, w terminie 2 dni od daty odpowiedniego sprawdzianu zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu albo egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.
 4. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.
 5. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu, na skutek zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 4 lub urzędu, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem komisji centralnej, może unieważnić dany sprawdzian i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego sprawdzianu. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów albo absolwentów w poszczególnych szkołach, placówkach, a także  w stosunku do poszczególnych uczniów albo absolwentów.
 6. W przypadku niemożności ustalenia wyników sprawdzianu, z powodu zaginięcia lub zniszczenia odpowiednio kart odpowiedzi, kart obserwacji lub kart oceny dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem komisji centralnej, unieważnia sprawdzian danych uczniów i zarządza ich ponowne przeprowadzenie.
 7. Termin ponownego sprawdzianu, o których mowa w podpunkcie 6 i 7 ustala dyrektor komisji centralnej.
 8. Zestawy zadań dla sprawdzianu oraz materiały multimedialne do przeprowadzenia sprawdzianu są przygotowywane, przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.
 9. W przypadku nieuprawnionego ujawnienia zestawów zadań, zbiorów zestawów zadań egzaminacyjnych, arkuszy egzaminacyjnych lub arkuszy obserwacji oraz materiałów multimedialnych decyzje, co do dalszego przebiegu sprawdzianu podejmuje dyrektor komisji centralnej.

 

 

Rozdział XI

Współpraca z rodzicami

 

§ 44

 

 1. Rodzice mają prawo do:

a)    zapoznania się ze statutem szkoły, wymaganiami edukacyjnymi, szkolnym zestawem programów i podręczników

b)   uzyskanie pełnej i obiektywnej informacji o sytuacji szkolnej swojego dziecka

c)    wnoszenia inicjatyw wzbogacających pracę szkoły

d)   wyrażania swojej opinii o szkole

 1. Rodzice mają obowiązek:

a)    dopilnowanie systematycznego uczęszczania swojego dziecka do szkoły

b)   usprawiedliwiania w terminie nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych

c)    bieżącego analizowania postępów w nauce swojego dziecka

d)   udziału w zebraniach i spotkaniach klasowych organizowanych przez szkołę.

 

 

 

§ 45

 

 1. Zebrania z rodzicami organizuje wychowawca klasy, dyrektor
 2. W przypadku utrudnionego kontaktu wychowawcy z rodzicami wszczynana jest odpowiednia procedura.

 

 

 

 

 

Rozdział XII

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia.

§ 46

1. W przypadku naruszenia praw ucznia, szczególnie zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć pisemną skargę do Dyrektora Szkoły.

2. Dyrektor, dążąc do wyjaśnienia sprawy naruszenia praw ucznia, współpracuje                     z wychowawcą.

3. W terminie siedmiu dni od wpłynięcia skargi Dyrektor dokonuje oceny zaistniałej sytuacji i orzeka, jakie działania należy podjąć w celu rozwiązania konfliktu, o czym powiadamia zainteresowane strony. Powiadomienie powinno mieć formę pisemną, o ile któraś z zainteresowanych stron takiej formy zażąda lub każdorazowo w przypadku odwołania którejś ze stron od niniejszego orzeczenia.

4. Stronie skarżącej i oskarżanej przysługuje odwołanie do Organu sprawującego nadzór pedagogiczny, które należy złożyć w terminie czternastu dni od wydania orzeczenia przez Dyrektora.

5. Nauczyciel ma prawo odwołać się od decyzji Dyrektora na zasadach określonych w Kodeksie Pracy oraz Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

 

Rozdział XIII

Przepisy końcowe

 

§ 47

 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 48

 

Szkoła posiada własny sztandar, który bierze udział w następujących uroczystościach szkolnych:

-   rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego

-  uroczystość pożegnania absolwentów

-  ślubowanie i pasowanie na ucznia

-  Święto Patrona

-  uroczystości rocznicowe, jubileuszowe

-  Święto Niepodległości

-  3 Maja

i uroczystościach środowiskowych.

 

 

 

§ 49

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o systemie oświaty oraz akty prawne wydane na jej podstawie.

 

§ 50

 

Załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszego statutu są:

a)        Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

b)        Program profilaktyki

c)        Regulamin rady pedagogicznej

d)        Regulamin rady rodziców

e)        Regulamin w sprawie zasad sprawowania opieki w sprawie imprez i wycieczek pozaszkolnych

f)          Regulamin dyżurów nauczycielskich

g)        Regulamin biblioteki

 

§ 51

 

       Statut wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2012 r.

 

Traci moc Statut Szkoły przyjęty w dniu ………………… r.

 

 

 

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Stanisława Mikołajczyka

w Borzęcicach

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 

Rozporządzenie MEN z dnia 21 mają 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn zm.)

 

Rozporządzenie MENiS z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562, z późn zm.)

 

Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ  I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§ 1

 

 1. Nazwa szkoły brzmi:

       Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Borzęcicach.

 1. Siedziba szkoły:  Borzęcice 136.
 2. Szkoła używa pieczęci urzędowej o treści:

            Szkoła Podstawowa im. St. Mikołajczyka w Borzęcicach.

 

 

 

§ 2

 

 1. Organem prowadzącym  jest Gmina Koźmin Wielkopolski.
 2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

     

 

§ 3

 

 1. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są zgodnie ze szkolnym planem nauczania.
 2. Do szkoły  uczęszczają dzieci mieszkające w obwodzie szkoły tj. Borzęcice, Wałków, Sapieżyn.
 3. Szkoła może przyjąć uczniów spoza swojego obwodu.
 4. Nauka w szkole trwa 6 lat  i obejmuje dwa etapy :

- I etap edukacyjny kl. I – III edukacja wczesnoszkolna

- II etap edukacyjny kl. IV – VI

 1. Przy szkole prowadzone są oddziały przedszkolne, do których przyjmowane są dzieci od 3 roku życia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział II

Cele i zadania szkoły

 

 

§ 4

 

 1. W realizacji swych celów i zadań szkoła przestrzega zasad zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Deklaracji Praw Człowieka oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka.
 2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególności:

- wyposaża ucznia w zestaw wiadomości i umiejętności niezbędnych do podjęcia dalszych działań edukacyjnych

-zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny i fizyczny zgodnie z ich potrzebami i możliwościami

             -zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w szkole i   

             w czasie zajęć pozalekcyjnych

- kształci i wychowuje w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu

 - rozwija u uczniów poczucie odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie oraz poszanowanie dziedzictwa kulturowego i świata przyrody

- stwarza atmosferę opartą na przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną i społecznością szkolną

- umożliwia  rozwijanie uczniom ich talentów i zainteresowań poznawczych, artystycznych i sportowych,

-  systematycznie diagnozuje  i monitoruje zachowania uczniów i dzieci

- realizuje  program wychowawczy oraz profilaktyczny

- umożliwia spożywania posiłków

- organizuje  pomoc materialną dla uczniów  – w miarę posiadanych środków  finansowych

 

 1. Działania szkoły skupiają się w trzech obszarach: dydaktyki, wychowania i opieki.

- w zakresie dydaktyki:

a)    umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do testu szóstoklasisty

b)   umożliwia rozwijanie uzdolnień i zainteresowań

-w zakresie wychowania:

a)    kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu zasad określonych w Ustawie o systemie oświaty

b)   rozwija u wychowanków poczucie tożsamości narodowej, odpowiedzialności i tolerancji

c)    uczy rozwiązywania konfliktów

d)   przygotowuje do funkcjonowania w społeczeństwie

- w zakresie opieki:

a)    udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej

b)   w miarę możliwości organizuje pomoc socjalną w formie stypendium

c)    w miarę możliwości organizuje pomoc w zakresie ochrony zdrowia uczniów.

 

 1. Szczegółowe działania zapisane są w szkolnym programie wychowawczym, stanowiącym załącznik do statutu.
 2. Szkoła oraz  poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu  zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego  potrzeb i możliwości.

 

§ 5

 

 1. Szkoła realizuje wymienione cele i zadania w następujący sposób:

a)        wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkolnym objęte są obowiązkiem szkolnym

b)        szkoła zatrudnia nauczycieli dobrze przygotowanych do wykonywania zawodu i stara się o kadrę z najwyższymi kwalifikacjami

c)        nauczyciele realizują  programy nauczania na bazie podstaw programowych opracowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, dostosowując treści    i metody do możliwości uczniów

d)        szkoła wychowuje i przygotowuje uczniów do wypełniania obowiązków świadomych obywateli poprzez organizowanie apeli, uroczystości szkolnych     i klasowych, w czasie których wpaja się miłość do Ojczyzny, poszanowanie konstytucji RP, godła i symboli narodowych oraz umożliwia poznanie przeszłości i teraźniejszości kraju, budzi szacunek do tradycji narodowych

e)        szkoła przygotowuje do życia w społeczeństwie i poszanowania prawa poprzez zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami ucznia oraz respektowanie go zarówno przez uczniów jak i nauczycieli

f)          wychowawcy klasowi organizują życie klasy, starając się wyrabiać               u uczniów pozytywne cechy charakteru jak: uczciwość, samodzielność, wytrwałość, obowiązkowość, wrażliwość, życzliwość, prawdomówność           i tolerancję

g)        szkoła organizuje dla uczniów mających trudności w nauce zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne

h)        w celu podtrzymania poczucia tożsamości religijnej szkoła organizuje naukę religii zgodnie z odrębnymi przepisami

i)          szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, organizując koła przedmiotowe       i koła zainteresowań w miarę możliwości i potrzeb uczniów: nauczyciele stawiają większe wymagania uczniom najzdolniejszym, zachęcając ich do poszerzania wiedzy poprzez wskazaną literaturę

j)          szkoła rozwija sprawność fizyczną, kształtuje nawyki uprawiania sportu, turystyki            i innych form aktywnego wypoczynku, organizując zajęcia szkolnego koła sportowego, wycieczki rowerowe i krajoznawczo-turystyczne oraz umożliwia uczniom udział w rozgrywkach sportowych

k)         szkoła włącza uczniów do działań służących ochronie przyrody, uświadamia rolę             i zadania człowieka w kształtowaniu środowiska, nauczyciele wykorzystują treści programów nauczania do wpojenia uczniom zasad harmonijnego współżycia człowieka z przyrodą

l)          szkoła przygotowuje uczniów do aktywnego i twórczego uczestnictwa  w kulturze poprzez kształtowanie zainteresowań literaturą piękną, organizowanie konkursów czytelniczych, wyjazdów do kina, teatru, muzeum, upowszechniając w ten sposób dorobek literatury i kultury narodowej i światowej

m)      szkoła dba o prawidłową higienę i zdrowie uczniów, ściśle wykorzystując wnioski wynikające z bilansów zdrowia do działań profilaktycznych i korekcyjnych oraz wychowawczych i opiekuńczych, wprowadzając prawidłową organizację pracy uczniów zgodnie z zasadami higieny

n)        szkoła przeciwdziała niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji, popularyzując wśród uczniów i rodziców wiedzę z zakresu potrzeb psychicznych dzieci i młodzieży, poznając warunki życia uczniów, zwracając szczególną uwagę na dzieci ze środowisk zagrożonych, przestrzegając zakazu palenia papierosów i spożywania alkoholu na terenie szkoły

 

§ 6

 

       Do realizacji zadań statutowych szkoła posiada: 6 sal lekcyjnych, 2 sale przedszkolne,    

        pracownię komputerową, salę gimnastyczną, bibliotekę, stołówkę, świetlicę, gabinet  

        higienistki.

 

 

 

§ 7

 

Zadania szkoły wynikające z przepisów bhp (rozporządzenie MENiS z dnia 17 sierpnia 1992 r. Dz. U. z 1992 r. Nr 65, poz. 331 z późn. zm.)

 1. Podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia.
 2. Nauczyciel jest zobowiązany prowadzić zajęcia obowiązkowe, pozalekcyjne i inne organizowane przez szkołę zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp (punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć).
 3. Niedopuszczalne jest pozostawianie uczniów podczas zajęć bez opieki.
 4. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących i dojeżdżających własnym środkiem lokomocji do i ze szkoły odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 5. Za bezpieczeństwo uczniów oczekujących na dowóz oraz podczas dowozu odpowiada

       nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły.

       Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przyjeździe do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą rodzice

 1. Szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów.
 3. Systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne, oraz przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową.
 4. Zapewnienie uczniom warunków do spożycia co najmniej jednego ciepłego napoju         w stołówce szkolnej.
 5. Utrzymywanie kuchni, jadalni i urządzeń sanitarnych w stanie pełnej sprawności              i    w stałej czystości.
 6. Uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu i różnorodności zajęć.
 7. Na 30 minut przed rozpoczęciem pierwszej lekcji i 15 min. przed rozpoczęciem zajęć w przedszkolu oraz podczas  przerw pełnione są dyżury nauczycielskie zgodnie z harmonogramem dyżurów.
 8. Harmonogram dyżurów (nazwiska nauczycieli, czas pełnienia dyżurów oraz miejsce pełnienia dyżuru) wywieszony jest w pokoju nauczycielskim i na korytarzach.
 9. Wychowawca klasy zobowiązany jest do zapoznania uczniów z przepisami  i zwyczajami panującymi w szkole.
 10. Dzieci uczęszczające do szkoły i przedszkola podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu  od następstw nieszczęśliwych wypadków, którego koszt ponoszą rodzice.

 

 

 

Rozdział III

Organy szkoły i ich kompetencje

 

§ 8

 

 1. Organami szkoły są:

a)        Dyrektor szkoły

b)        Rada Pedagogiczna

c)        Rada Rodziców

d)        Samorząd Uczniowski

 1. Organy szkoły współpracują ze sobą.
 2. Każdy organ planuje swoją pracę na rok szkolny i jest zobowiązany zapoznać ze swoim planem pozostałe organy.
 3. Organy szkoły mogą włączać się do realizacji planów innych organów i rozwiązywania konkretnych problemów szkoły.
 4. Organy mogą na swoje zebrania zapraszać przedstawicieli innych organów szkoły w celu wymiany informacji i poglądów.
 5. W przypadku powstania w szkole sytuacji konfliktowej wszystkie organy szkoły są zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych działań, leżących w ich kompetencjach, w celu rozwiązania konfliktu i osiągnięcia porozumienia. W przypadku niemożności rozwiązania konfliktu można zwrócić się o pomoc do organu prowadzącego lub nadzorującego szkołę, zgodnie z kompetencjami.

 

 

§ 9

 

       Zadania dyrektora szkoły:

 1. Kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz

a)    wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

b)   sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne

c)    współpracuje z organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego

 1. Realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących.
 2. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
 3. Organizuje proces dydaktyczno-wychowawczy:

a)    sprawuje nadzór pedagogiczny

b)   przygotowuje arkusz organizacyjny na każdy rok szkolny

c)    odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów przeprowadzonych w szkole

d)   dokonuje oceny pracy nauczycieli

e)    motywuje nauczycieli do innowacji, podnoszenia kwalifikacji

 1. Podejmuje decyzje związane z realizacją obowiązku nauki:

a)        zwalnia ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na podstawie opinii lekarza lub poradni psychologiczno-pedagogicznej

b)        skreśla ucznia z list uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego

c)        organizuje nauczanie indywidualne na podstawie orzeczenia poradni pedagogiczno-psychologicznej

d)        organizuje indywidualny tok nauki

e)        wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą

f)          dopuszcza zaproponowany przez nauczycieli program nauczania do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli             i pracowników niebędących nauczycielami. W szczególności decyduje w sprawach:

a)        zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły

b)        przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom          

    i innym pracownikom szkoły

c)        występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,      w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

 1. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną           i samorządem uczniowskim.
 2. Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,  opracowuje Plan Nadzoru Pedagogicznego.
 3. Opracowuje dokumenty programowo -organizacyjne szkoły zgodnie z przepisami, arkusz organizacyjny.
 4. Sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące               w obwodzie szkoły.

 

 

§ 10

 

Zadania Rady Pedagogicznej:

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia i wychowania.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział,          z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji,  których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania przynajmniej na 3 dni przed posiedzeniem. W przypadkach wyjątkowych termin 3 dniowy nie musi być przestrzegany.
 5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,       w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 6. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.
 7. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli  i innych pracowników szkoły.
 8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a)        zatwierdzanie planów pracy szkoły

b)        podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.

c)        ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły

d)        podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów

e)        uchwalenie regulaminu własnej działalności

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a)        organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych              i pozalekcyjnych

b)        programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole

c)        projekt planu finansowego szkoły

d)        wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

e)        propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć       w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 1. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.            O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 2. Zespół statutowy powołany przez dyrektora szkoły spośród członków Rady przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia  Radzie Pedagogicznej.
 3. Rada Pedagogiczna może wystąpić w wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.

 

§ 11

 

Zadania Rady Rodziców:

 1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów szkoły oraz rodziców dzieci     z przedszkola.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 4. Rada Rodziców uchwala szczegółowy regulamin swojej działalności.
 5. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami          i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić          z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.
 7. Środki z funduszu rady mogą być przeznaczone na potrzeby szkoły, gromadzone są na koncie bankowym, upoważnionymi osobami które dysonują środkami są przewodniczący i skarbnik.
 8. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a)        uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego                   i profilaktycznego szkoły

b)        opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły

c)        opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły

d)        zapoznanie z planem nadzoru pedagogicznego oraz wysłuchanie informacji o jego realizacji przedstawionych przez dyrektora

e)        opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników

f)          opiniowanie wprowadzenia do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

§ 12

 

Zadania Samorządu Uczniowskiego:

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski reprezentujący wszystkich uczniów.
 2. Szczegółowe zasady wyboru i działania samorządu określa regulamin Samorządu Uczniowskiego.
 3. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów:

a)        prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami

b)        prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu

c)        prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań

d)        prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu        z dyrektorem

e)        prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

 

 

§ 13

 

Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora w jego pracy, współodpowiedzialności za wszystkie decyzje, dotyczące uczniów oraz stworzenia uczniom bezpiecznych warunków podczas zajęć lekcyjnych, przerw i wszystkich zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły.

 

 

 

 

Rozdział IV

Organizacja pracy szkoły

 

§ 14

 

 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, ferii zimowych i letnich oraz przerw świątecznych określa rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432).
 2. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy:
  1. okres I ( od września do połowy stycznia)
  2. okres II (od połowy stycznia do ferii letnich)

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły, opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego  roku na podstawie szkolnych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacyjny szkoły opiniuje organ nadzoru pedagogicznego, a zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku.
 2. W arkuszu szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie     z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
 3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem higieny pracy ucznia.
 4. Dla dzieci w wieku 5 lat organizowane jest  roczne przygotowanie przedszkolne przez realizację  wybranego Programu Wychowania Przedszkolnego.

 

 

 

§ 15

 

 1. Podstawową jednostką szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy  w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim, ramowym planem nauczania     i programem dla danej klasy, dopuszczonym do użytku szkolnego. Jednostką organizacyjną wychowania przedszkolnego jest oddział przedszkolny, obejmujący dzieci  w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju  i stopnia niepełnosprawności.
 2. Liczba uczniów w oddziale przedszkolnym nie powinna być większa niż 25.
 3. Rozkład zajęć w szkole, jak i w oddziale przedszkolnym realizowany jest w ciągu 5 dni tygodnia.
 4. Dzienny czas pracy w oddziale przedszkolnym wynosi 5 godzin.
 5. W okresie ferii oddziały przedszkolne pełnią dyżur zapewniając opiekę dzieciom, których rodzice wyrażają taką prośbę. Zgłoszenia dzieci należy dokonać u dyrektora szkoły na tydzień przed planowanym terminem ferii. 

 

 

§ 16

 

 1. Każdy oddział szkolny podlega opiece jednego nauczyciela uczącego w tym oddziale, zwanego dalej wychowawcą.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca prowadzi swój oddział poprzez cały tok nauczania.
 3. W sytuacjach konfliktu między zespołem klasowym a wychowawcą, samorząd klasy, rada rodziców, nauczyciele uczący w danej klasie mogą występować z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły o zmianę  wychowawcy klasy.
 4. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej może zmienić wychowawcę klasy.
 5. W przypadku, gdy wychowawca klasy nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, dyrektor szkoły może zmienić wychowawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 17

 

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego.
 2. Nauczyciele zatrudnieni w szkole tworzą następujące zespoły samokształceniowe:

- zespół nauczycieli przedszkola

- zespół nauczycieli kształcenia zintegrowanego

-  zespół wychowawców klas IV – VI

 3. Pracą zespołu kieruje lider, którego wybiera zespół.

 4. Cele i  zadania zespołu obejmują:

- współpracę nauczycieli w zakresie wyborów programów nauczania  i współdziałania w ich realizacji,

- korelowanie treści programowych przedmiotów i porozumiewanie się  co do wymagań programowych oraz organizacji kontroli i diagnozy osiągnięć uczniów,

- wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów i sposoby badania osiągnięć,

- organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

- wspólne poszukiwanie i wdrażanie nowych metod pracy pedagogicznej,

- sprawowanie opieki i udzielanie pomocy i wsparcia  młodym nauczycielom,

- współpraca i wzajemne wspieranie się w zdobywaniu kolejnych stopni awansu zawodowego.

 

 

 

§ 18

 

 

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze    
 2. Wybrane, obowiązkowe zajęcia edukacyjne, koła przedmiotowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, np. w formie wycieczek przedmiotowych.
 3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
 4. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może ustalić inny czas trwania zajęć edukacyjnych, nie dłuższy jednak niż 60 minut i nie krótszy niż 30 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 5. W klasach I - III czas trwania poszczególnych zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 6. W czasie trwania zajęć edukacyjnych organizuje się przerwy międzylekcyjne dziesięciominutowe oraz tzw. dużą przerwę – dwudziestominutową.
 7. Godzina pracy w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin, przy czym:

     - co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę  swobodną

     - co najmniej 1/5 na pobyt w ogrodzie, w parku, na boisku itp.

     - najwyżej 1/5 czasu zajmują zajęcia dydaktyczne

      - pozostały czas 2/5 nauczyciel może dowolnie zagospodarować

6. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone Ramowym Planem Nauczania; szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczycielem prowadzący te zajęcia.

 

 

§ 19

 

Szkoła umożliwia odbycie studenckich praktyk pedagogicznych studentom wyższych uczelni na podstawie umów z tymi uczelniami.

 

 

§ 20

 

Szkoła prowadzi zajęcia świetlicowe. Zorganizowane z myślą o uczniach, którzy muszą dłużej przebywać w szkole  ze względu na czas pracy ich rodziców lub organizację dojazdu do szkoły.

 

 

 

 

Rozdział V

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

§ 21

 

1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom.

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

§ 22

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 23

 

1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.

2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, nauczyciele wychowawcy oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.

3. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:

a) rodzicami uczniów,

b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi,

c) placówkami doskonalenia nauczycieli,

d) innymi szkołami i placówkami,

e) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 

§ 24

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

a) ucznia,

b) rodziców ucznia,

c) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem,

d) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej.

 

§ 25

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

a) zajęć rozwijających uzdolnienia,

b) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

c)zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

f) porad i konsultacji.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom       w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

3. Czas prowadzenia zajęć winien wynikać z Rozporządzenia MEN w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 26

 

1.      Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

2.   Liczba uczestników zajęć, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 8 osób.

3.      Zajęcia, o których mowa w ust. 1, prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.

 

§ 27

 

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizowane są dla uczniów z zaburzeniami                i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

2.        Liczba uczestników zajęć, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 5 osób.

3.        Zajęcia, o których mowa w ust. 1, prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.

 

§ 28

 

1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami                i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5.

2. Zajęcia logopedyczne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4.

3. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla uczniów     z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10.

4. Zajęcia, o których mowa w ustępach poprzedzających, prowadzą specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.

 

 

§ 29

 

Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców oraz nauczycieli prowadzą nauczyciele, nauczyciele wychowawcy i specjaliści.

 

§ 30

 

1. Nauczyciele, nauczyciele wychowawcy oraz specjaliści prowadzą działania, mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokajania.

2. Działania, o których mowa w ust. 1, obejmują w klasach I - III obserwację i pomiary pedagogiczne, mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się.

3. Działania, o których mowa w ust. 1, mają także na celu rozpoznanie zainteresowań              i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów.

4. W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, nauczyciel wychowawca lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora.

 

§ 31

 

1. Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do zespołu składającego się z nauczycieli, nauczycieli wychowawców oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.

2. Zespół, o którym mowa w ust. 1, tworzy dyrektor.

3. Zespół tworzony jest dla:

a) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie           o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej -“ niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii,

b) ucznia, w stosunku do którego stwierdzono, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną -“ niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia dziecka taką pomocą.

4. Pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Jedna osoba może koordynować pracę kilku zespołów.

5. Zadania i sposób działania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy szczególne.

§ 32

 

Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów,   w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów,

b) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej       w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,

c) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

 

§ 33

 

Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

a) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,

b) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z tym uczniem,

c) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb,

d) podejmowanie działań profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,

e) współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.

 

Rozdział VI

 

Zadania nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych szkoły

 

 

§ 34

 

 1. Nauczyciel jest zobowiązany prowadzić zajęcia mając na uwadze troskę o dobro ucznia    i poszanowanie jego godności.
 2. Do szczegółowych zadań nauczyciela należy:

a)      dbałość o prawidłowy kształt procesu dydaktyczno-wychowawczego,

b)     dbałość o wysoką jakość kształcenia

c)      indywidualizacja metod i sposobów nauczania w zależności od możliwości uczniów

d)     pomoc w przezwyciężeniu trudności w nauce

e)      troska o bezpieczeństwo ucznia, jego harmonijny rozwój

f)       rozwijanie i wzbogacanie własnego warsztatu pracy, troska o powierzone mu pomoce dydaktyczne i inne mienie szkoły

g)      aktywny udział w pracach zespołów przedmiotowych i problemowych

h)      określenie wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny i konsekwentne ich przestrzeganie

i)        sprawiedliwe i obiektywne ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia

j)       planowanie swoje pracy

k)     prowadzenie wymaganej w szkole dokumentacji.

l)        realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby          i zainteresowania uczniów

m)    przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej

n)      wybór podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego

3.  W zakresie spraw organizacyjnych  szkoły nauczyciel zobowiązany jest:

- przestrzegać tajemnicy rady pedagogicznej,

- wykazywać się znajomością prawa oświatowego i aktualizować akty prawne regulujące jego pracę ,

-  znać podstawowe dokumenty  regulujące pracę szkoły (w tym statut),

- punktualnie rozpoczynać zajęcia,

-  przestrzegać uchwał rady pedagogicznej,

- składać przed radą pedagogiczną sprawozdania z wykonania przydzielonych zadań,

- uzgadniać z dyrekcją szkoły wszelkie zmiany w obowiązującym planie zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych.

4. Nauczyciel w realizacji programu nauczania ma prawo do  swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze  spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne, oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników i  innych pomocy naukowych.

 

 

 

§ 35

 

 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami.
 2. Wychowawca powinien:

a)      organizować zajęcia zespołu klasowego, przedszkolnego, kształtować atmosferę dobrej pracy, życzliwości i koleżeństwa oraz przyjaźni uczniów,

b)     współdziałać z nauczycielami uczącymi w klasie, której jest wychowawcą dla doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i z rodzicami w celu wczesnego wykrywania chorób i skutecznego ich zwalczania oraz eliminowania przyczyn niedostosowania społecznego i ochrony przed skutkami demoralizacji środowiska,

c)      inicjować pomoc uczniom mającym trudności w nauce, otaczać opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej oraz organizować niezbędną pomoc w tym zakresie,

d)     systematycznie informować rodziców o postępach w nauce, trudnościach rozwojowych i zachowaniu uczniów na terenie szkoły oraz organizować kontakty między rodzicami a nauczycielami i dyrektorem szkoły,

e)      współpracować z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych,

f)       inspirować i organizować środowisko wychowawcze na rzecz szkoły i prowadzić możliwie do jak najpełniejszej integracji szkoły ze środowiskiem,

g)      inicjować samorządną działalność uczniów poprzez stwarzanie dogodnych warunków do działalności organizacji uczniowskich działających w szkole oraz sprawować opiekę nad samorządem klasowym,

h)      systematycznie oddziaływać na wychowanków w celu kształtowania ich poczucia odpowiedzialności za własne czyny oraz wyrabiania pożądanych postaw prospołecznych i obywatelskich,

i)        wyrabiać u uczniów trwałe nawyki uczestnictwa w życiu szkoły i zajęciach pozalekcyjnych oraz współdziałać w organizowaniu wypoczynku uczniów w czasie ferii i wakacji,

j)       czuwać nad realizacją obowiązku szkolnego,

k)     podejmować działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów wewnątrz klasy oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,

l)        otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka, inspirując i wspomagając jednocześnie działania zespołowe uczniów,

m)    prowadzić określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej    w klasie.

n)      na miesiąc przed końcem okresu (roku szkolnego) wychowawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia rodziców  (opiekunów) o grożącej ocenie niedostatecznej  z przedmiotu.

 

 1. Wychowawcy spełniają swoje zadania w formach odpowiednich do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych.
 2. Formy pracy wychowawczej w klasach najmłodszych i grupach przedszkolnych polegają głównie na:

a)      poznaniu środowiska rodzinnego powierzonych dzieci,

b)      obserwowaniu zachowań uczniów na zajęciach i zajęciach pozalekcyjnych, a także    w sytuacjach nieprzewidzianych,

c)      indywidualizowaniu pracy wychowawczej na podstawie rozeznania zespołu

d)      oddziaływaniu własnym przykładem, stawaniu się dla dzieci wzorem osobowym         i autorytetem moralnym,

e)      interesowaniu się dzieckiem, jego zamiłowaniami oraz stosunkami  panującymi         w grupie

f)        dodawaniu odwagi i wiary we własne siły, budowaniu motywacji do działania, ukazywaniu perspektyw, preferowaniu pochwał i wyrazów aprobaty, ograniczaniu upomnień i kar,

g)      okazywaniu szacunku dla osobowości, życzliwości, dyskrecji, taktu oraz kultury pedagogicznej z jednoczesnym stawianiem wysokich wymagań,

h)      kształtowaniu pozytywnych cech charakteru, grzeczności i kultury osobistej poprzez wykorzystywanie sytuacji zaistniałych na zajęciach i poza nimi oraz treści wychowawczych zawartych w programach nauczania,

i)        wdrażaniu do poszanowania mienia szkolnego, społecznego, prywatnego  i własnego.

 1. W klasach programowo starszych w/w formy pracy są rozszerzane i pogłębiane. Poza nimi stosuje się:

a)      dobór odpowiedniej tematyki godzin wychowawczych, treści zajęć pozalekcyjnych     i pozaszkolnych,

b)     ukierunkowanie ze względu na potrzeby uczniów różnorodnych zajęć z zakresu umiejętności praktycznych, przydatnych w codziennym życiu,

c)      kompensowanie braków opiekuńczo-wychowawczych wobec uczniów zaniedbanych,

d)     eksponowanie integrującej roli samorządu uczniowskiego.

 1. Formami kontaktów wychowawców i innych nauczycieli z rodzicami są: ogólne zebrania rodziców, wywiadówki klasowe, indywidualne kontakty z rodzicami.
 2. Obowiązkiem wychowawcy jest zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania, określonymi prawem oświatowym oraz z postanowieniami szczegółowymi przyjętymi przez szkołę.
 3. Wychowawca ma prawo do korzystania z pomocy merytorycznej ze strony  SODN. Jednocześnie młody wychowawca w swoim miejscu pracy ma możliwości korzystania    z pomocy i rad doświadczonego wychowawcy, wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły.

 

 

§ 36

 

 1. W szkole działa biblioteka szkolna. Jej nadrzędnym zadaniem jest wspieranie procesu dydaktycznego poprzez gromadzenie księgozbioru, umożliwiającego rozwijanie zainteresowań i wzbogacanie wiedzy uczniów.
 2. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają gromadzenie księgozbioru, korzystanie z zasobów na miejscu oraz wypożyczanie do domu.
 3. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 4. Godziny pracy biblioteki winny umożliwiać korzystanie z księgozbioru zarówno w czasie zajęć lekcyjnych, jak i po ich zakończeniu.
 5. Nauczyciele bibliotekarze ściśle współpracują z nauczycielami poszczególnych przedmiotów w celu jak najlepszego wyposażenia biblioteki w niezbędne lektury, poradniki, filmy i inne zasoby.

 

 

§ 37

 

 1. Zadania nauczyciela bibliotekarza:

a)       bibliotekarz na równi z innymi nauczycielami uczestniczy w dydaktyczno-wychowawczej pracy szkoły i jest członkiem Rady Pedagogicznej,

b)      poprzez współpracę z rodzicami i placówkami pozaszkolnymi wpływa na rozwój czytelnictwa w środowisku.

c)       Do podstawowych form pracy pedagogicznej nauczyciela bibliotekarza należą:

d)      udostępnianie zbiorów,

e)       udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych,

f)        poznawanie uczniów, ich potrzeb czytelniczych i zainteresowań,

g)       przysposobienie czytelniczo-informacyjne prowadzone z poszczególnymi uczniami    i grupami oraz lekcje biblioteczne z zespołami klasowymi,

h)       kontrolowanie i ocenianie wiadomości z zakresu przysposobienia czytelniczego na lekcjach bibliotecznych oraz w postaci testów i konkursów w innych formach swojej działalności,

i)         współdziałanie z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych      i rozwijania kultury czytelniczej uczniów,

j)        informowanie nauczycieli o poziomie i zakresie czytelnictwa uczniów oraz przygotowywanie sprawozdań z działalności biblioteki na posiedzenia Rady Pedagogicznej,

k)      współpraca z rodzicami uczniów, szkolnymi organizacjami, kołami zainteresowań,

l)         współpraca z innymi bibliotekami pozaszkolnymi i instytucjami kultury.

 1. Nauczyciel bibliotekarz spełnia zadania typu administracyjno-technicznego związane      z organizacją pracy bibliotecznej, a więc gromadzeniem, opracowaniem i konserwacją zbiorów oraz ich udostępnieniem, a także planowaniem, sprawozdawczością i statystyką biblioteki.

 

 

 

Rozdział VII

Prawa i obowiązki ucznia

 

§ 38

 

1. Uczeń ma prawo do:

a)    właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej

b)   pomocy ze strony nauczyciela w rozwiązywaniu trudności w nauce

c)    otrzymywania od nauczyciela wyczerpującej informacji o kryteriach oceniania oraz sprawiedliwej i obiektywnej oceny swoich wiadomości i umiejętności

d)   znajomości z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem terminu i zakresu pisemnych prac klasowych, trwających nie mniej niż jedną godzinę lekcyjną

e)    podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym

f)     poszanowania swojej godności

g)    swobodnego wyrażania swoich poglądów, pod warunkiem, że nie naruszają one dobra osób trzecich

h)    wyboru nauczyciela – opiekuna samorządu szkolnego

i)      korzystania z bazy szkoły – pomieszczeń lekcyjnych, sportowych i biblioteki szkolnej.

2. Uczeń ma obowiązek:

a)    przestrzegać postanowień statutu szkoły

b)   postępować w sposób godny i odpowiedzialny, dbać o dobre imię szkoły

c)    aktywnie uczestniczyć w życiu szkolnym

d)   bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, spożywania alkoholu                i używania środków odurzających.

e)    przebywać  podczas zajęć wyłącznie na terenie szkoły (budynek lub boisko)

f)     punktualnie i systematycznie uczęszczać oraz aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły, należycie przygotowywać się do zajęć oraz nie zakłócać przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie, nieobecności usprawiedliwiać w terminie nie przekraczającym 1 tygodnia od dnia powrotu do szkoły

g)    uzupełnić zaległości, wynikające z nieobecności na zajęciach szkolnych

h)    przestrzegać regulaminów pracowni, regulaminu zajęć wychowania fizycznego

i)      nie przynosić do szkoły telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych, wykluczyć przynoszenie do szkoły przedmiotów, które mogą zagrozić zdrowiu i życiu oraz przedmiotów szczególnie cennych,

j)     okazywać należny szacunek wszystkim członkom społeczności szkolnej: uczniom, nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły

k)   przeciwstawiać się przejawom agresji, również agresji słownej

l)      być tolerancyjnym wobec przekonań i poglądów innych, również wobec przekonań religijnych

m)  naprawić wyrządzoną przez siebie szkodę.

 

 

Rozdział VIII

System nagród i kar

 

§ 39

 

Nagrody i wyróżnienia.

 1. Dyrektor może wyróżnić ucznia nagrodą na wniosek każdego organu szkoły oraz wychowawców i nauczycieli.
 2. Rodzaje nagród:

a)      ustna pochwała udzielona przez dyrektora szkoły,

b)      dyplom lub nagroda książkowa na zakończenie roku szkolnego za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach, wyniki sportowe, pracę na rzecz społeczności szkolnej,

c)      list gratulacyjny dla rodziców najlepszych absolwentów.

 1. Nieprzestrzeganie statutu pociąga za sobą nałożenie następujących kar dyscyplinarnych:

a)      nagana udzielona przez wychowawcę klasy

b)      upomnienie udzielone przez dyrektora szkoły

c)      nagana udzielona przez dyrektora szkoły na forum całej społeczności szkolnej.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział IX

Ocenianie, klasyfikacja i promowanie uczniów

 

§ 40

 

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określa wewnątrzszkolny regulamin- Wewnątrzszkolny System Oceniania, Klasyfikowania i Promowania, będący załącznikiem do statutu.

 

 

Rozdział X

 

Sprawdzian w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – kl. VI

 

 

§ 41

Informacje ogólne:

 

 1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.
 2. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu w terminie ustalonym przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 3. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 4. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 5. Opinia powinna być wydana przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną, w tym Poradnię Specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.
 6. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach        i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
 7. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
 8. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu.
 9. Laureaci olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni odpowiednio ze sprawdzianu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.
 10. Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku.
 11.  Za organizację i przebieg sprawdzianu w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest Dyrektor szkoły.

 

 

 

§ 42

Organizacja sprawdzianu:

 

 1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem sprawdzianu może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
 2. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole w szczególności:

1)     przygotowuje listę uczniów przystępujących do sprawdzianu; listę uczniów przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przesyła pocztą elektroniczną lub na nośniku zapisu elektronicznego dyrektorowi komisji okręgowej, w terminie ustalonym przez Dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian,

2)     nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony sprawdzian zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

3)     powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem sprawdzianu,

4)     informuje uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu – przed rozpoczęciem sprawdzianu,

5)     nadzoruje przebieg sprawdzianu,

6)     sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu albo przerwali sprawdzian, oraz niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu przekazuje wykaz Dyrektorowi komisji okręgowej,

7)     zabezpiecza, po zakończeniu sprawdzianu zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniów i niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez Dyrektora komisji okręgowej,

8)     nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu sprawdzianu.

 1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłki zawierające pakiety z zestawami zadań i kartami odpowiedzi.
 2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłki zostały naruszone lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzianu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym Dyrektora komisji okręgowej.
 3. Sprawdzian trwa 60 minut.
 4. Uczeń, który posiada opinię poradni o dostosowaniu warunków do jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych korzysta z dostosowania tych warunków po złożeniu przez rodziców wniosku i kopii opinii do Dyrektora szkoły nie później niż do 15 października danego roku szkolnego.
 5. Opinia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nie może być wydana później niż 30 września danego roku szkolnego w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu.
 6. Uczniowi z opinią Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, na wniosek rodziców można wydłużyć czas pisania sprawdzianu nie więcej niż o 30 minut.
 7. W przypadku gdy sprawdzian ma być przeprowadzony w kilku salach, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu w poszczególnych salach. Zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów.
 8. W skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym:

a)     przewodniczący,

b)     co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole lub w placówce.

 1. Przed rozpoczęciem sprawdzianu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy koperty, zawierające zestawy zadań i karty odpowiednio oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu nie zostały naruszone.
 2. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniom, polecając sprawdzanie, czy zestaw zadań i karta odpowiedzi są kompletne.
 3. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw zadań i kartę odpowiedzi.
 4. Informację o wymianie zestawu zadań lub karty odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole. Protokół czytelnie podpisuje uczeń, który zgłosił braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi.
 5. Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem sprawdzianu wpisuje się kod ucznia, nadany przez komisję okręgową. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi.
 6. W czasie trwania sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku.
 7. Sprawdzian rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.
 8. W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
 9. W czasie trwania sprawdzianu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje.
 10. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego sprawdzian. Informację o unieważnieniu pracy ucznia i przerwaniu sprawdzianu zamieszcza w protokole.
 11. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, Dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z Dyrektorem komisji centralnej, unieważnia sprawdzian tego ucznia. Ze względu na nieprzestrzeganie procedur uczeń przystępuje ponownie do sprawdzianu w terminie ustalonym przez Dyrektora komisji centralnej, nie później niż do 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez Dyrektora komisji okręgowej.
 12. Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów.
 13. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów. Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.
 14. Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.
 15. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu albo przerwał sprawdzian przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym przez Dyrektora komisji centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez Dyrektora komisji okręgowej.
 16. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.
 17. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, Dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek Dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.
 18. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły.
 19. Wynik sprawdzianu komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 20. Wyniki sprawdzianu przekazuje wychowawca klasy indywidualnie każdemu uczniowi.

 

 

§ 43

 

Przepisy wspólne dla sprawdzianu i egzaminu:

 

 1. Obserwatorami sprawdzianu mogą być:

1)      delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

2)      delegowani przedstawiciele komisji centralnej i komisji okręgowych,

3)      delegowani pracownicy ministerstw obsługujących ministrów właściwych dla zawodów,

4)      delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, szkół wyższych i placówek doskonalenia nauczycieli, a w przypadku egzaminu zawodowego także delegowani przedstawiciele pracodawców, upoważnieni przez Dyrektora komisji okręgowej.

 1. Osoby, o których mowa w pkt. 1, nie uczestniczą w przeprowadzaniu sprawdzianu.
 2. Uczeń lub absolwent, który jest chory, w czasie trwania sprawdzianu może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
 3. Uczeń lub absolwent może, w terminie 2 dni od daty odpowiedniego sprawdzianu zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu albo egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.
 4. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.
 5. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu, na skutek zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 4 lub urzędu, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem komisji centralnej, może unieważnić dany sprawdzian i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego sprawdzianu. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów albo absolwentów w poszczególnych szkołach, placówkach, a także  w stosunku do poszczególnych uczniów albo absolwentów.
 6. W przypadku niemożności ustalenia wyników sprawdzianu, z powodu zaginięcia lub zniszczenia odpowiednio kart odpowiedzi, kart obserwacji lub kart oceny dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem komisji centralnej, unieważnia sprawdzian danych uczniów i zarządza ich ponowne przeprowadzenie.
 7. Termin ponownego sprawdzianu, o których mowa w podpunkcie 6 i 7 ustala dyrektor komisji centralnej.
 8. Zestawy zadań dla sprawdzianu oraz materiały multimedialne do przeprowadzenia sprawdzianu są przygotowywane, przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.
 9. W przypadku nieuprawnionego ujawnienia zestawów zadań, zbiorów zestawów zadań egzaminacyjnych, arkuszy egzaminacyjnych lub arkuszy obserwacji oraz materiałów multimedialnych decyzje, co do dalszego przebiegu sprawdzianu podejmuje dyrektor komisji centralnej.

 

 

Rozdział XI

Współpraca z rodzicami

 

§ 44

 

 1. Rodzice mają prawo do:

a)    zapoznania się ze statutem szkoły, wymaganiami edukacyjnymi, szkolnym zestawem programów i podręczników

b)   uzyskanie pełnej i obiektywnej informacji o sytuacji szkolnej swojego dziecka

c)    wnoszenia inicjatyw wzbogacających pracę szkoły

d)   wyrażania swojej opinii o szkole

 1. Rodzice mają obowiązek:

a)    dopilnowanie systematycznego uczęszczania swojego dziecka do szkoły

b)   usprawiedliwiania w terminie nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych

c)    bieżącego analizowania postępów w nauce swojego dziecka

d)   udziału w zebraniach i spotkaniach klasowych organizowanych przez szkołę.

 

 

 

§ 45

 

 1. Zebrania z rodzicami organizuje wychowawca klasy, dyrektor
 2. W przypadku utrudnionego kontaktu wychowawcy z rodzicami wszczynana jest odpowiednia procedura.

 

 

 

 

 

Rozdział XII

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia.

§ 46

1. W przypadku naruszenia praw ucznia, szczególnie zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć pisemną skargę do Dyrektora Szkoły.

2. Dyrektor, dążąc do wyjaśnienia sprawy naruszenia praw ucznia, współpracuje                     z wychowawcą.

3. W terminie siedmiu dni od wpłynięcia skargi Dyrektor dokonuje oceny zaistniałej sytuacji i orzeka, jakie działania należy podjąć w celu rozwiązania konfliktu, o czym powiadamia zainteresowane strony. Powiadomienie powinno mieć formę pisemną, o ile któraś z zainteresowanych stron takiej formy zażąda lub każdorazowo w przypadku odwołania którejś ze stron od niniejszego orzeczenia.

4. Stronie skarżącej i oskarżanej przysługuje odwołanie do Organu sprawującego nadzór pedagogiczny, które należy złożyć w terminie czternastu dni od wydania orzeczenia przez Dyrektora.

5. Nauczyciel ma prawo odwołać się od decyzji Dyrektora na zasadach określonych w Kodeksie Pracy oraz Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

 

Rozdział XIII

Przepisy końcowe

 

§ 47

 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 48

 

Szkoła posiada własny sztandar, który bierze udział w następujących uroczystościach szkolnych:

-   rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego

-  uroczystość pożegnania absolwentów

-  ślubowanie i pasowanie na ucznia

-  Święto Patrona

-  uroczystości rocznicowe, jubileuszowe

-  Święto Niepodległości

-  3 Maja

i uroczystościach środowiskowych.

 

 

 

§ 49

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o systemie oświaty oraz akty prawne wydane na jej podstawie.

 

§ 50

 

Załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszego statutu są:

a)        Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

b)        Program profilaktyki

c)        Regulamin rady pedagogicznej

d)        Regulamin rady rodziców

e)        Regulamin w sprawie zasad sprawowania opieki w sprawie imprez i wycieczek pozaszkolnych

f)          Regulamin dyżurów nauczycielskich

g)        Regulamin biblioteki

 

§ 51

 

       Statut wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2012 r.

 

Traci moc Statut Szkoły przyjęty w dniu ………………… r.

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 czerwca 2012 22:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kulka
Ilość wyświetleń: 1981
08 czerwca 2012 22:45 (Ewa Kulka) - Zmiana treści zakładki.
08 czerwca 2012 22:41 (Ewa Kulka) - Zmiana treści zakładki.
08 czerwca 2012 22:40 (Ewa Kulka) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl