Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Borzęcicach

Witaj na stronie bip Szkoły Podstawowej im. St. Mikołajczyka w Borzęcicach
Zatrzymaj banner przewijany

Statut

 

 

 

 

 

STATUT


SZKOŁY PODSTAWOWEJ


IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA   

     

W BORZĘCICACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

 

 

 

Podstawa prawna …………………………………………………...…. 3

 

ROZDZIAŁ 1

Nazwa szkoły i inne informacje o szkole ……………………………………………………… 4

ROZDZIAŁ 2

Cele i zadania szkoły .……………………………………………………... 4

ROZDZIAŁ 3

Organy szkoły i ich kompetencje …...…………………………..……………………... 6

ROZDZIAŁ 4

Organizacja pracy szkoły …………………………………………………….. 11

ROZDZIAŁ 5

Nauczyciele i pracownicy ……………………………………………...........…21

ROZDZIAŁ 6

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego………………………………………………...……26

ROZDZIAŁ 7

Uczeń szkoły ………………………………..………….………....27

ROZDZIAŁ 8

Nagrody i kary ……………….……………….…………………….29

ROZDZIAŁ 9

Ceremoniał szkolny …………………..……….…………………………32

 

ZAŁĄCZNIKI
Nr 1 WSO
………………………………..…………………….36

 

  

 

Statut Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka

w Borzęcicach

z oddziałami przedszkolnymi.

 

Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),

 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),

 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189),

 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649),

 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.),

 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.),

 7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.),

 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532),

 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843 ze zm.),

 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002 r. Nr 56 poz. 506 ze zm.),

 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1113).

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 1

§1

Nazwa szkoły i inne informacje o szkole

 

 1. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Borzęcicach jest ośmioletnią szkołą publiczną.

 2. Szkoła nosi imię Stanisława Mikołajczyka.

 3. Siedziba Szkoły znajduje się w miejscowości Borzęcice 136.

 4. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto i Gmina Koźmin Wlkp., w imieniu którego działa Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

 5. Siedzibą organu prowadzącego jest Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11

 6. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne. Nauka w oddziale przedszkolnym jest bezpłatna w godzinach ustalonych przez organ prowadzący.

 7. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

 

Rozdział 2

§2

Cele i zadania szkoły

 

 1. Celem szkoły jest kształcenie i wychowywanie dzieci przygotowujące do dalszej nauki i życia we współczesnym świecie. Szkołarealizujeceleizadaniawynikającez przepisówprawaorazuwzględniająceprogramwychowawczyiprofilaktyki.

W szczególności szkoła:

 1. umożliwia zdobywanie wiedzy w zakresie niezbędnym do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i rozwijanie dociekliwości poznawczej;

 2. wspomaga przyswajanie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów;

 3. kształtuje umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

 4. wspomaga wychowawczą rolę rodziny, kształtując postawy otwartości i tolerancji nastawione na wzajemne porozumiewanie się, rozwiązywanie konfliktów, eliminowanie agresji, rozwijanie empatii i wrażliwości, a także świadome dążenie do dobra indywidualnego i społecznego;

 5. kształtuje u uczniówpostawy warunkującesprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie;

 6. stymuluje samodzielność, przedsiębiorczość i poczucie odpowiedzialności za siebie i innych;

 7. w miarę możliwości organizuje i sprawuje opiekę nad uczniami, stosownie do ich wieku i potrzeb;

 8. zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;

 9. przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie i spoza obwodu;

 10. zapewnia bezpieczeństwo uczniom i pracownikom Szkoły;

 11. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

 12. realizuje podstawę programową ustaloną dla Szkoły Podstawowej i oddziałów przedszkolnych ;

 13. zapewnia uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z przepisami w tym zakresie;

 14. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki, wychowania i opieki. Realizację tego zadania powierza się dyrekcji, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi;

 15. zapewnia uczniom możliwości korzystania na zajęciach z Internetu.

 1. Celem szkoły jest rozwijanie u uczniów miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kulturowe Europy i świata, oraz umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

 2. Szkoła przygotowuje uczniów do określania własnych wartości i celów życiowych, rozpoznawania wartości moralnych, wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, sprawiedliwości i wolności.

 3. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą i przejawami patologii społecznej.

 4. Szkołazapewnia możliwość pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

 5. Szkoła organizuje zaplanowane w i podane do publicznej wiadomości spotkania konsultacyjne z rodzicami stwarzając możliwość udzielania rodzicom bieżących informacji o postępach w nauce i zachowaniu każdego ucznia.

 6. Szkoła organizuje okresowe klasowe zebrania rodziców, na których przekazywane są za pośrednictwem wychowawcy klasy najważniejsze informacje dotyczące całego zespołu klasowego a w szczególności informacje o:

 1. postępach w nauce;

 2. problemach wychowawczych;

 3. planach imprez klasowych.

 1. Szczegółowe wymagania wobec Szkół określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

 

Rozdział 3

§ 3

Organy Szkoły i ich kompetencje

 

Organami Szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły;

 2. Rada Pedagogiczna;

 3. Samorząd Uczniowski;

 4. Rada Rodziców.

§ 4

Dyrektor szkoły

 1. Stanowisko dyrektora powierza i z tego stanowiska odwołuje organ prowadzący szkołę.

 2. Kandydata na dyrektora wyłania się w drodze konkursu.

 3. Dyrektor jest pracodawcą dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

 4. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor szkoły współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

 5. Dyrektor decyduje w szczególności w sprawach:

 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

 3. występowania z wnioskami o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

 1. Dyrektor szkoły w szczególności:

 1. kieruje bieżącą działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;

 2. sprawuje nadzór pedagogiczny;

 3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;

 4. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

 5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i radę rodziców i ponosi odpowiedzialność za jej prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą działalność szkoły;

 6. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

 7. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

 8. pełni obowiązki związane z funkcją przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego sprawdzianu klas ósmych;

 9. stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie w zbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

 10. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;

 11. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

 1. Dyrektor decyduje w sprawach:

 1. wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;

 2. odroczeniu obowiązku szkolnego dziecka mieszkającego w obwodzie szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;

 3. wyrażania zgody (na wniosek rodziców) na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą;

 4. dopuszczenia do użytku szkolnego zestawu programów nauczania (po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej);

 5. dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela podręcznika;

 6. zatwierdzania planu rozwoju zawodowego nauczycieli;

 7. wyznaczania opiekuna stażu;

 8. powoływania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela stażysty.

 1. W szkole funkcjonuje stanowisko nauczyciela pełniącego obowiązki dyrektora podczas jego nieobecności.

 

§ 5

Rada Pedagogiczna

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy zatrudnieni w niej nauczyciele.

 3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.

 4. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 5. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

 6. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.

 7. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 8. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

 9. Rada pedagogiczna posiada regulamin swojej działalności.

 10. Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

 11. Kompetencje rady pedagogicznej obejmują w szczególności:

 1. zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę rodziców,

 2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

 4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

 5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

 6. przygotowanie projektu statutu szkoły i jego zmian oraz przedstawianie ich do zaopiniowania radzie rodziców szkoły.

 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,

 2. projekt planu finansowego szkoły,

 3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

 4. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

§ 6

Samorząd Uczniowski

 

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski.

 2. Samorząd uczniowski wybierany jest przez ogół uczniów w sposób powszechny i tajny.

 3. Opiekun samorządu jest wybierany przez uczniów.

 4. Samorząd jest współorganizatorem życia szkoły w tym celu:

 1. podejmuje inicjatywy związane z działalnością szkoły umożliwiające rozwój i zaspokojenie zainteresowań uczniów;

 2. członkowie samorządu spotykają się z dyrektorem szkoły w celu wymiany opinii, uwag i spostrzeżeń dotyczących życia szkoły.

 1. Samorząd działa zgodnie z Regulaminem, który stanowi odrębny dokument.

 

§ 7

Rada Rodziców

 1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.

 2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

 3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

 4. Do kompetencji rady rodziców należy:

 1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

 1. programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

 2. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

 1. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

 2. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły organom sprawującym nadzór pedagogiczny,

 3. wnioskowanie u dyrektora szkoły o zajęcia dodatkowe,

 4. organizowanie zajęć mających na celu gromadzenie środków pieniężnych na rzecz szkoły,

 5. wyrażanie opinii o pracy nauczycieli.

 1. Rodzice mają prawo do:

 1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole;

 2. znajomości Wewnątrzszkolnego Oceniania;

 3. rzetelnej informacji na temat osobowości swego dziecka, jego zachowania, postępowania i przyczyn trudności w nauce;

 1. Formą ścisłej współpracy rodziców ze szkołą jest ich działalność w prezydium rady rodziców, którą tworzą reprezentanci rodziców wszystkich klas wybieranych co roku na pierwszym zebraniu z rodzicami.

 2. Zasady wyboru członków rady rodziców oraz jej działania określa regulamin rady rodziców, który stanowi odrębny dokument.

 

§ 8

 

Zasady współpracy między organami szkoły oraz sposób rozstrzygania sporów między nimi

 

 1. Organy szkoły współpracują z sobą w celu prawidłowego wykonywania udzielonych im kompetencji oraz stworzenia prawidłowych warunków do funkcjonowania szkoły oraz nauki uczniów, przepływu informacji i podejmowania decyzji. W tym celu organy szkoły:

 

 1. spotykają się trzy razy w roku,

 2. przekazują sobie plany działania na dany rok szkolny celem umożliwienia włączenia się do jego realizacji.

 

 1. Prawomocnie podjęte decyzje organów podawane są do publicznej wiadomości poprzez ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

 2. W pracy organów mogą, na ich zaproszenie, uczestniczyć przedstawiciele innych organów, pod warunkiem, że posiedzenie nie jest tajne.

 3. Do rozstrzygania sporów między organami szkoły powołuje się komisję.

 4. W skład komisji wchodzi po jednym przedstawicielu każdego organu, a gdy w sporze uczestniczy dyrektor szkoły, również przedstawiciel organu założycielskiego.

 5. Czas pracy komisji określa się na maksymalnie 14 dni.

 6. W przypadku braku rozstrzygnięcia sprawa zostaje przekazana do organu sprawującego nadzór nad szkołą.

 7. Decyzje komisji są wiążące dla stron sporu, jeżeli w pracach komisji uczestniczyło co najmniej 2/3 członków.

 

 

Rozdział 4

§ 9

Organizacja pracy szkoły

 

 1. Szkoła organizuje zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w systemie klasowo - lekcyjnym.

 2. Podstawowymi formami działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły, których wymiar określają ramowe plany nauczania są:

 1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne;

 2. zajęcia edukacyjne z religii lub etyki;

 3. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 4. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

 5. dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

 1. zajęcia logopedyczne.

3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

4. W przypadku edukacji wczesnoszkolnej czas trwania zajęć jest elastyczny, uzależniony od aktywności uczniów.

5. Obowiązkowe zajęcia lekcyjne odbywają się w systemie jednozmianowym.

 

§ 10

Szczegółowa organizacja zajęć

 

    1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły sporządzony przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. Zasady sporządzania arkusza organizacji oraz jego niezbędne elementy określa Rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

    2. Dyrektor uwzględnia corocznie w arkuszu organizacyjnym szkoły podział na grupy na zajęciach z języków obcych i zajęć komputerowych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów;

    3. Szkoła na wniosek rodziców organizuje zajęcia z religii w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.

    4. Szkoła może organizować na swym terenie płatne, nadobowiązkowe zajęcia zgodnie z życzeniem uczniów i rodziców.

    5. Szkoła stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

    6. Szkoła może organizować indywidualne nauczanie lub indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne w domu ucznia, dla dzieci, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

    7. Szkoła może organizować indywidualne nauczanie lub indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne w domu ucznia lub na terenie szkoły dla dzieci, które zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej nie mogą kształcić się w zespole klasowym lub szkolnym oddziale przedszkolnym.

    8. Dyrektor szkoły, której uczeń posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, organizuje takie nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym.

    9. Uczeń może być zwolniony z nauki wychowania fizycznego.

    10. Decyzję o zwolnieniu ucznia podejmuje dyrektor szkoły na podstawie zaświadczenia lekarskiego.

    11. Zezwolenianaindywidualnyprogramlubtoknaukinieudzielasię:

1) wprzypadkunegatywnejopiniiradypedagogicznejlubporadnipsychologiczno-pedagogicznej;

2) jeżeliindywidualnyprogram,którymabyćrealizowanyprzezucznia,niesprzyjaukończeniuszkoływskróconymczasie.

    1. Odmowaudzieleniazezwolenianastępujewdrodzedecyzji.

13. Zezwolenianaindywidualnyprogramlubtoknaukiudzielasięnaczasniekrótszyniżjedenrokszkolny.

14. Zezwolenienaindywidualnytoklubprogramnaukiwygasawprzypadku:

1) uzyskaniaprzezuczniaocenydostatecznejlubniższejzegzaminuklasyfikacyjnego;

2) złożenieprzezucznialubjegorodzicówoświadczeniaorezygnacjiz indywidualnegoprogramulubtokunauki.

 1. Decyzjęwsprawieindywidualnegoprogramulubtokunaukinależykażdorazowoodnotowaćw arkuszuocen.

 

 

 

 

 

§ 11

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

 1. Szkoła udziela wszechstronnej pomocy pedagogiczno – psychologicznejpolegającej narozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych psychofizycznych możliwości ucznia a także na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

 2. Szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formie:

 1. zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,

 2. zajęć rozwijających uzdolnienia,

 3. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

 1. Udzielanie pomocy indywidualnej uczniowi, wychowankowi oddziału przedszkolnego jest planowane i koordynowane przez zespół, nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów powołany przez dyrektora szkoły.

 2. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli stanowią wsparcie merytoryczne dla nauczycieli.

 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

3) z zaburzeń komunikacji językowej;

4) z choroby przewlekłej;

5) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

6) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

 

 

 

 

§ 12

Oddziały przedszkolne w szkole

 

1. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne.

2. Cele, zadania i organizacja zajęć oddziałów przedszkolnych:

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

 8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

 9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

 11. prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka;

 12. pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

 13. wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

 14. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

 15. kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

 16. tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania);

 17. przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym;

 18. umożliwienie dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

 19. Szkoła organizuje dla dzieci lekcje religii na wniosek rodzica.

 20. W sprawowaniu opieki nad dziećmi konieczne jest przestrzeganie przez rodziców obowiązku przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły;

 21. Dzieci mogą być odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców. Osoby te muszą zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo;

 22. Dziecko nie może być odbierane przez rodziców lub opiekunów będących pod wpływem alkoholu;

 23. Zajęcia obowiązkowe odbywają się w godzinach od 8.00 do 13.00;

 24. W ramach zajęć szkoła organizuje nieodpłatnie naukę języka angielskiego.

 25. Dzieci objęte są rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym;

 26. Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończy sześć lat;

3. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze w oddziale przedszkolnym są bezpłatne i odbywają się od poniedziałku do piątku w wymiarze 5 godzin dziennie. Jest to czas przeznaczony na realizację treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

 1. co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę: w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela;

 2. co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czas), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku, na wycieczce (organizowane są gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, porządkowe i ogrodnicze);

 3. najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

 4. pozostały czas przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na realizację: dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (z tym, że w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne), pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.

 1. Na wniosek rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać na nieobowiązkowe zajęcia z religii. Czas trwania wynosi tygodniowo 2 razy po 30 minut.

 

§ 13

Obowiązek szkolny

 

 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej.

 2. Na wniosek rodziców składany do dyrektora szkoły, szkoła przyjmuje do oddziału klasy pierwszej także dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat jeżeli wykazują psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej (opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej) lub odbyły roczne przygotowanie przedszkolne.

 3. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej i na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.

 4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

 

§ 14

Tryb przyjmowania uczniów do szkoły

 

 1. Do szkoły uczęszczają dzieci objęte obowiązkiem szkolnym, zamieszkałe w ustalonym przez organ prowadzący obwodzie szkolnym.

 2. Organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorem ustala liczbę oddziałów klas pierwszych.

 3. Liczba uczniów w oddziałach jest zgodna z wymogami prawa oświatowego i nie przekracza w klasach I-III - 25.

 4. Do klasy pierwszej rodzice zapisują dziecko z rocznym wyprzedzeniem informując, gdzie dziecko będzie realizować roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

 

 

 

§ 15

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

 

1. W szkole funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, którego zadaniem jest:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia.

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych,

3) prowadzenie działalności informacyjno-doradczej,

4) udzielanie indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom,

5) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego,

2. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów,

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę,

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców, grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. Nadzór nad pracą doradcy zawodowego sprawuje Dyrektor.

4. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę realizującego zadania.

 

§ 16

Szkolny wolontariat

 

1. W szkole mogą być realizowane działania w zakresie wolontariatu, którego zadaniem jest:

1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu,

2) zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym,

3) rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych,

4) działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia szkolnego i środowiska naturalnego,

5) wypracowanie systemu włączania dzieci do bezinteresownych działań, wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowisk oczekujących pomocy pod opieką nauczyciela,

6) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej,

7) promowanie idei wolontariatu w szkole.

 

§ 17

Świetlica szkolna

 1. Zajęcia świetlicowe organizowane są codziennie w takich godzinach aby zapewnić dzieciom opiekę.

 2. W ramach zajęć świetlicowych prowadzi się różne formy zajęć:

 1. zajęcia plastyczno-techniczne;

 2. gry i zabawy świetlicowe.

 1. Za pracę i bezpieczeństwo dzieci w świetlicy odpowiadają nauczyciele prowadzący zajęcia świetlicowe.

 2. Uczniowie przebywają w świetlicy na podstawie wypełnionej wcześniej przez rodziców deklaracji.

 3. Dla uczniów przebywających w świetlicy zapewniona jest opieka wychowawcza, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki.

 4. Do zadań nauczyciela świetlicy należy:

 1. udzielenie pomocy w nauce,

 2. organizowanie zabaw, gier w pomieszczeniu i na wolnym powietrzu,

 3. współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, pedagogiemszkolnym, wychowawcą klasy,

 4. kształtowanie zasad bezpieczeństwa i higieny,

 5. rozwijanie zainteresowań uczniów.

 1. Nauczyciel świetlicy jest zobowiązany do:

 1. stworzenia rocznego programu pracy świetlicy,

 2. prowadzenia dziennika zajęć,

 3. stworzenia regulaminu świetlicy,

§ 18

Biblioteka szkolna

 

 1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.

 2. Użytkownikami biblioteki są: uczniowie, nauczyciele.

 3. Pomieszczenie biblioteki umożliwia:

 1. gromadzenie i opracowanie zbiorów;

 2. korzystanie ze zbiorów lub ich wypożyczanie;

 3. prowadzenie zajęć dydaktycznych w małych grupach;

 1. Godziny pracy biblioteki dostosowane są do czasu trwania zajęć szkolnych.

 2. Do zajęć nauczyciela bibliotekarza należy:

 1. popularyzacja książek i czasopism;

 2. pomoc przy doborze lektur;

 3. udzielanie informacji bibliograficznej;

 4. uzupełnianie i selekcja księgozbioru;

 5. prowadzenie zajęć przysposobienia czytelniczego;

 6. stwarza warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł.

 1. Pracę biblioteki reguluje regulamin biblioteki.

 2. Bibliotekaszkolnarealizujenastępującecele:

1) rozbudzanieirozwijaniepotrzebczytelniczych,zainteresowańuczniów;

2) przygotowywaniedokorzystaniazróżnychźródełinformacji;

3) wdrażaniedoposzanowaniaksiążki;

4) udzielaniepomocynauczycielomwichpracyidoskonaleniuzawodowym;

5) otaczanieopiekąuczniówszczególnieuzdolnionych;

6) współdziałaznauczycielami;

7) rozwijażyciekulturalneszkoły;

8) wpieraniedoskonalenianauczycieli;

9) przygotowujeuczniówdouczestnictwawżyciukulturalnymspołeczeństwa.

8. Dyrektorszkołysprawujebezpośredninadzórnadbibliotekąszkolnąpoprzez:

1) właściwąobsadępersonalną;

2) odpowiedniowyposażonepomieszczeniewarunkująceprawidłowąpracę;

3) realizacjęzadańedukacyjnychwoparciuowykorzystanietechnologiiinformacyjnej;

4) zapewnienieśrodkówfinansowychnadziałalnośćbiblioteki;

5) inspirowaniewspółpracygronapedagogicznegozbibliotekąwceluwykorzystaniazbiorówbibliotecznychwpracydydaktyczno-wychowawczej,wprzygotowaniuuczniówdosamokształceniai rozwijaniakulturyczytelniczej;

6) zatwierdzenietygodniowegorozkładuzajęćbiblioteki;

7) stwarzaniemożliwościdoskonaleniazawodowegobibliotekarza.

 

§ 19

Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami ćwiczeniowymi w szkole

 

 1. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, udostępnia lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

 2. Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uzyskują uczniowie z klas I - VIII.

 3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych rodzice ucznia są zobowiązani do zwrotu kosztu ich zakupu lub kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji w oddziałach klas I- VIII.

 4. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego:

1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego;

2) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej jednostce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole protokół zdawczo- odbiorczy, do której uczeń został przyjęty.

 1. W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami zapewnionymi przez ministra odpowiedniego do spraw oświaty i wychowania lub zakupionymi z dotacji celowej (o których mowa w art. 22 ak ust. 6) dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych dyrektor może je przekazać dyrektorowi szkoły, która wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie. Podręczniki stają się własnością organu prowadzącego szkołę, której zostały przekazane.

 2. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły przy uwzględnieniu co najmniej 3 letniego czasu używania.

 

§20

Praktyki w szkole

 

Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem a szkołą wyższą.

 

 

Rozdział 5

Nauczyciele i pracownicy szkoły

 

§ 21

Zadania nauczycieli

 

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

 2. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

 3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.

 4. Nauczyciel podczas pełnienia lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych ma prawo do korzystania z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

 5. W celu współorganizowania kształcenia integracyjnego szkoła może zatrudniać nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym do pomocy nauczycielom w zakresie doboru treści programowych i metod pracy z dziećmi oraz prowadzenia i organizowania pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

 

§ 22

Prawa nauczyciela

 

Nauczyciel ma prawo do:

 

 1. szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i dzieci,

 2. wolności wypowiedzi nienaruszającej dóbr innych osób,

 3. jawnej i uzasadnionej oceny jego pracy,

 4. rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego,

 5. wynagrodzenia za swoją pracę,

 6. urlopu wypoczynkowego,

 7. dodatku za pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach

 

§ 23

Obowiązki nauczyciela

 

Nauczyciel zobowiązany jest:

 1. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

 2. wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,

 3. dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,

 4. kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,

 5. dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,

 6. traktować uczniów z szacunkiem,

 7. dbać o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć na terenie szkoły, jak i poza nim,

 8. planować swoją pracę zgodnie z przyjętym programem nauczania,

 9. pogłębiać swoją wiedzę i kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach, warsztatach, studiach podyplomowych,

 10. wykorzystywać różne metody nauczania.

 11. Nauczyciele uczestniczą w pracach rady pedagogicznej.

 12. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy zebrań rady pedagogicznej, na zasadach określonych w art.43 ust.3 ustawy KN

 

§ 24

Zespoły samokształceniowe

 1. Cele i zadania zespołu samokształceniowego obejmują:

 1. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania;

 2. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;

 3. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;

 4. wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

 

§ 25

Obowiązki wychowawcy

 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

 2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

 3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

 1. Wychowawca, w celu realizacji zadań otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;

 1. planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

 2. ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

 3. zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;

 4. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów , którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki;

 5. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:

 1. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

 2. współdziałania z rodzicami, zwłaszcza okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od rodziców pomocy w swoich działaniach,

 3. włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;

 1. współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień.

3. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli uczących w tym oddziale.

Celem zapewnienia ciągłości pracy i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece wychowawczej przez okres nauczania obejmujący odpowiednio:

a) klasy I-III

b) klasy IV-VIII

4. Realizując zadania wychowawca w szczególności spotyka się z rodzicami uczniów na wywiadówkach, organizowanych nie rzadziej niż dwa razy w  półroczu.

Wychowawca:

 

 1. informuje rodziców ucznia o założeniach na dany rok szkolny i postępach w nauce ucznia,

 2. w przypadku trudności z uczniem utrzymuje stały kontakt telefoniczny z rodzicami celem rozwiązania istniejących problemów w zachowaniu ucznia, określenia konieczności podjęcia działań, ustalenia formy pomocy w nauce,

 3. wskazuje na zasadność rozwijania umiejętności ucznia,

 4. udziela pomocy rodzicom dzieci z problemami w nauce lub wychowawczymi.

 

5. O terminie spotkań decyduje dyrektor na wniosek wychowawcy.

 

6. Informację o wywiadówce przekazuje się zainteresowanym w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole.

 1. W wywiadówkach mogą też uczestniczyć nauczyciele nie będącymi wychowawcami.

 2. Szczegółowe zasady informowania rodziców o bieżących i okresowych wynikach w nauce ich dzieci określa Wewnątrzszkolny system Oceniania.

 3. Wychowawca oddziału wykonuje czynności administracyjne, a w szczególności:

 1. prowadzi dziennik lekcyjny,

 2. prowadzi arkusze ocen,

 3. wypisuje świadectwa,

 4. wykonuje czynności wynikające z decyzji organów szkoły.

 

 1. Szkoła dopuszcza zmianę wychowawcy oddziału w przypadku zasadnych zastrzeżeń co do jego pracy.

 2. Zmiany wychowawcy dokonuje dyrektor szkoły i wchodzi ona w życie od pierwszego dnia danego miesiąca.

 3. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie do organu prowadzącego szkołę, które nie może być wniesione po upływie 14 dni od daty orzeczenia.

 

§ 26

Zadania logopedy

 

Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

a) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,

b) diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z tym uczniem,

c) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb,

d) współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.

 

§ 27

Zadania pedagoga szkolnego

 

1. Pedagog szkolny prowadzi poradnictwo dla uczniów, wychowawców i innych nauczycieli oraz rodziców dotyczące problemów dydaktyczno- wychowawczych.

2. Jest ogniwem łączącym z psychologami współpracującymi ze Szkołą dla rozwiązywania problemów dzieci z grup przedszkolnych oraz uczniów z klas I-III i IV-VIII oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną, służbą zdrowia.

3. Rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych poprzez:

1) analizę sytuacji rodzinnej i szkolnej uczniów,

2) realizację zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej,

3) wspieranie działań wychowawczych podejmowanych przez rodziców poprzez rozmowy, udzielanie wskazówek i konsultacje z odpowiednimi instytucjami,

4) czuwanie na realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów.

4. Organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

5. Współpracuje z instytucjami wspierającymi działania szkoły.

6. Kieruje uczniów wymagających pomocy do odpowiednich instytucji.

7. Prowadzi indywidualną opiekę pedagogiczną nad uczniami przeżywającymi różne trudności związane z sytuacją szkolną i rodzinną.

8. Koordynuje działania wychowawcze i profilaktyczne wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

9. Prowadzi działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

10. Nadzór nad pracą pedagoga sprawuje Dyrektor.

 

§ 28

Pracownicy niepedagogiczni

 

1. Do prac administracyjnych i gospodarczych szkoła zatrudnia pracowników niepedagogicznych.

 1. Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni są zgodniez przepisami Kodeksu pracy.

 2. W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej, w którym pracę świadczy pielęgniarka realizująca profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami szkoły.

 

Rozdział 6

§ 29

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów określa załącznik nr 1 do statutu.

 

 

Rozdział 7

Uczeń szkoły

 

§ 30

Prawa ucznia

 

 1. Uczeń ma w szczególności prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;

 3. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

 4. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

 5. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów w kołach przedmiotowych i kołach zainteresowań funkcjonujących w szkole,

 6. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

 7. pomocy w przypadku trudności w nauce;

 8. korzystaniazformpomocystypendialnej,doraźnej,rzeczowej;

 9. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;

 10. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;

 11. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.

 12. składania skarg na piśmie w przypadkach gdy naruszono jego godność osobistą, nietykalność cielesną i złamane zostały jego prawa;

 1. ochrony danych osobistych (informacje o stanie zdrowia, wynikach testów psychologicznych, o rodzinie – status materialny, społeczny, rozwód, alkoholizm, status ucznia nietykalności osobistej;

 1. równego traktowania w sytuacji konfliktu ucznia i nauczyciela.

 

 1. Zasady informowania o sprawdzianach i ogłaszania ich wyników, postępowanie w sprawach poprawiania bieżących ocen określa Wewnątrzszkolne Ocenianie.

 2. Uczniowie mogą korzystać z ciepłego napoju.

 3. Uczniowie mogą korzystać odpłatnie z obiadów.

 4. Obiady bezpłatne wydawane są uczniom pochodzącym z rodzin wymagających pomocy materialnej, refundowane przez instytucje, osoby prywatne.

 

 

§ 31

Obowiązki ucznia

 

 1. Uczeń w szczególności zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania obowiązujących w szkole przepisów;

 2. podporządkowania się zaleceniom dyrektora i innych nauczycieli;

 3. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły oraz właściwego przygotowania się do nich i zachowania w ich trakcie;

 4. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

 5. dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój;

 6. dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;

 7. stosowania się do przyjętych w szkole zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych;

 8. w terminie siedmiu dni od powrotu do szkoły usprawiedliwić nieobecności w zajęciach edukacyjnych.

 1. Ucznia obowiązuje ponadto zakaz picia alkoholu, używania narkotyków i palenia tytoniu.

 2. Szczegółowe obowiązki ucznia i zasady właściwego zachowania w szkole określa Regulamin Szkoły, który stanowi odrębny dokument.

 

§ 32

Korzystanie z telefonów komórkowych.

 

1. Na terenie szkoły obowiązują określone warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

2. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz rejestrowania przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych.

3. Za zgodą Dyrektora szkoły oraz wychowawcy klasy uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego na terenie szkoły w sytuacjach szczególnie uzasadnionych.

4. Za sytuacje szczególnie uzasadnione, o których mowa w ust. 3, uznaje się m. in. zły stan zdrowia ucznia.

5. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektrycznych na terenie szkoły powoduje następujące konsekwencje:

 1. uczeń nie przestrzegający regulaminu w zakresie używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń audiowizualnych, ma obowiązek – na polecenie nauczyciela – przekazać te urządzenia do depozytu w sekretariacie szkoły.

 2. telefon lub urządzenie audiowizualne może w każdej chwili odebrać rodzic/prawny opiekun ucznia.

 

§ 33

Strój uczniowski

1. Każdego ucznia Szkoły Podstawowej obowiązuje strój szkolny codzienny lub galowy.

2. Osobą bezpośrednio oceniającą pod tym względem jest wychowawca klasy i inni nauczyciele – uczeń powinien stosować się do ich bezpośrednich uwag dotyczących niewłaściwego wyglądu.

3. Podczas uroczystości szkolnych i imprez kulturalnych ucznia obowiązuje strój galowy:

a) dla dziewcząt:

- biała bluzka;

- spódniczka w kolorze czarnym lub granatowym;

- rajstopy w kolorze białym, ciemnym lub cielistym;

- stosowne do stroju buty;

b) dla chłopców:

- biała koszula;

- spodnie czarne lub granatowe;

- stosowne do stroju buty.

4. Codzienny strój uczniowski powinien być:

a) schludny, czysty, estetyczny;

b) stosowny – nie może odsłaniać dekoltu, brzucha, pleców, spódnica i krótkie spodnie przed kolano , kolorystyka ubrań stonowana.

5. Wygląd ucznia:

1) Włosy:

a) fryzury uczniów muszą odpowiadać zasadom higieny (czyste, uczesane, niefarbowane, odpowiednio spięte, aby nie przeszkadzały w pisaniu i czytaniu);

b) zabrania się noszenia ekstrawaganckich fryzur.

2) Ozdoby:

a) w szkole uczniowie nie noszą biżuterii – dopuszczalny jest łańcuszek lub medalik, a w przypadku dziewcząt małe kolczyki w uszach;

b) dziewczęta nie malują paznokci i nie stosują makijażu.

6. Zasady noszenia stroju:

a) strój galowy obowiązuje:

- w uroczyste dni apelowe (uroczystości szkolne, międzyszkolne), sprawdziany zewnętrzne;

- podczas reprezentowania szkoły na konkursach międzyszkolnych;

- inne w/g. Zarządzeń Dyrektora Szkoły;

b) strój codzienny obowiązuje:

- każdego dnia z wyjątkiem ww. dni oraz podczas wycieczek, rajdów, zawodów sportowych i dyskotek;

c) w wyjątkowych wypadkach, gdy uczeń nie może przyjść do szkoły w ustalonym stroju, obowiązuje zasada, że strój zastępczy nawiązuje w kolorze i formie do stroju regulaminowego

 

 1. Za nieprzestrzeganie w/w regulaminu uczeń ponosi następujące konsekwencje:

 1. upomnienie ustne nauczyciela w obecności klasy;

 2. rozmowa wychowawcza z uczniem – pouczenie;

 3. w przypadku notorycznego łamania regulaminu wpis do zeszytu uwag;

 4. pisemne upomnienie ucznia przez wychowawcę z powiadomieniem rodziców;

 5. rozmowa z Dyrektorem Szkoły w obecności rodziców ucznia;

 6. obniżenie oceny z zachowania w klasach IV – VI, uwzględnienie w ocenie opisowej zachowania w klasach I – III.

 1. Procedury dotyczące Rodziców:

 1. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dzieci w stosowny strój szkolny oraz galowy;

 2. Rodzice mają obowiązek dopilnować, aby dziecko przychodziło do szkoły ubrane zgodnie z ustaleniami niniejszego regulaminu;

 3. w przypadku łamania przez dziecko postanowień Statutu Szkoły i Regulaminu stroju uczniowskiego Rodzic zobowiązany jest podjąć działania mające na celu poprawę zachowania dziecka.

9. Procedury dotyczące Nauczycieli:

a) do kontroli przestrzegania przez uczniów regulaminu stroju i wyglądu uczniowskiego zobowiązani są wszyscy nauczyciele;

b) w przypadku niestosownego i niezgodnego z regulaminem wyglądu ucznia, każdy nauczyciel ma obowiązek zapisać stosowną uwagę w zeszycie uwag (uwagę o niestosowaniu się do regulaminu przez ucznia wpisuje się w danym dniu tylko raz);

c) w przypadku nagminnego łamania regulaminu przez ucznia, wychowawca klasy jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie rodziców ucznia.

 

Rozdział 8

Nagrody i kary

§ 34

 

 1. Ucznia można nagrodzić za:

 1. osiągnięcia w nauce;

 2. zaangażowanie w różnorodną działalność na rzecz szkoły;

 3. osiągnięcia związane z działalnością szkolną i pozaszkolną;

 4. wzorowe i bardzo dobre zachowanie;

 5. inne.

 1. Nagrodami, o których mowa są:

 1. pochwała wychowawcy wobec całej klasy, (z informacją do rodziców);

 2. pochwała wychowawcy lub dyrektora wobec uczniów szkoły, (z informacją do rodziców);

 3. list gratulacyjny dla rodziców absolwentów, którzy ukończyli Szkołę Podstawową im. Stanisława Mikołajczyka ze średnią ocen 4, 75 i wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniem;

 4. nagroda dyrektora szkoły -rzeczowa za średnią ocen z zajęć edukacyjnych 6,0);

 5. nagrody książkowe za: średnią ocen 4,75 wzorowe i bardzo dobre zachowanie, z zastrzeżeniem, że z żadnych zajęć edukacyjnych nie można otrzymać oceny niższej niż dobrą);

 6. inne nagrody za wszelkie przejawy działalności np.: udział w różnych konkursach;

 7. turniejach sportowych, reprezentowanie szkoły w Poczcie Sztandarowym;

 8. w klasach edukacji wczesnoszkolnej przewiduje się nagrody dla wyróżnionych uczniów.

 1. Wychowawca lub dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.

 2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej, z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.

 

§ 35

 

 1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom, uczeń może zostać ukarany:

 1. upomnieniem nauczyciela lub wychowawcy klasy;

 2. naganą pisemną nauczyciela lub wychowawcy klasy;

 3. upomnieniem lub naganą ustną dyrektora;

 4. upomnieniem lub naganą dyrektora z wpisem do dziennika lekcyjnego;

 5. obniżeniem oceny zachowania.

 1. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.

 2. O nałożonej karze informuje się rodziców.

 3. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do dyrektora. Odwołanie może wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji.

 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne.

 5. Od kar nakładanych przez dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

 

§ 36

Przeniesienie ucznia do innej szkoły

 

W uzasadnionych przypadkach uczeń-na wniosek dyrektora szkoły, poparty uchwałą Rady Pedagogicznej i opinią Samorządu Uczniowskiego - może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły. Wniosek do Kuratora zostaje skierowany, gdy po wyczerpaniu wszystkich możliwych działań wychowawczych uczeń nadal:
1) notorycznie łamie przepisy zawarte w statucie szkoły;

2) nie przestrzega obowiązków ucznia i rażąco narusza zasady etyczne ucznia;

3) wchodzi w konflikt z prawem;

4) świadomie i celowo niszczy mienie wspólne i cudze;
5) ulega nałogom (alkohol, papierosy, środki uzależniające) i negatywnie wpływa na pozostałych uczniów;

6) dokonuje kradzieży;

7) demoralizuje innych uczniów;

8) umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu drugiego człowieka;
9) jest agresywny- dokonuje pobić i włamań;
10) używa przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do innych uczniów i dorosłych;
11) nagminnie nie przestrzega zasad współżycia społecznego.

 

 

Rozdział 9

Ceremoniał szkolny

§ 45

 

1. Szkoła posiada opracowany ceremoniał szkolny.

2. Ceremoniał szkolny jest zbiorem zasad i reguł określających zespołowe i indywidualne zachowanie się uczniów, nauczycieli i rodziców uczestniczących w uroczystościach państwowych, patriotycznych, religijnych i innych uroczystościach szkolnych.

3. Ceremoniał nie określa wszystkich elementów poszczególnych uroczystości. Uzależnione są one od charakteru uroczystości, głównego organizatora oraz specyfiki miejsca.

4. Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada wyznaczony nauczyciel, który przeprowadza uroczystość zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym przez dyrektora scenariuszem.

5. Ceremoniał szkolny jest istotnym elementem obrzędowości szkolnej, nawiązującej do wychowania w duchu tradycji i poszanowania ojczyzny.

6. Szkoła posiada własny sztandar.

7. Sztandar znajduje się w zamykanej gablocie w holu szkolnym i udostępniany jest na uroczystości szkolne:

-rozpoczęcie roku szkolnego,

-ślubowanie klas pierwszych,

-uroczystości patriotyczne,

-zakończenie roku szkolnego.

8. Godło znajduje się w centralnym punkcie każdej izby lekcyjnej, w gabinecie dyrektora, pokoju nauczycielskim, sekretariacie, bibliotece szkolnej, na dolnym korytarzu.

9. Poczet sztandarowy wybierany jest spośród uczniów klas V- VIII na każdy rok szkolny.

10. Poczet sztandarowy składa się z pocztu głównego i zastępczego po trzy osoby w każdym.

11.Uczestnictwo w poczcie sztandarowym jest zaszczytem, dlatego w jego skład wchodzą uczniowie o wzorowej postawie.

12. Kandydatów do pocztu sztandarowego przedstawiają wychowawcy klas dyrektorowi szkoły na początku czerwca danego roku szkolnego.

13.Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego klas ósmych następuje uroczyste przekazanie pocztu sztandarowego następcom.

14.Uczestnicząc w poczcie sztandarowym, uczniowie powinni być ubrani zgodnie z regulaminem stroju galowego.

15. Insygnia pocztu sztandarowego:

-biało-czerwone szarfy, obszyte białymi frędzlami na początku i na końcu ich najkrótszych brzegów,

16. Hymn państwowy wykonywany jest na uroczystościach, na których występuje poczet sztandarowy.

17. Uroczystości prowadzi dyrektor szkoły.

18. Prowadzenie uroczystości można powierzyć nauczycielom.

19. Schemat uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego:

1) wejście dyrektora szkoły i zaproszonych gości na akademię,

2) wprowadzenie pocztu sztandarowego i odśpiewanie hymnu:

a) na komendę prowadzącego „Proszę o powstanie” uczestnicy powstają z miejsc i przyjmują postawę zasadniczą, poczet sztandarowy wchodzi do sali,

b) po zatrzymaniu pocztu sztandarowego w ustalonym miejscu prowadzący daje komendę: „Do hymnu”, po czym następuje odśpiewanie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej,

c) po odśpiewaniu hymnu prowadzący wydaje komendę: Po hymnie” i „Proszę usiąść”;

3) przemówienie dyrektora szkoły,

4) przemówienie zaproszonych gości,

5) wyprowadzenie pocztu sztandarowego: na komendę prowadzącego „Proszę o powstanie” uczestnicy powstają z miejsc i na słowa: „Baczność – sztandar Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka wyprowadzić” przyjmują postawę zasadniczą, poczet sztandarowy wychodzi z sali, po czym następuje komenda: „Spocznij” i „Proszę usiąść”,

6) część artystyczna,

7) pożegnanie, zakończenie uroczystości,

8) po wyjściu gości wychodzą uczniowie pod opieką nauczycieli.

 

§ 46

 

1. Raz w roku w ostatnim tygodniu września obchodzone jest Święto Patrona Szkoły.

2.W trakcie roku szkolnego twórczość patrona szkoły popularyzowana jest przez:

 1. wystawy, gazetki szkolne;

 2. wzbogacanie dokumentacji w Szkolnej Izbie Patrona.

 

Rozdział 16

Postanowienia końcowe

§ 47

 

 1. Szkoła używa pieczęci okrągłej i stempla według ustalonego wzoru.

 2. Szkoła prowadzi dokumentację zgodną z obowiązującą instrukcją kancelaryjną i ustaleniami MEN.

 3. Szkoła przechowuje dokumentację, która jest podstawą wydania duplikatów świadectw zgodnie z odrębnymi przepisami.

 4. Zasady gospodarki finansowej i materialnej szkoły określają odrębne przepisy.

 5. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych spraw odrębne przepisy.

 6. Zmiany w statucie dokonuje rada pedagogiczna z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły.

 7. Projekt uchwały o zmianie statutu szkoły jest przedstawiany do wiadomości rady rodziców.

 8. Rada rodziców ma prawo wnieść uwagi do planowanych zmian w statucie w terminie 21 dni od dnia doręczenia projektu uchwały.

 9. Dyrektor powiadamia organy szkoły o każdej zmianie w statucie.

 10. Zmiany w Statucie wprowadzane są uchwałą rady pedagogicznej.

 11. Tekst statutu w formie ujednoliconej jest publikowany na stronie internetowej szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁ. NR 1

WEWNATRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

§ 1

Ocenianie

 

1. Ocenianieuczniówmanacelu:

1) informowaniauczniaopoziomiejegoosiągnięćedukacyjnychijegozachowaniuorazo postępachwtymzakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć;

3) motywowanieuczniadodalszychpostępówwnauceizachowaniu;

4) dostarczanierodzicominauczycielominformacjiopostępach,trudnościachwnauce,zachowaniuoraz szczególnych uzdolnieniachucznia;

5) umożliwianienauczycielomdoskonaleniaorganizacjiimetodpracydydaktyczno-wychowawczej;

6) wdrażanieuczniadosystematycznejpracy;

7) kształtowanieuuczniaumiejętnościwyboruwartościpożądanychspołeczniei kierowaniesięnimiwewłasnymdziałaniu;

8) udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

9) uczniowi o efektach jego aktywności i poziomie osiągnięć edukacyjnych. Ponadto stanowi źródło wiedzy o trudnościach i problemach w nauce i zachowaniu;

10) nauczycielom na temat rozwoju uczniów oraz efektywności stosowanych metod i form pracy z uczniami;

11) rodzicom o postępach w nauce i zachowaniu ich dziecka, ewentualnych sposobach niesienia pomocy w przypadku trudności w opanowaniu treści podstawy programowej.

2. Ocenianiewewnątrzszkolneobejmuje:

1) Formułowanieprzeznauczycieliwymagańedukacyjnychniezbędnychdootrzymaniaprzezuczniaposzczególnychśródrocznychirocznych,ocenklasyfikacyjnychzobowiązkowychi dodatkowychzajęćedukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej;

2) Ustalaniekryteriówocenianiazachowania;

3) Ustalanieocenbieżącychiśródrocznychocenklasyfikacyjnychzobowiązkowychi dodatkowychzajęćedukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej, atakżeśródrocznejocenyklasyfikacyjnejzachowania;

4) Przeprowadzanieegzaminówklasyfikacyjnych;

5) Ustalanierocznych ocenklasyfikacyjnychzobowiązkowychidodatkowychzajęćedukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowejorazrocznejocenyklasyfikacyjnejzachowania;

6) Ustalaniewarunkówitrybuotrzymaniawyższychniżprzewidywanerocznych ocenklasyfikacyjnychzzajęćedukacyjnychorazrocznejocenyklasyfikacyjnejzachowania;

7) Ustalaniewarunkówisposobuprzekazywaniarodzicominformacjiopostępachi trudnościachwnauceizachowaniuuczniaorazoszczególnychuzdolnieniachucznia.

 

§ 2

Informowanie rodziców na początku roku

 

1.Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne podczas pierwszej lekcjiprzekazuje uczniom a przez nich ich rodzicom (na przygotowanych drukach lubw zeszycie), wymagania edukacyjne, sposoby sprawdzania osiągnięćedukacyjnych i zasady oceniania oraz udostępnia je w formie pisemnej nastronie internetowej szkoły.

2. Dokumentem potwierdzającym ten fakt jest zapis w dzienniku lekcyjnym.

3. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkachisposobieorazkryteriachocenianiazachowania,warunkachitrybieuzyskaniawyższejniżprzewidywanarocznaocenaklasyfikacyjnazachowaniaorazo skutkachustaleniauczniowinagannejrocznejocenyklasyfikacyjnejzachowania.

4. Wymagania edukacyjne, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i zasady oceniania zachowania zostaną przekazane uczniom i rodzicom ustnie oraz udostępnione w formie pisemnej w pokoju nauczycielskim w obecności wychowawcy oddziału lub nauczyciela przedmiotu.

§ 3

Sposób uzasadniania ocen

 

 1. Nauczyciel ustnie na zajęciach lekcyjnych uzasadnia uczniowi ustalone oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe.

 2. Dodatkowo na prośbę rodzica (prawnego opiekuna) nauczyciel jest zobowiązany ustnie uzasadnić ustalone oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe w terminach z nim ustalonych.

 3. Uzasadnienie ustne oceny bieżącej obejmuje odniesienie się do wcześniej ustalonych i znanych uczniowi kryteriów (oczekiwań) wobec jego pracy, wypowiedzi lub innej aktywności oraz wskazanie:

 1. co uczeń zrobił dobrze;

 2. co uczeń ma poprawić;

 3. w jaki sposób uczeń ma poprawić ocenę;

 4. jak ma pracować dalej, czyli sformułowanie wskazówek do dalszego rozwoju.

 1. Uzasadnienie ustne oceny śródrocznej, rocznej i końcowej obejmuje odniesienie się do wcześniej ustalonych i znanych uczniowi kryteriów na uzyskanie poszczególnych ocen oraz wskazanie:

 1. jakie wymagania podstawy programowej uczeń opanował;

 2. jakie wymagania podstawy programowej musi jeszcze opanować.

 1. Jeśli uczeń lub rodzic uzna uzasadnienie za niewystarczające, może złożyć pisemny wniosek do nauczyciela o sporządzenie uzasadnienia oceny na piśmie. Nauczyciel sporządza uzasadnienie w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku. Pisemne uzasadnienie oceny obejmuje wskazania, wymienione w ust. 3 lub 4. Pisemne uzasadnienie nauczyciel przedmiotu składa w sekretariacie szkoły. Uzasadnienie zostaje przekazane wnioskodawcy w terminie 3 dni.

6. Sposób udostępniania do wglądu,uczniowi i jego rodzicom, dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń wobec rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub zachowania oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia.

 1. Na pisemny wniosek rodzica (opiekuna prawnego) lub ucznia dyrektor szkoły udostępnia do wglądu dokumentację dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub dokumentację dotyczącą zastrzeżeń, o których mowa w § 26 oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia w terminie i miejscu wspólnie ustalonym.

 2. Udostępnianie odbywa się w obecności dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej. Uczeń lub rodzic (opiekun prawny) ma prawo do uzyskania uzasadnienia oceny ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego oraz do dodatkowych wyjaśnień związanych ze strukturą testu wykorzystanego do egzaminów i sposobem oceniania pracy ucznia. Uczeń lub rodzic (opiekun prawny) może sporządzać notatki, odpisy lub kopie.

 3. Dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń wobec rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub zachowania oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia nie można wynosić poza teren szkoły.

 

Poprawa ocen ze sprawdzianów i prac pisemnych

§ 4

 

 1. Uczniowie mają możliwość poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu lub pracy klasowej.

 2. Ocenę można poprawić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, (w ciągu dwóch tygodni od poinformowania ucznia o ocenie).

 3. Ocena z poprawy istnieje obok pierwszej oceny.

 

 

§ 5

Dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz zwolnienia z zajęć

 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

2. Nauczycieljestzobowiązanynapodstawieopiniiporadnipsychologiczno-pedagogicznejlubinnejporadnispecjalistycznejdostosowaćwymaganiaedukacyjnedoindywidualnychpotrzebpsychofizycznychiedukacyjnychucznia,uktóregostwierdzonozaburzeniai odchyleniarozwojowelubspecyficznetrudnościwuczeniusię,uniemożliwiającesprostanietymwymaganiom.

3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się doucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistyczne, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.

4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

7. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, zajęć komputerowych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

 

Skala ocen i kryteria oceniania

§ 6

 

 1. Rok szkolny podzielony jest na dwa półrocza.

- I półrocze kończy się 15 stycznia

- II półrocze kończy się z dniem zakończenia roku szkolnego

 1. Śródroczne i roczne klasyfikowanie w klasach I –III odbywa się według zasad:

   1. Edukacja wczesnoszkolna - ocena opisowa;

   2. Religia/etyka – ocena cyfrowa;

   3. Język angielski – ocena opisowa

 

§ 7

  1. Ocena opisowa ustna przekazywana jest na zajęciach lekcyjnych i może przybrać krótszą formę, może wskazywać tylko mocne strony pracy i to, co uczeń ma poprawić.

  2. Ocena opisowa pisemna może pojawić się także w krótszych formach, np. może przybrać formę tabelaryczną, graficzną.

  3. Śródroczna i roczna ocena opisowa pojawia się u każdego ucznia 2 razy w roku sporządza ją nauczyciel.

§ 8

 

 1. Bieżące ocenianie oraz śródroczne i roczne klasyfikowanie w klasach IV – VIII ustala się według przyjętej skali:

 1. Oceny roczne:

 1. celujący 6,

 2. bardzo dobry 5,

 3. dobry 4,

 4. dostateczny 3,

 5. dopuszczający 2,

 6. niedostateczny 1;

 1. Oceny bieżące i śródroczne:

 1. celujący 6,

 2. bardzo dobry 5+,

 3. bardzo dobry 5,

 4. bardzo dobry - 5-,

 5. dobry + 4+,

 6. dobry 4,

 7. dobry - 4-,

 8. dostateczny + 3+,

 9. dostateczny 3,

 10. dostateczny - 3-,

 11. dopuszczający 2,

 12. niedostateczny 1.

2. Dla pełnego, obiektywnego postrzegania ucznia nauczyciel ocenia:

1) prace pisemne – zapowiedziane i bez zapowiedzi (testy, sprawdziany, kartkówki z trzech ostatnich lekcji, kartkówki z ostatniej lekcji traktowanych jako odpowiedź pisemna, prace klasowe, wypracowania itp.) z jednej pracy pisemnej można wystawić jedną ocenę;

2) zadania domowe;

3) odpowiedzi ustne;

4) aktywność i zaangażowanie na lekcji;

5) wykonywanie ćwiczeń praktycznych;

6) pracę w grupach;

7) wysokie wyniki w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.

3. Prace pisemne obejmujące szerszy zakres materiału np. dział, rozdział, nauczyciel zapowiada z tygodniowym wyprzedzeniem.

4. Ustalając terminy prac pisemnych nauczyciele powinni przestrzegać zasady:

1) jedna praca dziennie, nie więcej niż trzy w tygodniu;

2) Kartkówkę z trzech ostatnich lekcji zapowiada się przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem;

3) Kartkówka z ostatniej lekcji nie jest zapowiadana.

 

§ 9

Kryteria oceniania

 

 1. Stopień celujący - otrzymuje uczeń, który :

 1. posiada wiadomości i umiejętności określone w programie nauczania danych zajęć edukacyjnych;

 2. korzystając z różnorodnych źródeł samodzielnie rozwiązuje problemy i formułuje wnioski;

 3. proponuje i wykonuje dodatkowe prace w konsultacji z nauczycielem;

 4. jest twórczy;

 5. proponuje tematykę zajęć i samodzielnie przygotowuje materiały do ich prowadzenia.

 1. Stopień bardzo dobry - otrzymuje uczeń, który:

 1. posiada wiadomości i umiejętności określone w programie nauczania danych zajęć edukacyjnych;

 2. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami;

 3. wykazuje chęć samodzielnego rozwiązywania problemów i formułowania wniosków;

 4. na prośbę nauczyciela uzupełnia i poszerza swoje wiadomości o lektury lub czasopisma przedmiotowe;

 5. jest aktywny na zajęciach.

 1. Stopień dobry - uzyskuje uczeń, który:

 1. posiada wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej danych zajęć edukacyjnych;

 2. wykazuje się umiejętnością stosowania wiadomości w sytuacjach typowych wg wzorów (przykładów) znanych z lekcji i podręcznika;

 3. zachęcony przez nauczyciela stara się samodzielnie formułować wnioski;

 4. stara się być aktywnym na zajęciach.

 1. Stopień dostateczny - uzyskuje uczeń, który:

 1. posiada wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej danych zajęć edukacyjnych ale nie zawsze potrafi je zastosować;

 2. wykonuje samodzielnie proste, podstawowe zadania i ćwiczenia;

 3. odtwarza poznane wiadomości bez formułowania wniosków;

 4. przy pomocy nauczyciela, nabyte umiejętności wykorzystuje w różnych sytuacjach;

 5. nie zawsze jest aktywny na zajęciach.

 1. Stopień dopuszczający - otrzymuje uczeń, który:

 1. w części, która jest niezbędna w dalszej edukacji posiada wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej danych zajęć edukacyjnych;

 2. ma trudności w rozróżnianiu podstawowych pojęć;

 3. większość zadań wykonuje z pomocą nauczyciela;

 4. nie jest aktywny na zajęciach.

 1. Stopień niedostateczny - otrzymuje uczeń, który:

 1. nie posiada wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej danych zajęć edukacyjnych;

 2. nawet z pomocą nauczyciela, nie potrafi wykonać zadania o niewielkim stopniu trudności;

 3. nie odrabia zadań domowych;

 4. pomimo zachęty nauczyciela nie podejmuje żadnych działań.

 1. Kryteria szczegółowe na uzyskanie poszczególne oceny opracowują nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne stosując poniższą skalę procentową.

 

 

ocena

Procent opanowania wiadomości i umiejętności

1

Poniżej 29 %

2

30 % - 49 %

3

50% - 74 %

4

75 % - 89 %

5

90 % - 97 %

6

98 % - 100 %

 

§ 10

 

 1. Oceny posiadają różne wagi: praca klasowa i sprawdzian - waga 3, kartkówka – waga 2, pozostałe – waga 1

 2. Ocenę śródroczną lub roczną wystawia się na podstawie co najmniej 3 ocen bieżących.

 3. Uczniowi, który uczęszcza na religię/etykę do średniej ocen wlicza się także ocenę roczną z religii/etyki.

 4. Uczniowi, który uczęszcza na religię i etykę, na świadectwo wpisuje się obie oceny a do średniej wlicza się średnią z religii i etyki.

 5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

 

 

§ 11

 

Prace klasowe i sprawdziany ilość w ciągu roku

- prace klasowe 5

- sprawdziany 6

 

§ 12

Kryteria ocen z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki, plastyki

 

Ustalając ocenę z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki i muzyki, nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

 

§ 13

 

 1. O przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i ocenie klasyfikacyjnej zachowania nauczyciele informują ucznia i jego rodziców na siedem dni przed zakończeniem półrocza lub roku szkolnego.

 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i oceny klasyfikacyjne zachowania nauczyciele wystawiają na siedem dni przed zakończeniem półrocza lub roku szkolnego. Nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów wpisują proponowana ocenę do dzienniczka ucznia.

 

§ 14

Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych

 

 1. Miesiąc przed zakończeniem półrocza/roku szkolnego wystawiona zostanieocena przewidywana. Uczeń ma prawo do zmiany przewidywanej oceny na wyższąna warunkach uzgodnionych z nauczycielem.

 2. O przewidywanej ocenie niedostatecznej (na koniec półrocza lub roku)informuje nauczyciel, wysyłając do domu, listem przygotowanymprzez sekretariat podpisanym przez wychowawcę.

 

§ 15

Oceny zachowania

 

 1. W klasach I- III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.

 2. Oceny zachowania (w klasach IV-VIII) określa skala ocen:

 1. wzorowa – wz.;

 2. bardzo dobra – bdb.;

 3. dobra – db.;

 4. poprawna – popr.;

 5. nieodpowiednia – ndp.;

 6. naganna – ng.

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

  1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

  2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

  3. dbałość o honor i tradycje szkoły;

  4. dbałość o piękno mowy ojczystej;

  5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

  6. godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

  7. okazywanie szacunku innym osobom.

 

§ 16

Kryteria ocen zachowania.

 

1. Ocena wyjściowa - ocena dobra.

2. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. Systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne;

 2. Do szkoły przychodzi schludnie ubrany;

 3. W czasie uroczystości szkolnych ma obowiązujący strój galowy;

 4. Osiąga dobre wyniki w nauce na miarę swoich możliwości;

 5. Włącza się w szkolne imprezy;

 6. Uczestniczy w życiu klasy;

 7. Przestrzega zasad bezpieczeństwa;

 8. Aktywnie i w skupieniu uczestniczy w zajęciach edukacyjnych;

 9. Zachowuje się kulturalnie w stosunku do rówieśników, pracowników szkoły i innych osób;

 10. Dba o kulturę słowa;

 11. Jest prawdomówny;

 12. Szanuje godność innych;

 13. Traktuje z szacunkiem cudzą i swoją własność i pracę;

 14. Dba o higienę osobistą, ład i porządek w otoczeniu;

 15. Jest tolerancyjny wobec poglądów innych osób;

 16. Rozwiązuje problemy w sposób bezkonfliktowy;

 17. Nie ulega nałogom;

 18. Dba o honor i tradycje szkoły;

 19. Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

 1. Ocenę bardzo dobrą lub wzorową otrzymuje uczeń, który:

 1. aktywnie uczestniczy w imprezach klasowych i akcjach organizowanych przez szkołę;

 2. chętnie wykonuje prace społeczne na rzecz klasy i szkoły;

 3. stara się godnie reprezentować klasę i szkołę w konkursach, olimpiadach i zawodach pozaszkolnych;

 4. jest życzliwy i uczynny pomagam innym;

 5. reaguje na krzywdę innych i przejawy zła;

 6. pracuje w organizacjach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych (w tym poczet sztandarowy);

 7. otrzymuje pochwały w różnych sprawach od wychowawcy, innych nauczycieli, dyrekcji szkoły, innych pracowników szkoły, osób spoza szkoły.

 1. Ocenę nieodpowiednią lub naganną otrzymuje uczeń, który:

 1. bardzo często spóźnia się na lekcje;

 2. nie usprawiedliwia nieobecności;

 3. nie wypełnia obowiązków dyżurnego;

 4. notorycznie przeszkadza nauczycielom i uczniom podczas zajęć;

 5. zachowuje się niegrzecznie podczas wycieczek, wyjazdów i imprez szkolnych;

 6. kłamie i oszukuje nauczycieli i kolegów;

 7. nie wykonuje poleceń nauczycieli i pracowników szkoły podczas przerw .- np. biega i krzyczy, nie zachowuje się bezpiecznie;

 8. nie wyłącza podczas lekcji telefonu komórkowego;

 9. przychodzi do szkoły w makijażu, z wymalowanymi paznokciami, farbowanymi włosami;

 10. kradnie cudzą własność;

 11. celowo niszczy cudzą własność i mienie szkolne;

 12. poniża godność innych, używa wulgarnego słownictwa – w tym również na forum internetowym;

 13. ulega nałogom;

 14. uczestniczy w konfliktach rówieśniczych;

 15. prowokuje konflikty, stosuje przemoc, jest agresywny;

 16. brak odpowiedniego stroju galowego;

 17. posiada ustne lub pisemne nagany i uwagi;

 18. nie oddaje książek do biblioteki do terminu wystawiania ocen;

 19. bardzo często spóźnia się na lekcje.

 1. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

 1. czasem spóźnia się na lekcje;

 2. ma kilka godzin nieusprawiedliwionych;

 3. posiada ustne i pisemne uwagi;

 4. słabo angażuje się w życie klasy i szkoły;

 5. zachowuje się nietaktownie i niekulturalnie, przeszkadza w prowadzeniu lekcji;

 6. czasem łamie zasady związane ze stosownością ubioru i wyglądu zewnętrznego;

 7. uczestniczy w konfliktach rówieśniczych, ale ich nie prowokuje;

 8. nie zawsze jest przygotowany do zajęć;

9) nie zawsze wywiązuje się z powierzonych mu zadań;

10) czasem nie przestrzega regulaminu szkoły;

 1. dąży do poprawy swojego zachowania.

 1. O ocenie klasyfikacyjnej zachowania wychowawca klasy informuje ucznia i jego rodziców na dziesięć dni przed zakończeniem roku szkolnego(w zestawieniu przygotowanym przez wychowawcę).

 2. Uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się od przewidywanej oceny zachowania (jeśli ich zdaniem jest zaniżona) do dyrektora szkoły w terminie dziewięciu dni przed zakończeniem roku szkolnego.

 

§ 17

 

 1. Dyrektor Szkoły na zebraniu Rady Pedagogicznej omawia zakwestionowaną ocenę .

 2. Po wyrażeniu opinii Rady Pedagogicznej

Wychowawca klasy może:

 1. podtrzymać wystawioną ocenę;

 2. zmienić wystawioną ocenę.

 1. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.

 2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej.

§ 18

Odwołanie od rocznych ocen klasyfikacyjnych

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. Wprzypadkustwierdzenia,żerocznaocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowaniazostałaustalonaniezgodniezprzepisamidotyczącymitrybuustalaniatejocenydyrektorzgodniezustawąosystemieoświatywstrzymujewykonanieuchwałyradypedagogicznejwczęścidotyczącejdanegoucznia,a o wstrzymaniupowiadamiaorganprowadzącyszkołęorazorgansprawującynadzórpedagogiczny.Organsprawującynadzóruchylauchwałępozasięgnięciuopiniiorganuprowadzącegoszkołę.

3. Dyrektorszkołypowstrzymaniuwykonaniauchwałynaobowiązekpowołaćkomisję,któraprzeprowadzapostępowaniewyjaśniające,jakrównieżustnyipisemnysprawdzianwiadomościi umiejętnościorazustalarocznąocenęzzajęćedukacyjnychlubzachowania.

4. Sprawdzianwiadomościiumiejętnościuczniawzględnieustalenienowejrocznejocenyklasyfikacyjnejzachowaniawinnoodbyćsię:

 1. zarazpowpłynięciuwnioskuijegorozpatrzeniu(jeszczewczerwcu)dlauczniówkończącychszkołępodstawową;

 2. napoczątkuostatniegotygodniaferiiletnichdlauczniów,którzymająuzyskaćświadectwapromocyjne.

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

6. Terminsprawdzianu,októrymmowauzgadniasięzrodzicamiiuczniem.

Termin, o którym mowa nie może przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

7. Wskładkomisji,wchodzą:

1) wprzypadkurocznejocenyklasyfikacyjnejzzajęćedukacyjnych:

a) dyrektorszkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora -jakoprzewodniczącykomisji,

b) nauczycielprowadzącydanezajęciaedukacyjne,

c) nauczycielzdanejlubinnejszkołytegosamegotypu,prowadzącytakiesamezajęciaedukacyjne;

2) wprzypadkurocznejocenyklasyfikacyjnejzachowania:

a) dyrektorszkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora -jakoprzewodniczącykomisji,

b) wychowawca oddziału,

c) wskazanyprzezdyrektoraszkołynauczycielprowadzącyzajęciaedukacyjnew danym oddziale,

d) przedstawicielsamorząduuczniowskiego,

e) przedstawicielradyrodziców,

f) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole,

g) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole.

8. Wszczególnieuzasadnionychprzypadkachnauczycielprowadzącydanezajęciaedukacyjnemożebyćzwolnionyzudziałuwpracykomisjinawłasnąlubinnychosóbprośbę.Dyrektorszkołypowołujewtedyinnegonauczycielaprowadzącegotakiesamezajęciaedukacyjne,ztym,żepowołanienauczycielazatrudnionegowinnejszkolenastępujew porozumieniuzdyrektoremtejszkoły.

9. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

10. Zprackomisjisporządzasięprotokółzawierającywszczególności:

1) wprzypadkurocznejocenyklasyfikacyjnejzzajęćedukacyjnych:

a) składkomisji,

b) terminsprawdzianu,

c) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,

d) imię i nazwisko ucznia

e) zadaniasprawdzające,

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną;

2) Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego;

3) wprzypadkurocznejocenyklasyfikacyjnejzachowania:

a) składkomisji,

b) terminzebraniakomisji,

c) imię i nazwisko ucznia,

d) wynikgłosowania,

e) ustalonąocenę klasyfikacyjną zachowaniawrazzuzasadnieniem;

4) Protokółstanowizałącznikdoarkuszaocenucznia.

11. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

12. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna.

 

§ 19

Egzamin klasyfikacyjny

 

1. Uczeń,któryuzyskałrocznąocenęniedostatecznązjednychzajęćedukacyjnychnieotrzymujepromocjido oddziału klasynastępnejlubniekończyszkołypodstawowej.

2. Uczeńkończyszkołępodstawową,jeżeliuzyskałroczneocenyklasyfikacyjnez obowiązkowychzajęćedukacyjnychuzyskanychw oddziale klasieósmejwyższeodocenyniedostatecznej.

3. Uczeńmożeniebyćklasyfikowanyzjednego,kilkulubwszystkichzajęćedukacyjnychjeżelibrakjestpodstawdoustaleniaśródrocznejlubrocznejocenyklasyfikacyjnejzpowodunieobecnościucznianazajęciachedukacyjnychprzekraczającejpołowęczasuprzeznaczonegonatezajęciaodpowiednio w okresie za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

4. Wychowawcamaobowiązekzawiadomićuczniaijegorodzicówozagrożeniunieklasyfikowaniem.

5. Uczeńnieklasyfikowanyzpowoduusprawiedliwionejnieobecnościmożezdawaćegzaminklasyfikacyjny.

6. Nawniosekucznianieklasyfikowanegozpowodunieusprawiedliwionejnieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

7. Egzaminklasyfikacyjnyzdajerównieżuczeń:

realizujący,napodstawieodrębnychprzepisów,indywidualnyprogramlubtoknauki;

spełniającyobowiązekszkolnylubobowiązeknaukipozaszkołą.

8. Egzaminklasyfikacyjnyprzeprowadzanydlauczniaspełniającegoobowiązekszkolnylubobowiązeknaukipozaszkołąnieobejmujeobowiązkowychzajęćedukacyjnych:zajęć technicznych,plastyki,muzykiiwychowaniafizycznegoorazdodatkowychzajęćedukacyjnych.Nieustalasiędlaniegoocenyzachowania.

9. Egzaminklasyfikacyjnyzplastyki,muzyki,zajęć technicznych, zajęć komputerowychi wychowaniafizycznegomaprzedewszystkimformęzadańpraktycznych.

10. Egzaminklasyfikacyjnyzpozostałychzajęćedukacyjnychprzeprowadzasięwformiepisemneji ustnej Komisja powołana przez dyrektora szkoły.

11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

12. Terminegzaminuustaladyrektorzuczniemijegorodzicami.

13. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia który jest nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub realizuje indywidualny tok nauki przeprowadza komisji, w skład której wchodzą:

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

14. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja w skład której wchodzą:

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły– jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.

15. Wcharakterzeobserwatorówmogąbyćobecnirodziceucznia.

16. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.

17. Zprzeprowadzonegoegzaminuklasyfikacyjnegosporządzasięprotokółzawierający w szczególności:

1) imionainazwiskanauczycieliegzaminującychlubskładkomisji;

2) terminegzaminuklasyfikacyjnego;

3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadaniaegzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

18. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

19. Wprzypadkunieklasyfikowaniauczniazzajęćedukacyjnychwdokumentacjiprzebiegunauczaniazamiastocenyklasyfikacyjnejwpisujesięnieklasyfikowany".

20. Ustalonaprzeznauczycielaalbouzyskanawwynikuegzaminuklasyfikacyjnegoocenaklasyfikacyjnazzajęćedukacyjnychjestostateczna(zwyjątkiemuczniów,którzywwynikuegzaminuklasyfikacyjnegootrzymaliocenęniedostateczną).

21. Ustalonaprzeznauczycielaalbouzyskanawwynikuegzaminuklasyfikacyjnegoniedostatecznarocznaocenaklasyfikacyjnazzajęćedukacyjnychmożebyćzmienionaw wynikuegzaminupoprawkowego.

 

§ 20

Egzamin poprawkowy

 

1. Począwszyod oddziału klasyIVszkołypodstawowejuczeń,którywwynikuklasyfikacji rocznejuzyskałocenęniedostatecznązjednych lub dwóch obowiązkowychzajęćedukacyjnych możezdawaćegzaminpoprawkowynawniosekwłasnylubjegorodziców.

2. Egzaminpoprawkowyprzeprowadza się w formiepisemnejorazustnejzwyjątkiemegzaminuz plastyki,muzyki,zajęć technicznych, zajęć komputerowych orazwychowaniafizycznego,zktórychegzaminmaprzedewszystkimformęzadańpraktycznych.

3. Terminegzaminupoprawkowegowyznaczadyrektorszkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się wostatnimtygodniuferiiletnich.

4. Egzaminpoprawkowyprzeprowadzakomisjapowołanaprzezdyrektoraszkoły.Wskładkomisjiwchodzą:

1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły -przewodniczącykomisji;

2) nauczycielprowadzącydanezajęciaedukacyjne;

3) nauczycielprowadzącytakiesamelubpokrewnezajęciaedukacyjne.

5. Nauczycielprowadzącydanezajęciaedukacyjnemożebyćzwolnionyzudziałuwpracykomisjinawłasnąprośbęlubwinnych,wszczególnieuzasadnionychprzypadkach.Wtakimprzypadkudyrektorszkołypowołujejakoosobęegzaminującąinnegonauczycielaprowadzącegotakiesamezajęciaedukacyjne,ztym,żepowołanienauczycielapracującegow innejszkolenastępujew porozumieniuzdyrektoremtejszkoły.

6. Zprzeprowadzonegoegzaminupoprawkowegosporządzasięprotokółzawierającyw szczególności:

1) składkomisji;

2) terminegzaminupoprawkowego;

3) nazwę zajęć edukacyjnych;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

7. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Uczeń,któryzprzyczynusprawiedliwionychnieprzystąpiłdoegzaminupoprawkowegow wyznaczonymterminie,możeprzystąpićdoniegowdodatkowymterminie,wyznaczonymprzezdyrektoraszkoły,niepóźniejjednakniżdokońcawrześnia.

9. Uczeń,któryniezdałegzaminupoprawkowego,nieotrzymujepromocjido oddziału klasyprogramowowyższejipowtarza odpowiednio oddział klasy.

10. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo z zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej.

11. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.

 

§ 21

Promowanie

 

1. Uczeń oddziału klasy I- III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do oddziału klasy programowo wyższej.

2. Na wniosek wychowawcy oddziału i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału rada pedagogiczna możne postanowić o powtarzaniu oddziału klasy przez ucznia oddziału klasy I- III. Decyzja rady pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia.

3. Począwszyod oddziału klasyczwartejuczeńotrzymujepromocjędo oddziału klasynastępnej,jeżelizewszystkichobowiązkowychzajęćedukacyjnychuzyskałroczneocenyklasyfikacyjnewyższeodocenyniedostatecznej.

4. Począwszy od oddziału klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

5. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

6. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

7. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie ze sprawowania.

8. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału klasy.

9. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka —————), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.

10. Uczeń kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne, końcowe oceny klasyfikacyjnego

 

 

§ 22

Egzamin ósmoklasisty

 

1 .Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na mocy art. 44 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

2. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

3. Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

1)uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej

2)egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

4. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

5. Egzamin ósmoklasisty pełni dwie zasadnicze funkcje:

1)określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie

obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia,

2) zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

 

§ 23

Przedmioty na egzaminie ósmoklasisty

 

1 Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

2. W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

1) języka polskiego

2) matematyki

3) języka obcego nowożytnego.

3. Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

1) języka polskiego

2) matematyki

3) języka obcego nowożytnego

4) jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

4. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego.

1) Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych

2).Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego nowożytnego w wersji II.1.

 

§ 24

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

.

1.Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

1) pierwszego dnia –egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut

2) drugiego dnia –egzamin z matematyki, który trwa 100 minut

3) trzeciego dnia –egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

2.Czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi(5 minut).

3.Egzamin z każdego przedmiotu rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Harmonogram ten jest ogłaszany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin.

 

§ 25

Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim.

 

1. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu

2. Wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty uprawniających laureatów i finalistów tych olimpiad do zwolnienia z egzaminu z danego przedmiotu ogłasza Minister Edukacji Narodowej w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej MEN.

3. Uczeń zwolniony z egzaminu będzie miał na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu wpisane słowo –odpowiednio– „zwolniony” lub „zwolniona” oraz maksymalny wynik, tj. „100%” (wynik procentowy) oraz „100” (wynik na skali centylowej).

 

§ 26

Uprawnienia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

1. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz osoby,

o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, przystępują do egzaminu ósmoklasisty zgodnie z ogólnym harmonogramem i według obowiązujących wymagań egzaminacyjnych, w warunkach lub formach dostosowanych do ich potrzeb.

2. Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019 na zakończenie ostatniej klasy szkoły podstawowej w nowym systemie.

3. Absolwenci szkoły podstawowej egzamin ósmoklasisty będą zdawali z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki oraz jednego z przedmiotów do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii.

4. Rezultaty egzaminu ósmoklasisty przedstawione zostaną w formie procentów i na skali centylowej, obejmując wyniki z: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego. od roku szkolnego 2021/2022 uwzględniać będą one także wynik z jednego wybranego przedmiotu spośród: historii, biologii, chemii, fizyki, geografii.

5. Efekty egzaminu pozwolą określić poziom kompetencji uczniów kończących szkołę podstawową w kluczowych dziedzinach wiedzy, będących podstawą do podejmowania nauki na kolejnym etapie kształcenia.

6. Uczeń będzie przystępował do egzaminu ósmoklasisty z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

7. Egzamin ósmoklasisty będzie obowiązkowy. Wyniki uzyskane na tym egzaminie nie wpłyną na ukończenie szkoły, będą natomiast stanowić jedno z kryteriów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

8. Do 1 września 2017 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna opracuje i ogłosi informatory zawierające w szczególności przykładowe zadania z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki wraz z rozwiązaniami. Informatory obejmujące pozostałe przedmioty (historię, biologię chemię, fizykę, geografię) zostaną przedstawione do 1 września 2020 roku.

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 czerwca 2012 22:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kulka
Ilość wyświetleń: 2261
07 września 2018 21:15 (Ewa Kulka) - Zmiana treści zakładki.
07 września 2018 21:14 (Ewa Kulka) - Zmiana treści zakładki.
07 września 2018 21:13 (Ewa Kulka) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl