Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Borzęcicach

Witaj na stronie bip Szkoły Podstawowej im. St. Mikołajczyka w Borzęcicach
Zatrzymaj banner przewijany

Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Stanisława  Mikołajczyka w Borzęcicach

 

 

 

 

 

 

 

Opracowany zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty - (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz 2572 z późn. zm.)

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument stanowi załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Borzęcicach.
 2. Dokument ten określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz zasady przeprowadzania sprawdzianów w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Borzęcicach.
 3. Wewnątrzszkolny System Oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Powyższe Rozporządzenie MEN jest aktem nadrzędnym w stosunku do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
 4. Szczegółowe zasady oceniania, kryteria ocen oraz częstotliwości i sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów ustalają nauczyciele uczący danego przedmiotu. Po konsultacjach w komisjach międzyprzedmiotowych zostaną one zawarte w Przedmiotowym Systemie oceniania (PSO), stanowiące załączniki do WSO.
 5. Podstawą do wystawienia oceny semestralnej i rocznej z języka polskiego, języka obcego, historii i społeczeństwa, matematyki, przyrody, informatyki jest przede wszystkim poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia.
 6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego i przedmiotów artystycznych bierze się pod uwagę w szczególności zaangażowanie ucznia z wywiązywania się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

Nauczyciel jest zobowiązany obniżyć wymagania w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

§ 2

Ocenianie, klasyfikacja i promowanie uczniów

1. Ocenianiu podlegają:

1)     osiągnięcia edukacyjne uczniów

2)     zachowanie ucznia

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega  na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia  wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w  szkole programów nauczania  uwzględniających tę podstawę.

3. Ocenianie zachowania ucznia  polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w  statucie szkoły.

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania  ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

1)      informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach  w tym zakresie

2)      udzielanie uczniowi pomocy  w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju

3)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu

4)      dostarczaniu rodzicom (prawnym opiekunom) i  nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu  oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia

5)      umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

5.     Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)     formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych, niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2)     ustalanie kryteriów oceniania zachowania ;

3)     ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wg skali i w formach przyjętych w szkole;

4)     przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych;

5)     ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej  oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6)     ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane, rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7)     ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

 

§ 3

 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców

( prawnych opiekunów) o:

1)     wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania

2)     sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

3)     warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana, rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)     warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania

2)     warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana, rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

3)     skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

§ 4

 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów).

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców  (prawnych opiekunów) nauczyciel  uzasadnia ustaloną ocenę ustnie lub pisemnie,  zgodnie z życzeniem ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów).

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone

i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom na zasadach określonych przez nauczyciela.

 

§ 5

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 14 pkt. 3 a), do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w  uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i  edukacyjnych ucznia , u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia  specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych   i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

§ 6

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia

w wywiązywanie się ze specyfiki tych zajęć .

 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z  zajęć wychowania fizycznego i informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.

 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 7

1. Dyrektor szkoły  na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie  opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi  niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka  obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

 

2. W przypadku wprowadzenia w szkolnym  planie nauczania  zestawienia zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy,  odrębnie ocenia się poszczególne zajęcia edukacyjne wchodzące w skład tego bloku.

 

§ 8

 

1. Klasyfikacja półroczna polega na :

1)  okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i  zachowania ucznia

2)  ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych    i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na  okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen  klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

3. Klasyfikację śródroczną  przeprowadza się w ostatnim tygodniu I półrocza każdego roku szkolnego.

 

4. Klasyfikacja roczna w klasach I – III szkoły podstawowej polega na  podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

5. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego i   zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych  i zachowania.

 

6.     W klasach I –III szkoły podstawowej  śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania są ocenami opisowymi.

 

7.     Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne  oceny klasyfikacyjne zajęć edukacyjnych  dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

  

8.     Klasyfikacja roczna,  począwszy od klasy IV szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych  z zajęć  edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której mowa w § 21  i  § 22 .

9.     Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym począwszy od klasy IV szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego  i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć  edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której mowa w § 12  i  § 13 .

 10.  Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem  rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego śródrocznych, rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych                   i przewidywanej  śródrocznej, rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w terminie siedmiu dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Informacja o ocenach wpisywana jest  do zeszytu ucznia.

 11. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne i wychowawca klasy obowiązani są  poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej śródrocznej, rocznej  ocenie niedostatecznej  z zajęć edukacyjnych  w terminie 30 dni przed śródrocznym i  rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.  Informacja przekazywana jest w formie pisemnej. Rodzice potwierdzają odbióinformacji własnoręcznym podpisem.

 

§ 9

1. Półroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę zachowania – wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 

2. Półroczne i roczne oceny klasyfikacyjne  z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący  poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie  ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenia szkoły.

 

§ 10

 1. Oceny bieżące śródroczne i roczne ustala się  w stopniach według następującej skali:

1)     stopień celujący – 6

2)     stopień bardzo dobry     – 5

3)     stopień dobry                 – 4

4)     stopień   dostateczny      – 3

5)     stopień dopuszczający    -  2

6)     stopień niedostateczny – 1

 

2. Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów                        z wyłączeniem stopnia celującego i niedostatecznego.

 

§ 11

 

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych półrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ( nie dotyczą  przedmiotów: wychowanie fizyczne, plastyka, technika, muzyka )

 

1.  Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia  i kompetencje uczniów  w poszczególnych  etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i kształtowania postaw uczniów. Określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po  zakończeniu procesu nauczania.

 

2. Wymagania edukacyjne opracowują  nauczyciele na bazie obowiązujących podstaw  programowych   i realizowanych programów  nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i dla  danego etapu kształcenia.

 

3. Szczegółowe  wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w przedmiotowych kryteriach oceniania, przy czym podczas klasyfikacji śródrocznej i rocznej:

 

  1)  stopień celujący otrzymuje  uczeń, który:

   a) opanował wiadomości i umiejętności  na stopień celujący sformułowane przez nauczyciela prowadzącego określone zajęcia edukacyjne, wynikające

z realizowanego przez niego programu nauczania i zapisane w przedmiotowym systemie oceniania

b)  samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się  zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych w programie przyjętym przez nauczyciela  

w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe, integruje wiedzę

i umiejętności z różnych przedmiotów i działów programowych

c) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych

i innych

d)  jest laureatem konkursu  przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim

 

2) stopień bardzo dobry  otrzymuje uczeń, który:

a) opanował  wiadomości i umiejętności na stopień bardzo dobry  sformułowane przez nauczyciela prowadzącego określone  zajęcia edukacyjne, wynikające

z realizowanego przez niego programu nauczania

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami

 c) rozwiązuje samodzielnie  problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania  zadań i problemów w nowych sytuacjach

 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń który:

a)  opanował  wiadomości i umiejętności  na stopień dobry

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje ) samodzielnie  typowe zadania teoretyczne lub praktyczne

c) aktywnie uczestniczy w zajęciach, współpracuje w grupie z zaangażowaniem

 

4) stopień  dostateczny otrzymuje uczeń który:

a) opanował  wiadomości i umiejętności na stopień dostateczny

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności

c) stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności na zajęciach                               

w sytuacjach  typowych, użytecznych w życiu codziennym

 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń , który:

a)  opanował  wiadomości i umiejętności  w stopniu dopuszczającym

b) ma trudności z opanowaniem zagadnień objętych programem nauczania, ale braki te nie przekreślają możliwości  uzyskania przez ucznia  podstawowej wiedzy  z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki

 c) rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności

 

6) stopień  niedostateczny  otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował wiadomości i umiejętności na stopień dopuszczający

b) braki w wiadomościach i  umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z  danego przedmiotu oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

 

 

§ 12

 

1. Półroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)     wywiązywanie się  z obowiązków ucznia

2)     postępowanie zgodnie z  dobrem społeczności szkolnej

3)     dbałość o honor i tradycje szkoły

4)     dbałość o piękno mowy ojczystej

5)     dbałość o bezpieczeństwo i  zdrowie własne oraz innych osób

6)     godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

7)     okazywanie szacunku innym osobom

8)     przeciwstawianie się przejawom agresji, przemocy, wulgarności.

 

2. Półroczną i roczną   ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według  skali:

1)     wzorowe

2)     bardzo dobre

3)     dobre

4)     poprawne

5)     nieodpowiednie

6)     naganne

 

3. Szczegółowe kryteria poszczególnych  ocen zachowania:

     A) ocenę  wzorową  z zachowania  otrzymuje uczeń, który:

a)      wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia zawarte w statucie 

     szkolnym

a)  jest wzorem do  naśladowania dla innych uczniów w klasie, szkole 

     i   poza nią

b)     wzorowo wypełnia obowiązki szkolne, poszerza swoją wiedzę, 

     reprezentuje szkołę w konkursach

c)      dba o honor i tradycje szkoły

d)     systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne, na bieżąco 

    usprawiedliwia swoje nieobecności

e)      wyróżnia się wysoką kulturą osobistą

f)        jest życzliwy i uczynny 

g)       reaguje na przejawy zła

h)      dba o swoje zdrowie

i)        pomaga tym, którzy potrzebują pomocy

 

B) ocenę  bardzo dobrą  z zachowania  otrzymuje uczeń, który:

     a) stara się zawsze przestrzegać postanowień regulaminu szkolnego

     b) pilnie i sumiennie wypełnia obowiązki szkolne

     c) jest inicjatorem i organizatorem imprez klasowych i szkolnych

     d) stara się poszerzać swoją wiedzę, uczestniczy w konkursach szkolnych  

         i pozaszkolnych

     e) systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, usprawiedliwia nieobecności

     f) pomaga innym, staje w obronie słabszych

     g) sumiennie wywiązuje się  z powierzonych zadań

     h) zachowuje się  godnie i kulturalnie w szkole i poza nią

      i) szanuje mienie szkolne oraz własność innych

     j) nie otrzymał uwag

 

 

C)  ocenę  dobrą z zachowania  otrzymuje uczeń, który:

      a) przestrzega regulamin szkolny

      b)dobrze wypełnia obowiązki szkolne,

      c)systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne

         i usprawiedliwia    nieobecności

      d) pomaga w organizacji  imprez klasowych i szkolnych

      e)  aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych

      f) z szacunkiem odnosi się do rówieśników i dorosłych w szkole i poza nią

      g) zwraca uwagę na kulturę słowa

      h)  dba o higieną osobistą, czystość i estetykę szkoły

      i) szanuje prawa innych, jest tolerancyjny

      j) troszczy się o swoje zdrowie

 

D) ocenę poprawną z zachowania  otrzymuje uczeń,  jeżeli:

      a)  zdarzają mu się uchybienia w przestrzeganiu regulaminu szkolnego

      b) nie zawsze  pracuje na miarę swoich możliwości

      c) sporadycznie  spóźnia się  i zapomina  o usprawiedliwieniach

      d) przeważnie  wywiązuje się z  powierzonych obowiązków

      e)nie przeszkadza na zajęciach szkolnych

b)      na ogół kulturalnie odnosi się  do rówieśników i dorosłych w szkole

    i poza nią

      g) reaguje pozytywnie na zwracane uwagi

 

E) ocenę nieodpowiednią  zachowania  otrzymuje uczeń, który:

 a) często łamie postanowienia regulaminu szkolnego

 b)  nie wypełnia obowiązków szkolnych

 c)  spóźnia się i opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia

 d)  utrudnia prowadzenie lekcji

 e) jest agresywny, stwarza zagrożenie dla siebie i innych

 f) jest niekulturalny, nagminnie używa wulgarnych słów

 g) odnosi się z lekceważeniem  do uczniów i dorosłych w szkole i poza nią

 h)  nie pracuje na rzecz klasy i szkoły

 i) nie reaguje na polecenia, nie poprawia swojego zachowania

 j) świadomie niszczy sprzęt szkolny

 k) nie bierze udziału w imprezach klasowych, szkolnych

 l) otrzymuje uwagi, nagany

 

F) ocenę naganną z zachowania  otrzymuje uczeń, który:

    a)  łamie postanowienia zawarte w statucie szkoły

    b) świadomie stwarza zagrożenie dla siebie i innych

    c) jest agresywny, znęca się  psychicznie  i fizycznie, stosuje szantaż,

       zastraszanie, wyłudzanie

    d) umyślnie dewastuje mienie szkolne lub prywatne

    e)bardzo często spóźnia się i opuszcza zajęcia bez  usprawiedliwienia,   

       wagaruje

    f) jest arogancki, wulgarny

    g) otrzymuje nagany na forum klasy i szkoły

 

7) Oceniając zachowanie wg podanych kryteriów bierze się pod uwagę:

a) ogólną postawę ucznia. sporadyczne naruszenie norm  nie powinno

   w znaczący sposób wpływać na  obniżenie oceny

     b) cechy osobowościowe, niepełnosprawności, zaburzenia rozwojowe dziecka

 

 

4.     W klasach I –III śródroczne  i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania  są ocenami  opisowymi.

5.     Śródroczne  i roczne oceny klasyfikacyjne  zachowania dla uczniów

      z upośledzeniem  umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

1) przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, wychowawca uwzględnia wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

6.     Ocena  klasyfikacyjna zachowania  nie ma wpływu na:

1)     oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych

2)     promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

7.     Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w  danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

 

§ 13

 

Zasady ustalania ocen bieżących i klasyfikacyjnych

 

1. W klasach I –III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna i ocena zachowania są ocenami  opisowymi:

1) ocenianie bieżące polega na odnotowywaniu w dzienniku lekcyjnym osiągnięć edukacyjnych  ucznia w ciągu okresu stosując skalę od 1 – 6:

stopień celujący                       - 6

stopień bardzo dobry               - 5

stopień dobry                           - 4

stopień dostateczny                  - 3

stopień dopuszczający - 2

stopień niedostateczny  - 1

 Każdy wychowawca kl. I-III na bieżąco wpisuje oceny do zeszytu ćwiczeń, zeszytu ucznia, dziennika  lekcyjnego i udostępnia ją do  wglądu  rodzicom podczas spotkań, co najmniej 2 razy w ciągu półrocza;

 

2) W klasach I – III obowiązuje ocena klasyfikacyjna opisowa.

a)         okresowa - śródroczna

b)        końcoworoczna, która ma na celu zdiagnozować postępy ucznia, ukierunkować dalszą pracę, określić aktualny i faktyczny stan wiedzy i umiejętności.

Na koniec okresu nauczyciele sporządzają kartę oceny opisowej, która jednocześnie jest informacją dla rodziców o postępach dziecka.

Nauczyciel może korzystać z programu komputerowego.

      

3) Na świadectwie stosuje się sformułowania    skierowane wprost do dziecka,  wzmacniające osiągnięcia lub wskazujące wiadomości  i umiejętności  wymagające poprawy;

4) Nauczyciele kl. I –III stosują różnorodne formy ustnych ocen bieżących      (pochwały, gratulacje,  symbole graficzne )

5) Na zakończenie I etapu edukacji jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności

6) Sprawdzian przeprowadza się w maju.

 

2. W  klasach  IV –VI  składnikami stanowiącymi  przedmiot oceny są:

   1) zakres wiadomości i umiejętności,

   2) rozumienie materiału  nauczania,

   3)   umiejętność  wykorzystywania wiedzy,

   4) kultura przekazywania wiadomości

 

3.Przy ustalaniu ocen bieżących  dopuszcza się stosowanie  plusów i minusów z wyłączeniem oceny celującej i  niedostatecznej.

 

4. Ustala się minimalną ilość ocen cząstkowych w ciągu  półrocza:

  1) przy jednej  godzinie zajęć edukacyjnych tygodniowo – co najmniej 3 oceny,

 2) przy dwóch godzinach zajęć edukacyjnych tygodniowo – co najmniej 4 oceny,

 3) przy trzech i więcej godzinach  zajęć edukacyjnych  - co najmniej 5 ocen.

 

 

5. Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić uczniowi ocenę celująca, bardzo dobrą lub dobrą. Brak lub źle wykonana praca nadobowiązkowa nie może być podstawą do ustalenia uczniowi oceny niedostatecznej, dopuszczającej lub dostatecznej.

 

6. Roczna ocena klasyfikacyjna jest oceną za cały rok pracy.

 

7. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią ocen bieżących; największą wagę  mają oceny z prac klasowych, sprawdzianów i testów.

 

8. Ocenianie odbywa się  systematycznie w ciągu półrocza.  Uczeń jest oceniany zarówno za  odpowiedzi ustne jak i samodzielne prace pisemne. Oceny za prace klasowe wpisywane są do dziennika lekcyjnego kolorem czerwonym.

 

9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, informatyki, techniki, muzyki i plastyki  bierze się pod uwagę wysiłek  wkładany przez ucznia  w sprostanie wymogów edukacyjnych.

 

10. Nie ocenia się  wiedzy i umiejętności uczniów do 3 dni po tygodniowej lub dłuższej  usprawiedliwionej nieobecności w szkole.

 

11. Uczeń ma prawo zgłosić przed zajęciami brak przygotowania  do lekcji :

    1) 2 razy w ciągu półrocza, gdy zajęcia odbywają się 1-3 razy w tygodniu,

    2) 3 razy w ciągu półrocza, gdy zajęcia odbywają się 4 lub więcej razy w   tygodniu,

    3) każde następne nieprzygotowanie do lekcji skutkuje oceną niedostateczną.

 

 

§ 14

 

Ogólnoszkolne zasady przeprowadzania sprawdzianów

 

1. W  klasach   I-III szkoły podstawowej częstotliwość sprawdzania umiejętności uczniów    w klasach I-III ustala nauczyciel, biorąc pod uwagę możliwości psychofizyczne uczniów        i potrzeby z realizacją programu nauczania;

 

 2. W  klasach   IV - VI:

1)   prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów;

2)   jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą, nauczyciel w porozumieniu z uczniem ustala nowy termin pisania sprawdzianu;

3)   poprawa ocen z prac klasowych jest dobrowolna i odbywa się w formie pisemnej; uczeń dokonuje poprawy tylko raz;

4)   każdy stopień uzyskany podczas poprawiania pracy klasowej wpisuje się do dziennika; jeżeli uczeń podczas poprawy sprawdzianu uzyskał stopień wyższy, poprzedni stopień  nie jest uwzględniany podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej;

5)   sprawdziany pisemne i prace klasowe są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; w ciągu tygodnia można zaplanować uczniom maksymalnie trzy sprawdziany pisemne, w ciągu dnia – jeden; nauczyciel planujący przeprowadzanie sprawdzianu pisemnego lub pracy klasowej wpisuje ołówkiem w dzienniku lekcyjnym informację o planowanym terminie sprawdzianu lub pracy klasowej z odpowiednim wyprzedzeniem, o ile nie zaplanowano już w danym tygodniu 3 sprawdzianów;

6)   sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu podczas lekcji danych zajęć edukacyjnych;

7)   uczniowie mogą pisać 2 kartkówki w ciągu dnia, z trzech ostatnich tematów  (nie powinny trwać dłużej niż 15 minut);

8)   nauczyciel podczas omówienia wyników sprawdzianu podaje uczniom                punktację, przewidzianą za poszczególne umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów, wymaganą do otrzymania  określonej oceny;

9)   nauczyciele nie zadają powtórek i zadań domowych na okres ferii i przerw  świątecznych.         

3. Nauczyciel poprawiający sprawdzian ma obowiązek uwzględnić poniższe           zasady     ustalania    ocen :

Przy ocenianiu prac pisemnych stosuje się skalę punktową  w przeliczeniu na  skalę procentową:                                                           

 Przy ocenianiu prac pisemnych stosuje się skalę punktową w przeliczeniu na  skalę procentową:                                                     uczeń z opinią:

            100%             - celujący

            99% - 90%    - bardzo dobry                       100% - 85%

            89% - 75%    - dobry                                    84% - 65%

            74% - 51%    - dostateczny                         64% - 45%

            50% - 30%    - dopuszczający                      44% - 25%

            29% - 0%      - niedostateczny                    24% - 0%

 

4. Za sprawdzian, pracę klasową, test uznaje się każdą kontrolną pisemną pracę ucznia, obejmującą materiał z całego działu. Ilość prac klasowych przewidzianych w okresie jest zależna od specyfiki przedmiotu; ustala ją i podaje każdy z nauczycieli ( nie mniej niż dwie  w ciągu okresu). Ponadto w ciągu okresu  nie powinno być więcej niż trzy sprawdziany.

5. Nauczyciel ma obowiązek przechowywać sprawdziany pisemne uczniów przez okres następnego półrocza, natomiast prace klasowe przez okres następnego roku szkolnego.

6.  Za kartkówkę uznaje się pisemne sprawdzenie wiadomości  z trzech ostatnich lekcji.

 

§ 15

 

 Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości, stwarza uczniowi szanse uzupełnienia  braków.

 

§ 16

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia półrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w  szkolnym planie nauczania.

 

2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

3. Na wniosek ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna  może  wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, który:

a)      realizuje  indywidualny program lub tok nauki;

b)      spełnia obowiązek szkolny poza szkołą.

 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia o którym mowa w  punkcie 4 b) nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala mu się  oceny zachowania.

 

6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem punktu 7.

 

7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma formę zadań praktycznych.

 

8.     Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w trybie i na zasadach przewidzianych dla egzaminu poprawkowego w poniższych terminach:

    -  egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych;  ;

9.     Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

10.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt 4 b), przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 

11.  Egzamin klasyfikacyjny dla tego ucznia przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1)     dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2)     nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy;

 

12.  Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi    opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może  zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

 

13.  W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 

14.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)     imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji klasyfikacyjnej, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w pkt 4 b) – skład komisji;

2)     termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3)     zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4)     wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

16.  W przypadku nie klasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany” albo „niesklasyfikowana”.

 

§ 17

 

 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 18  pkt.1.
 2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) nie zgłoszą zastrzeżeń, o których mowa w § 18.
 3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) nie zgłoszą zastrzeżeń, o których mowa w § 18.

 

§ 18

 

Tryb zgłaszania zastrzeżeń  do rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  i rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia  do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z  przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

2. Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać analizy zgłoszonych zastrzeżeń i jeśli stwierdzi, że są one zasadne, to znaczy, że roczna ocena  została  ustalona niezgodnie z przepisami prawa  dotyczącymi  trybu ustalania tej oceny,  powołuje komisję, która:

a)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

b)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów,  w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 a), przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z  uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

4. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych

a) dyrektor szkoły albo wicedyrektor, jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne; 

 

2)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)       dyrektor albo wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,

b)      wychowawca klasy,

c)       wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne        w klasie,

e)       pedagog

f)      przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g)     przedstawiciel rady rodziców.

 

5. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 4.2.c  może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem  tej szkoły.

 

 6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

7.     Z prac komisji sporządza się protokół , który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

8.     Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

9. Przepisy zawarte w punktach  1-8 stosuje się  odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 

§ 19

 

1. Uczeń klas I –III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, bez względu  na uzyskiwane oceny klasyfikacyjne.

 

 2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców ( prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy  programowo wyższej również  w ciągu roku szkolnego.

 

 3. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem  § 20 ust.1 i § 20 ust. 3

 

 4.  Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał

z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

 5. Uczniowi, który uczęszczał na religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także oceny uzyskane z tych zajęć.

 

6. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z  rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

 7. Laureaci  konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych  celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim,  uzyskał po ustaleniu  albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą  końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

 8. Uczeń,  który nie spełnił warunków określonych w punkt 3, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 20 ust. 1.

 

 9. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III, na wniosek wychowawcy klasy oraz  po zasięgnięciu opinii  rodziców (prawnych  opiekunów) ucznia.

 

§ 20

 

1. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać  egzamin poprawkowy z tych zajęć.

 

2. Sposób i procedury przeprowadzania egzaminu poprawkowego:

1)  egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych,

2) egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji

b)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący

c)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji

3)   nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach; dyrektor szkoły powołuje wówczas jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne; powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły

4)  termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych; egzamin poprawkowy odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich

5)  egzaminu poprawkowego nie może zdawać uczeń w klasie VI

6)  pytania egzaminacyjne przygotowuje egzaminator

7)   egzamin poprawkowy obejmuje program danego przedmiotu przewidywany na cały rok szkolny, w którym uczeń otrzymał ocenę niedostateczną;   

8)  z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, który zawiera:

a)    skład komisji,

b)   termin egzaminu,

c)   pytania egzaminacyjne,

d)   wynik egzaminu,

e)   ocenę ustaloną przez komisję

f)  do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9)  uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, ostateczny termin egzaminu ustala się na dzień 31 sierpnia

10)   uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę (z zastrzeżeniem punktu l);

 

3. Uwzględniając możliwości  edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może  jeden raz  w ciągu danego etapu edukacyjnego  promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

§ 21

 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową:

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się  w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem     § 19 pkt. 6 uzyskał  oceny wyższe od oceny niedostatecznej.

2) jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu  o którym mowa w  § 22.

 

2. Uczeń kończy szkołę podstawową  z wyróżnieniem,  jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

3. Uczniowi, który uczęszczał na religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także oceny uzyskane z tych zajęć.

 

4. O ukończeniu szkoły z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,

w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

§ 22

 

W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań, będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach.

 

 1. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

 1.  Szczegółowe procedury, organizację i przebieg sprawdzianu określają odrębne przepisy.

 

§ 23

Ewaluacja systemu oceniania.

 1. Ewaluacji wewnątrzszkolnego systemu oceniania dokonuje się raz na 3 lata, do 31 maja.
 2. Narzędziem ewaluacji będą głównie ankiety, ale również rozmowy, wywiady, obserwacje, samooceny, ocenianie zewnętrzne (konkursy, sprawdziany), badanie dokumentacji.
 3. Za przygotowanie i przeprowadzenie ankiety wśród:
  • uczniów - odpowiedzialni są wychowawcy klas,
  • nauczycieli - odpowiedzialny jest dyrektor,
  • rodziców - odpowiedzialny jest dyrektor.

Wyniki ankiet mogą mieć wpływ na wewnątrzszkolny system oceniania osiągnięć uczniowskich.

§ 24

 

Postanowienia końcowe

Dokument ten został uchwalony przez Radę Pedagogiczną i wchodzi w życie z dniem             1 czerwca 2012 r.

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Stanisława  Mikołajczyka w Borzęcicach

 

 

 

 

 

 

 

Opracowany zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty - (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz 2572 z późn. zm.)

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument stanowi załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Borzęcicach.
 2. Dokument ten określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz zasady przeprowadzania sprawdzianów w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Borzęcicach.
 3. Wewnątrzszkolny System Oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Powyższe Rozporządzenie MEN jest aktem nadrzędnym w stosunku do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
 4. Szczegółowe zasady oceniania, kryteria ocen oraz częstotliwości i sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów ustalają nauczyciele uczący danego przedmiotu. Po konsultacjach w komisjach międzyprzedmiotowych zostaną one zawarte w Przedmiotowym Systemie oceniania (PSO), stanowiące załączniki do WSO.
 5. Podstawą do wystawienia oceny semestralnej i rocznej z języka polskiego, języka obcego, historii i społeczeństwa, matematyki, przyrody, informatyki jest przede wszystkim poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia.
 6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego i przedmiotów artystycznych bierze się pod uwagę w szczególności zaangażowanie ucznia z wywiązywania się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

Nauczyciel jest zobowiązany obniżyć wymagania w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

§ 2

Ocenianie, klasyfikacja i promowanie uczniów

1. Ocenianiu podlegają:

1)     osiągnięcia edukacyjne uczniów

2)     zachowanie ucznia

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega  na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia  wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w  szkole programów nauczania  uwzględniających tę podstawę.

3. Ocenianie zachowania ucznia  polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w  statucie szkoły.

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania  ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

1)      informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach  w tym zakresie

2)      udzielanie uczniowi pomocy  w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju

3)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu

4)      dostarczaniu rodzicom (prawnym opiekunom) i  nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu  oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia

5)      umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

5.     Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)     formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych, niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2)     ustalanie kryteriów oceniania zachowania ;

3)     ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wg skali i w formach przyjętych w szkole;

4)     przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych;

5)     ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej  oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6)     ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane, rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7)     ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

 

§ 3

 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców

( prawnych opiekunów) o:

1)     wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania

2)     sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

3)     warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana, rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)     warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania

2)     warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana, rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

3)     skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

§ 4

 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów).

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców  (prawnych opiekunów) nauczyciel  uzasadnia ustaloną ocenę ustnie lub pisemnie,  zgodnie z życzeniem ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów).

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone

i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom na zasadach określonych przez nauczyciela.

 

§ 5

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 14 pkt. 3 a), do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w  uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i  edukacyjnych ucznia , u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia  specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych   i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

§ 6

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia

w wywiązywanie się ze specyfiki tych zajęć .

 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z  zajęć wychowania fizycznego i informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.

 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 7

1. Dyrektor szkoły  na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie  opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi  niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka  obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

 

2. W przypadku wprowadzenia w szkolnym  planie nauczania  zestawienia zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy,  odrębnie ocenia się poszczególne zajęcia edukacyjne wchodzące w skład tego bloku.

 

§ 8

 

1. Klasyfikacja półroczna polega na :

1)  okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i  zachowania ucznia

2)  ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych    i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na  okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen  klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

3. Klasyfikację śródroczną  przeprowadza się w ostatnim tygodniu I półrocza każdego roku szkolnego.

 

4. Klasyfikacja roczna w klasach I – III szkoły podstawowej polega na  podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

5. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego i   zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych  i zachowania.

 

6.     W klasach I –III szkoły podstawowej  śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania są ocenami opisowymi.

 

7.     Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne  oceny klasyfikacyjne zajęć edukacyjnych  dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

  

8.     Klasyfikacja roczna,  począwszy od klasy IV szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych  z zajęć  edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której mowa w § 21  i  § 22 .

9.     Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym począwszy od klasy IV szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego  i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć  edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której mowa w § 12  i  § 13 .

 10.  Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem  rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego śródrocznych, rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych                   i przewidywanej  śródrocznej, rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w terminie siedmiu dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Informacja o ocenach wpisywana jest  do zeszytu ucznia.

 11. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne i wychowawca klasy obowiązani są  poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej śródrocznej, rocznej  ocenie niedostatecznej  z zajęć edukacyjnych  w terminie 30 dni przed śródrocznym i  rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.  Informacja przekazywana jest w formie pisemnej. Rodzice potwierdzają odbióinformacji własnoręcznym podpisem.

 

§ 9

1. Półroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę zachowania – wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 

2. Półroczne i roczne oceny klasyfikacyjne  z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący  poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie  ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenia szkoły.

 

§ 10

 1. Oceny bieżące śródroczne i roczne ustala się  w stopniach według następującej skali:

1)     stopień celujący – 6

2)     stopień bardzo dobry     – 5

3)     stopień dobry                 – 4

4)     stopień   dostateczny      – 3

5)     stopień dopuszczający    -  2

6)     stopień niedostateczny – 1

 

2. Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów                        z wyłączeniem stopnia celującego i niedostatecznego.

 

§ 11

 

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych półrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ( nie dotyczą  przedmiotów: wychowanie fizyczne, plastyka, technika, muzyka )

 

1.  Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia  i kompetencje uczniów  w poszczególnych  etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i kształtowania postaw uczniów. Określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po  zakończeniu procesu nauczania.

 

2. Wymagania edukacyjne opracowują  nauczyciele na bazie obowiązujących podstaw  programowych   i realizowanych programów  nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i dla  danego etapu kształcenia.

 

3. Szczegółowe  wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w przedmiotowych kryteriach oceniania, przy czym podczas klasyfikacji śródrocznej i rocznej:

 

  1)  stopień celujący otrzymuje  uczeń, który:

   a) opanował wiadomości i umiejętności  na stopień celujący sformułowane przez nauczyciela prowadzącego określone zajęcia edukacyjne, wynikające

z realizowanego przez niego programu nauczania i zapisane w przedmiotowym systemie oceniania

b)  samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się  zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych w programie przyjętym przez nauczyciela  

w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe, integruje wiedzę

i umiejętności z różnych przedmiotów i działów programowych

c) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych

i innych

d)  jest laureatem konkursu  przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim

 

2) stopień bardzo dobry  otrzymuje uczeń, który:

a) opanował  wiadomości i umiejętności na stopień bardzo dobry  sformułowane przez nauczyciela prowadzącego określone  zajęcia edukacyjne, wynikające

z realizowanego przez niego programu nauczania

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami

 c) rozwiązuje samodzielnie  problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania  zadań i problemów w nowych sytuacjach

 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń który:

a)  opanował  wiadomości i umiejętności  na stopień dobry

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje ) samodzielnie  typowe zadania teoretyczne lub praktyczne

c) aktywnie uczestniczy w zajęciach, współpracuje w grupie z zaangażowaniem

 

4) stopień  dostateczny otrzymuje uczeń który:

a) opanował  wiadomości i umiejętności na stopień dostateczny

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności

c) stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności na zajęciach                               

w sytuacjach  typowych, użytecznych w życiu codziennym

 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń , który:

a)  opanował  wiadomości i umiejętności  w stopniu dopuszczającym

b) ma trudności z opanowaniem zagadnień objętych programem nauczania, ale braki te nie przekreślają możliwości  uzyskania przez ucznia  podstawowej wiedzy  z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki

 c) rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności

 

6) stopień  niedostateczny  otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował wiadomości i umiejętności na stopień dopuszczający

b) braki w wiadomościach i  umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z  danego przedmiotu oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

 

 

§ 12

 

1. Półroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)     wywiązywanie się  z obowiązków ucznia

2)     postępowanie zgodnie z  dobrem społeczności szkolnej

3)     dbałość o honor i tradycje szkoły

4)     dbałość o piękno mowy ojczystej

5)     dbałość o bezpieczeństwo i  zdrowie własne oraz innych osób

6)     godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

7)     okazywanie szacunku innym osobom

8)     przeciwstawianie się przejawom agresji, przemocy, wulgarności.

 

2. Półroczną i roczną   ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według  skali:

1)     wzorowe

2)     bardzo dobre

3)     dobre

4)     poprawne

5)     nieodpowiednie

6)     naganne

 

3. Szczegółowe kryteria poszczególnych  ocen zachowania:

     A) ocenę  wzorową  z zachowania  otrzymuje uczeń, który:

a)      wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia zawarte w statucie 

     szkolnym

a)  jest wzorem do  naśladowania dla innych uczniów w klasie, szkole 

     i   poza nią

b)     wzorowo wypełnia obowiązki szkolne, poszerza swoją wiedzę, 

     reprezentuje szkołę w konkursach

c)      dba o honor i tradycje szkoły

d)     systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne, na bieżąco 

    usprawiedliwia swoje nieobecności

e)      wyróżnia się wysoką kulturą osobistą

f)        jest życzliwy i uczynny 

g)       reaguje na przejawy zła

h)      dba o swoje zdrowie

i)        pomaga tym, którzy potrzebują pomocy

 

B) ocenę  bardzo dobrą  z zachowania  otrzymuje uczeń, który:

     a) stara się zawsze przestrzegać postanowień regulaminu szkolnego

     b) pilnie i sumiennie wypełnia obowiązki szkolne

     c) jest inicjatorem i organizatorem imprez klasowych i szkolnych

     d) stara się poszerzać swoją wiedzę, uczestniczy w konkursach szkolnych  

         i pozaszkolnych

     e) systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, usprawiedliwia nieobecności

     f) pomaga innym, staje w obronie słabszych

     g) sumiennie wywiązuje się  z powierzonych zadań

     h) zachowuje się  godnie i kulturalnie w szkole i poza nią

      i) szanuje mienie szkolne oraz własność innych

     j) nie otrzymał uwag

 

 

C)  ocenę  dobrą z zachowania  otrzymuje uczeń, który:

      a) przestrzega regulamin szkolny

      b)dobrze wypełnia obowiązki szkolne,

      c)systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne

         i usprawiedliwia    nieobecności

      d) pomaga w organizacji  imprez klasowych i szkolnych

      e)  aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych

      f) z szacunkiem odnosi się do rówieśników i dorosłych w szkole i poza nią

      g) zwraca uwagę na kulturę słowa

      h)  dba o higieną osobistą, czystość i estetykę szkoły

      i) szanuje prawa innych, jest tolerancyjny

      j) troszczy się o swoje zdrowie

 

D) ocenę poprawną z zachowania  otrzymuje uczeń,  jeżeli:

      a)  zdarzają mu się uchybienia w przestrzeganiu regulaminu szkolnego

      b) nie zawsze  pracuje na miarę swoich możliwości

      c) sporadycznie  spóźnia się  i zapomina  o usprawiedliwieniach

      d) przeważnie  wywiązuje się z  powierzonych obowiązków

      e)nie przeszkadza na zajęciach szkolnych

b)      na ogół kulturalnie odnosi się  do rówieśników i dorosłych w szkole

    i poza nią

      g) reaguje pozytywnie na zwracane uwagi

 

E) ocenę nieodpowiednią  zachowania  otrzymuje uczeń, który:

 a) często łamie postanowienia regulaminu szkolnego

 b)  nie wypełnia obowiązków szkolnych

 c)  spóźnia się i opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia

 d)  utrudnia prowadzenie lekcji

 e) jest agresywny, stwarza zagrożenie dla siebie i innych

 f) jest niekulturalny, nagminnie używa wulgarnych słów

 g) odnosi się z lekceważeniem  do uczniów i dorosłych w szkole i poza nią

 h)  nie pracuje na rzecz klasy i szkoły

 i) nie reaguje na polecenia, nie poprawia swojego zachowania

 j) świadomie niszczy sprzęt szkolny

 k) nie bierze udziału w imprezach klasowych, szkolnych

 l) otrzymuje uwagi, nagany

 

F) ocenę naganną z zachowania  otrzymuje uczeń, który:

    a)  łamie postanowienia zawarte w statucie szkoły

    b) świadomie stwarza zagrożenie dla siebie i innych

    c) jest agresywny, znęca się  psychicznie  i fizycznie, stosuje szantaż,

       zastraszanie, wyłudzanie

    d) umyślnie dewastuje mienie szkolne lub prywatne

    e)bardzo często spóźnia się i opuszcza zajęcia bez  usprawiedliwienia,   

       wagaruje

    f) jest arogancki, wulgarny

    g) otrzymuje nagany na forum klasy i szkoły

 

7) Oceniając zachowanie wg podanych kryteriów bierze się pod uwagę:

a) ogólną postawę ucznia. sporadyczne naruszenie norm  nie powinno

   w znaczący sposób wpływać na  obniżenie oceny

     b) cechy osobowościowe, niepełnosprawności, zaburzenia rozwojowe dziecka

 

 

4.     W klasach I –III śródroczne  i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania  są ocenami  opisowymi.

5.     Śródroczne  i roczne oceny klasyfikacyjne  zachowania dla uczniów

      z upośledzeniem  umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

1) przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, wychowawca uwzględnia wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

6.     Ocena  klasyfikacyjna zachowania  nie ma wpływu na:

1)     oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych

2)     promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

7.     Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w  danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

 

§ 13

 

Zasady ustalania ocen bieżących i klasyfikacyjnych

 

1. W klasach I –III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna i ocena zachowania są ocenami  opisowymi:

1) ocenianie bieżące polega na odnotowywaniu w dzienniku lekcyjnym osiągnięć edukacyjnych  ucznia w ciągu okresu stosując skalę od 1 – 6:

stopień celujący                       - 6

stopień bardzo dobry               - 5

stopień dobry                           - 4

stopień dostateczny                  - 3

stopień dopuszczający - 2

stopień niedostateczny  - 1

 Każdy wychowawca kl. I-III na bieżąco wpisuje oceny do zeszytu ćwiczeń, zeszytu ucznia, dziennika  lekcyjnego i udostępnia ją do  wglądu  rodzicom podczas spotkań, co najmniej 2 razy w ciągu półrocza;

 

2) W klasach I – III obowiązuje ocena klasyfikacyjna opisowa.

a)         okresowa - śródroczna

b)        końcoworoczna, która ma na celu zdiagnozować postępy ucznia, ukierunkować dalszą pracę, określić aktualny i faktyczny stan wiedzy i umiejętności.

Na koniec okresu nauczyciele sporządzają kartę oceny opisowej, która jednocześnie jest informacją dla rodziców o postępach dziecka.

Nauczyciel może korzystać z programu komputerowego.

      

3) Na świadectwie stosuje się sformułowania    skierowane wprost do dziecka,  wzmacniające osiągnięcia lub wskazujące wiadomości  i umiejętności  wymagające poprawy;

4) Nauczyciele kl. I –III stosują różnorodne formy ustnych ocen bieżących      (pochwały, gratulacje,  symbole graficzne )

5) Na zakończenie I etapu edukacji jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności

6) Sprawdzian przeprowadza się w maju.

 

2. W  klasach  IV –VI  składnikami stanowiącymi  przedmiot oceny są:

   1) zakres wiadomości i umiejętności,

   2) rozumienie materiału  nauczania,

   3)   umiejętność  wykorzystywania wiedzy,

   4) kultura przekazywania wiadomości

 

3.Przy ustalaniu ocen bieżących  dopuszcza się stosowanie  plusów i minusów z wyłączeniem oceny celującej i  niedostatecznej.

 

4. Ustala się minimalną ilość ocen cząstkowych w ciągu  półrocza:

  1) przy jednej  godzinie zajęć edukacyjnych tygodniowo – co najmniej 3 oceny,

 2) przy dwóch godzinach zajęć edukacyjnych tygodniowo – co najmniej 4 oceny,

 3) przy trzech i więcej godzinach  zajęć edukacyjnych  - co najmniej 5 ocen.

 

 

5. Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić uczniowi ocenę celująca, bardzo dobrą lub dobrą. Brak lub źle wykonana praca nadobowiązkowa nie może być podstawą do ustalenia uczniowi oceny niedostatecznej, dopuszczającej lub dostatecznej.

 

6. Roczna ocena klasyfikacyjna jest oceną za cały rok pracy.

 

7. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią ocen bieżących; największą wagę  mają oceny z prac klasowych, sprawdzianów i testów.

 

8. Ocenianie odbywa się  systematycznie w ciągu półrocza.  Uczeń jest oceniany zarówno za  odpowiedzi ustne jak i samodzielne prace pisemne. Oceny za prace klasowe wpisywane są do dziennika lekcyjnego kolorem czerwonym.

 

9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, informatyki, techniki, muzyki i plastyki  bierze się pod uwagę wysiłek  wkładany przez ucznia  w sprostanie wymogów edukacyjnych.

 

10. Nie ocenia się  wiedzy i umiejętności uczniów do 3 dni po tygodniowej lub dłuższej  usprawiedliwionej nieobecności w szkole.

 

11. Uczeń ma prawo zgłosić przed zajęciami brak przygotowania  do lekcji :

    1) 2 razy w ciągu półrocza, gdy zajęcia odbywają się 1-3 razy w tygodniu,

    2) 3 razy w ciągu półrocza, gdy zajęcia odbywają się 4 lub więcej razy w   tygodniu,

    3) każde następne nieprzygotowanie do lekcji skutkuje oceną niedostateczną.

 

 

§ 14

 

Ogólnoszkolne zasady przeprowadzania sprawdzianów

 

1. W  klasach   I-III szkoły podstawowej częstotliwość sprawdzania umiejętności uczniów    w klasach I-III ustala nauczyciel, biorąc pod uwagę możliwości psychofizyczne uczniów        i potrzeby z realizacją programu nauczania;

 

 2. W  klasach   IV - VI:

1)   prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów;

2)   jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą, nauczyciel w porozumieniu z uczniem ustala nowy termin pisania sprawdzianu;

3)   poprawa ocen z prac klasowych jest dobrowolna i odbywa się w formie pisemnej; uczeń dokonuje poprawy tylko raz;

4)   każdy stopień uzyskany podczas poprawiania pracy klasowej wpisuje się do dziennika; jeżeli uczeń podczas poprawy sprawdzianu uzyskał stopień wyższy, poprzedni stopień  nie jest uwzględniany podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej;

5)   sprawdziany pisemne i prace klasowe są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; w ciągu tygodnia można zaplanować uczniom maksymalnie trzy sprawdziany pisemne, w ciągu dnia – jeden; nauczyciel planujący przeprowadzanie sprawdzianu pisemnego lub pracy klasowej wpisuje ołówkiem w dzienniku lekcyjnym informację o planowanym terminie sprawdzianu lub pracy klasowej z odpowiednim wyprzedzeniem, o ile nie zaplanowano już w danym tygodniu 3 sprawdzianów;

6)   sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu podczas lekcji danych zajęć edukacyjnych;

7)   uczniowie mogą pisać 2 kartkówki w ciągu dnia, z trzech ostatnich tematów  (nie powinny trwać dłużej niż 15 minut);

8)   nauczyciel podczas omówienia wyników sprawdzianu podaje uczniom                punktację, przewidzianą za poszczególne umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów, wymaganą do otrzymania  określonej oceny;

9)   nauczyciele nie zadają powtórek i zadań domowych na okres ferii i przerw  świątecznych.         

3. Nauczyciel poprawiający sprawdzian ma obowiązek uwzględnić poniższe           zasady     ustalania    ocen :

Przy ocenianiu prac pisemnych stosuje się skalę punktową  w przeliczeniu na  skalę procentową:                                                           

 Przy ocenianiu prac pisemnych stosuje się skalę punktową w przeliczeniu na  skalę procentową:                                                     uczeń z opinią:

            100%             - celujący

            99% - 90%    - bardzo dobry                       100% - 85%

            89% - 75%    - dobry                                    84% - 65%

            74% - 51%    - dostateczny                         64% - 45%

            50% - 30%    - dopuszczający                      44% - 25%

            29% - 0%      - niedostateczny                    24% - 0%

 

4. Za sprawdzian, pracę klasową, test uznaje się każdą kontrolną pisemną pracę ucznia, obejmującą materiał z całego działu. Ilość prac klasowych przewidzianych w okresie jest zależna od specyfiki przedmiotu; ustala ją i podaje każdy z nauczycieli ( nie mniej niż dwie  w ciągu okresu). Ponadto w ciągu okresu  nie powinno być więcej niż trzy sprawdziany.

5. Nauczyciel ma obowiązek przechowywać sprawdziany pisemne uczniów przez okres następnego półrocza, natomiast prace klasowe przez okres następnego roku szkolnego.

6.  Za kartkówkę uznaje się pisemne sprawdzenie wiadomości  z trzech ostatnich lekcji.

 

§ 15

 

 Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości, stwarza uczniowi szanse uzupełnienia  braków.

 

§ 16

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia półrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w  szkolnym planie nauczania.

 

2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

3. Na wniosek ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna  może  wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, który:

a)      realizuje  indywidualny program lub tok nauki;

b)      spełnia obowiązek szkolny poza szkołą.

 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia o którym mowa w  punkcie 4 b) nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala mu się  oceny zachowania.

 

6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem punktu 7.

 

7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma formę zadań praktycznych.

 

8.     Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w trybie i na zasadach przewidzianych dla egzaminu poprawkowego w poniższych terminach:

    -  egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych;  ;

9.     Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

10.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt 4 b), przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 

11.  Egzamin klasyfikacyjny dla tego ucznia przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1)     dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2)     nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy;

 

12.  Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi    opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może  zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

 

13.  W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 

14.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)     imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji klasyfikacyjnej, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w pkt 4 b) – skład komisji;

2)     termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3)     zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4)     wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

16.  W przypadku nie klasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany” albo „niesklasyfikowana”.

 

§ 17

 

 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 18  pkt.1.
 2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) nie zgłoszą zastrzeżeń, o których mowa w § 18.
 3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) nie zgłoszą zastrzeżeń, o których mowa w § 18.

 

§ 18

 

Tryb zgłaszania zastrzeżeń  do rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  i rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia  do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z  przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

2. Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać analizy zgłoszonych zastrzeżeń i jeśli stwierdzi, że są one zasadne, to znaczy, że roczna ocena  została  ustalona niezgodnie z przepisami prawa  dotyczącymi  trybu ustalania tej oceny,  powołuje komisję, która:

a)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

b)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów,  w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 a), przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z  uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

4. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych

a) dyrektor szkoły albo wicedyrektor, jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne; 

 

2)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)       dyrektor albo wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,

b)      wychowawca klasy,

c)       wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne        w klasie,

e)       pedagog

f)      przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g)     przedstawiciel rady rodziców.

 

5. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 4.2.c  może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem  tej szkoły.

 

 6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

7.     Z prac komisji sporządza się protokół , który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

8.     Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

9. Przepisy zawarte w punktach  1-8 stosuje się  odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 

§ 19

 

1. Uczeń klas I –III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, bez względu  na uzyskiwane oceny klasyfikacyjne.

 

 2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców ( prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy  programowo wyższej również  w ciągu roku szkolnego.

 

 3. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem  § 20 ust.1 i § 20 ust. 3

 

 4.  Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał

z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

 5. Uczniowi, który uczęszczał na religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także oceny uzyskane z tych zajęć.

 

6. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z  rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

 7. Laureaci  konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych  celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim,  uzyskał po ustaleniu  albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą  końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

 8. Uczeń,  który nie spełnił warunków określonych w punkt 3, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 20 ust. 1.

 

 9. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III, na wniosek wychowawcy klasy oraz  po zasięgnięciu opinii  rodziców (prawnych  opiekunów) ucznia.

 

§ 20

 

1. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać  egzamin poprawkowy z tych zajęć.

 

2. Sposób i procedury przeprowadzania egzaminu poprawkowego:

1)  egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych,

2) egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji

b)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący

c)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji

3)   nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach; dyrektor szkoły powołuje wówczas jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne; powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły

4)  termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych; egzamin poprawkowy odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich

5)  egzaminu poprawkowego nie może zdawać uczeń w klasie VI

6)  pytania egzaminacyjne przygotowuje egzaminator

7)   egzamin poprawkowy obejmuje program danego przedmiotu przewidywany na cały rok szkolny, w którym uczeń otrzymał ocenę niedostateczną;   

8)  z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, który zawiera:

a)    skład komisji,

b)   termin egzaminu,

c)   pytania egzaminacyjne,

d)   wynik egzaminu,

e)   ocenę ustaloną przez komisję

f)  do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9)  uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, ostateczny termin egzaminu ustala się na dzień 31 sierpnia

10)   uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę (z zastrzeżeniem punktu l);

 

3. Uwzględniając możliwości  edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może  jeden raz  w ciągu danego etapu edukacyjnego  promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

§ 21

 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową:

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się  w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem     § 19 pkt. 6 uzyskał  oceny wyższe od oceny niedostatecznej.

2) jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu  o którym mowa w  § 22.

 

2. Uczeń kończy szkołę podstawową  z wyróżnieniem,  jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

3. Uczniowi, który uczęszczał na religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także oceny uzyskane z tych zajęć.

 

4. O ukończeniu szkoły z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,

w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

§ 22

 

W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań, będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach.

 

 1. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

 1.  Szczegółowe procedury, organizację i przebieg sprawdzianu określają odrębne przepisy.

 

§ 23

Ewaluacja systemu oceniania.

 1. Ewaluacji wewnątrzszkolnego systemu oceniania dokonuje się raz na 3 lata, do 31 maja.
 2. Narzędziem ewaluacji będą głównie ankiety, ale również rozmowy, wywiady, obserwacje, samooceny, ocenianie zewnętrzne (konkursy, sprawdziany), badanie dokumentacji.
 3. Za przygotowanie i przeprowadzenie ankiety wśród:
  • uczniów - odpowiedzialni są wychowawcy klas,
  • nauczycieli - odpowiedzialny jest dyrektor,
  • rodziców - odpowiedzialny jest dyrektor.

Wyniki ankiet mogą mieć wpływ na wewnątrzszkolny system oceniania osiągnięć uczniowskich.

§ 24

 

Postanowienia końcowe

Dokument ten został uchwalony przez Radę Pedagogiczną i wchodzi w życie z dniem             1 czerwca 2012 r.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 czerwca 2012 22:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kulka
Ilość wyświetleń: 1346
08 czerwca 2012 22:50 (Ewa Kulka) - Zmiana treści zakładki.
08 czerwca 2012 22:40 (Ewa Kulka) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl