Ogłoszenia, konkursy

Nabór na stanowisko sekretarki w szkole

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Borzęcicach

ogłasza nabór na stanowisko referent do spraw obsługi sekretariatu szkoły

w Szkole Podstawowej w Borzęcicach

 

1. Określenie stanowiska pracy:

1) sekretarka
2) wymiar czasu pracy - 3/4 etatu
3) rodzaj umowy - umowa o pracę na trzymiesięczny okres próbny z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony i ewentualnym awansem na stanowisko sekretarza szkoły.

2. Wymagania formalne:

 • spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust.1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (Dz. U. 223 poz.1458).

3. Wymagania dodatkowe:

 • ogólna znajomość przepisów prawa oświatowego i Kodeksu Pracy,
 • obsługa komputera w zakresie programów biurowych podstawowych WORLD, Excel, poczta elektroniczna,
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 • łatwość w redagowaniu pism urzędowych,
 • umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji pracowniczej, a także dokumentów do GUS,
 • komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres.

4. Przewidywany zakres wykonywanych zadań:

Do zakresu obowiązków sekretarki należeć będzie między innymi:

 • Dokonywanie zleconych czynności związanych z prowadzeniem spraw kadrowych,
 • Prowadzenie teczek akt osobowych, ewidencja czasu pracy, prowadzenie rejestrów pracowników
  zatrudnionych, zwolnionych, innych związanych z zakresem pracy, prowadzenie ewidencji urlopów, kar, odznaczeń i wyróżnień, rocznych i wieloletnich planów wypłat nagród jubileuszowych.
 • Wykonywanie typowych prac kancelaryjnych i biurowych według zaistniałych potrzeb ( np.
  przepisywanie pism).
 • Gromadzenie, a także przechowywanie sprawozdań statystycznych na potrzeby GUS oraz władz
  oświatowych.
 • Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
 • Przygotowywanie danych do sprawozdań z zakresu swojego stanowiska pracy.
 • Prowadzenie archiwum akt osobowych zwolnionych pracowników.
 • Prowadzenie korespondencji z placówkami i urzędami dotyczącej zagadnień z zakresu prowadzonych
  spraw.
 • Pełnienie obowiązków kasjera szkoły
 • Terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby
  zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.


5. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys - CV,
 • kwestionariusz osobowy,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie o niekaralności.

6. Określenie miejsca i terminu składania wymaganych dokumentów:

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Borzęcicach w dniach 19-23 sierpnia 2013r. do godz. 1200 /liczy się data wpływu/ w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko sekretarka szkolna”.

 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne umieszczona będzie na stronie internetowej bip Szkoły Podstawowej w Borzęcicach (http://spborzecice.superszkolna.pl/). Dyrektor szkoły w Borzęcicach telefonicznie zaprosi kandydatów wybranych spośród ofert na rozmowy kwalifikacyjne. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej bip.

 

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Szkoły  przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru. Szkoła  nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 22 marca 1990 r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2006 Nr 170 , poz. 1218 z późn. zm.)

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borzęcicach zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Zatwierdzam:
Bartłomiej Rogala
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. St. Mikołajczyka w Borzęcicach

 

 

 

 

 

Informacja o wynikach naboru w Szkole Podstawowej

im. Stanisława Mikołajczyka w Borzęcicach na stanowisko - sekretarka

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Borzęcicach informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko - sekretarka wybrana została Pani Izabela Michniewska.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka na podstawie przedłożonej dokumentacji i rozmowy kwalifikacyjnej została najwyżej oceniona spośród kandydatów spełniających wymagania formalne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

 

Borzęcice, 29.08.2013 r.

                                                                                                                      Bartłomiej Rogala

                                                                                                                      Dyrektor Szkoły Podstawowej

                                                                                                                      im. St. Mikołajczyka w Borzęcicach

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 lipca 2013 12:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kulka
Ilość wyświetleń: 2549
30 sierpnia 2013 20:06 (Ewa Kulka) - Zmiana treści zakładki.
30 sierpnia 2013 19:53 (Ewa Kulka) - Zmiana treści zakładki.
30 sierpnia 2013 19:52 (Ewa Kulka) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany
Witaj na stronie bip Szkoły Podstawowej im. St. Mikołajczyka w Borzęcicach::Witaj na stronie bip Szkoły Podstawowej im. St. Mikołajczyka w Borzęcicach::